بررسی علل عمده ضبط لاشه های طیور گوشتی کشتار شده در شهرستان نمین و خسارت اقتصادی ناشی از آن

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین علل عمده حذف لاشه های طیورگوشتی و ضرر و زیان اقتصادی ناشی از ضبط لاشه ها در کشتارگاه صنعتی شهرستان نمین در طول یک سال (از ابتدای فروردین ماه تا اسفند 1387) می باشد. بطوریکه در طی این مدت میزان کشتار مرغ گوشتی 2741794 قطعه بوده است که در مجموع 7662237 کیلوگرم وزن زنده کشتار و 5560963 کیلوگرم وزن خالص کشتار را شامل می شود. از این تعداد، 20479 قطعه مرغ گوشتی با 74/0% از کل کشتار به وزن تقریبی 1/33358 کیلوگرم به علل مختلف حذف و ضبط گردیده است که خسارت اقتصادی مرتبط با آنها 834661690 ریال برآورد می شود. تعداد موارد حذفی و درصد آنها نسبت به کل لاشه های حذفی شامل: 7 لاشه (03/0%) به علت تومور ، 25 لاشه( 12/0%) به علت لاشه های حرام شده ، 573 لاشه (80/2 %) به علت مسمومیت، 1809 لاشه(83/8%) به علت سینوویت / آرتریت ، 1953 لاشه (53/9 %) به علت بیماری مزمن تنفسی ،2557 لاشه (48/12%) به علت لاغری مفرط ،6680 لاشه (61/32%) به علت آسیت / پریتونیت و 6875 لاشه (57/33%) به علت سپتی سمی می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان حذف لاشه و ضرر و زیان اقتصادی مرتبط با ضبط لاشه ها در زمستان در مقایسه با سایر فصول سال بیشتر است. از کل لاشه های ضبطی بیشترین موارد حذفی را لاشه های سپتی سمی و آسیت /پریتونیت تشکیل می دهد.

عنوان مقاله [English]

A survey on main condemnation of poultry carcasses and its economic losses in Namin city, Iran

نویسنده [English]

  • A Azizpour
Young Researchers Club, Ardabil Branch ,Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the principal reasons for condemnation of broiler poultry carcasses and its economic losses in Namin slaughter-house of iran from  february 2008 to  march 2009 . In this period, 2741794 poultry were slaughtered which were7662237 Kg live weight and 5560963 Kg eviscerated meat .From these , 20479 carcasses responsible for 0.74% of total slaughter with overall 33358.1 Kg  were condemned for different causes that its economic losses were 79492 dollars.Condemnation of carcasses and its percent of total condemned slaughter including: tumors :7 carcases (0.03%),unfit meat : 25 carcases(0.12%), toxicity: 573 carcases (2.80%) ,synovitis and arthritis: 1809 carcases(8.83%), CRD: 1953 carcases (9.53%), cachexia: 2557 carcases (12.48%) , ascite and peritonit: 6680 carcases (32.61%) and septicemia: 6875 carcases (33.57%).The results of this study showed that condemnation of poultry carcasses and its economic losses in winter were higher than other seasons. Septicemia and ascite/ peritonit were the most common reasons for rejection of carcasses.

1- بهمنش، ر. (١٣٨٣) بررسی علل حذف لاشه های طیور و مطالعه موارد مشکوک به مارک از دیدگاه هیستوپاتولوژی و سلولیت از دیدگاه میکروبیولوژی در کشتارگاه صنعتی شهرستان مسجد سلیمان. پایان نامه دکترای حرفه ای دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ص 35-22.##

2- عامری، پ. (١٣٨7) علل حذف لاشه های طیور در کشتارگاه های صنعتی اصفهان. پایان نامه دکترای حرفه ای دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ص 62-45. ##

3- غلامیان، ب.، اکبرین، ح. ا.، شفیعی، م. ت. و مهاجرانی، س. (١٣٨٧) بررسی گزارش موارد بیماری و ضایعات پرندگان ارجاعی به کشتارگاه صنعتی شهرستان گنبد کاووس. چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماری های طیور ایران، ص ١٣7-١٣5.##

4- Ansari-Lari, M. and Rezagholi,M. (2007) Poultry abattoir survey of carcass condemnations in Fars province, southern Iran. Preventive Veterinary Medicine,79:287-293.##

5- Bremner, A.S. (1994) Post mortem condemnation return from poultry slaughter houses in England and Wales. Veterinary Record,135: 622-623.##

6- Deuypere, E., Buyse, J.  and Buys, N. (2000) Ascites in broiler chickens: exogenous and endogenous structural and functional cause factors. World’s Poultry Science Journal ,56:367-376.##

7- Dzoma, B.M., Pansiri, E. and Segwagwe, B.V.E. (2009)A retrospective study on the prevalence of ostrich carcass and organ condemnations in Botswana. Tropical Animal Health and Production ,41:443–448.##

8- Gracey, J.F., Collins, D.S. and Huey, R.J. (1999) Poultry production, slaughter and inspection. In: Meat Hygiene, 10th ed. W.B. Saunders Company LTD,261–287.##

9- Herenda, D. and Jakel,O. (1994) Poultry Abattoir survey of carcass condemnation for standard, vegetarian, and free range chickens. Canadian Veterinary Journal,35:293–296.##

10- Mellau, B.L., Nonga, H.E.and Karimuribo, E.D. (2011)Slaughter stock abattoir survey of carcasses and organ/offal condemnations in Arusha region, northern Tanzania. Tropical Animal Health and Production,43:857–864.##

11- Mukaratirwa, S., Dzoma, B.M., Matongo, C. and Nyahuma, M. (2009) Some Causes of Organ and Carcass Condemnations in Ostriches Slaughtered at the Only Ostrich Abattoir in Zimbabwe from 1999-2005. International Journal of Poultry Science,8:1096 -1099.##

12- Petracci, M., Bianchi, M., Cavani, C., Gaspari, P. and Lavazza, A. (2006) Preslaughter mortality in Broiler chicken, Turkey and spent hens under commercial slaughter. Poultry Science ,85:1660-1665. ##

13- Radkowski, M., Uradzinsk, J .and Szteyn, J. (1996) The occurrence of infections and parasitic diseases in poultry slaughtered in the district of Olsztyn, Poland 1986–1991. Avian Diseases,40:285–289.##

14- Santana, A.P., Murata. L.S., de Freitas,C.G., Delphino, M.K. and  Pimente, C . M. (2008) Causes of condemnation of carcasses from poultry in slaughterhouses located in State of Goiás, Brazil. Ciencia Rural,38:2587-2592.##

15- Shane, S. (1999) Current mareks disease research part. International Journal Poultry Science,l38:425-429. ##