کالبدشناسی لوله گوارش کپور علف‌خوار (Ctenopharyngodon idella)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانشیارگروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

با توجه به تغذیه دستی کپور علف خوار در تکثیر و پرورش مصنوعی، میزان مشکلات گوارشی در این ماهیان در حال افزایش است، جهت بررسی و شناخت این بیماری ها و مقابله با آنها، آشنایی با کالبدشناسی دستگاه گوارش و دیگر بخش های مربوطه ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه آشنایی با کالبدشناسی دقیق لوله گوارش و دیگر بخش های مربوطه و ارتباط آنها با یکدیگر در کپور غلف خوار می باشد. بدین منظور بیست عدد کپور علف خوار نر را تهیه و پس از کالبدشناختی نمونه های فیکس شده به صورت ماکروسکوپیک، با استفاده از لوپ، به مطالعه کالبدشناسی دقیق لوله گوارش و دیگر بخش های مربوطه و یافتن ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته شد. جهت بیان تغییرات قطر بخش های مختلف لوله گوارش، روده توسط کولیس دیجیتال مورد اندازه گیری قرار گرفت و نتایج حاصل توسط برنامه SPSS16 با آزمون Pair sample T بررسی گردید.نتایج حاصل از این مطالعه، وجود اتساع در انتهای مری بود که چینه دان نامیده شد. چین های مخاطی بخش انتهایی مری، شبکه ای بود که در عقب به چینش خطی تبدیل گردید. قطر روده به تدریج کاهش یافته و بتدریج ثابت می شود. چین های مخاطی روده، عرضی و موازی هم بودند و در ناحیه کلواک، چین های طولی دیده شد. هیچ دریچه ای در لوله گوارش مشاهده نگردید. به طور کلی می توان بیان نمود که مورفولوژی دستگاه گوارش کپور ماهیان دارای ویژگی های خاص گونه ای است، که مشخص کردن آنها، نیاز به مطالعات کامل تری دارد.

عنوان مقاله [English]

Anatomical study of the digestive tract of grass carp (Ctenopharyngodon idella)

نویسندگان [English]

  • O Zehtabvar 1
  • Z Tootian 2
  • A K.Amirkolaie 3
  • S Davudypoor 1
  • M Shadi Mazdaghani 4
1 Under-Graduate Student, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran
2 Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural and Natural Resources University Sari
4 Undergraduate Student, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Due to manual feeding of grass carps in aquaculture, digestion problems in this specie are developing. Diagnosing and treating these diseases require a good knowledge of anatomy of digestive tract and its appendixes. The goal of this research is getting acquinted with different parts of grass carps’ digestive tract and their relationship. For this purpose, twenty grass carps were used. First the digestive tract’s anatomy was examined macrospically using loop. For measuring the diameter of different parts in digestive tracts, a digital caliper was used and the results were analyzed with SPSS 16 software and Pair sample T method. The results showed a distension at the end of esophagus which was called crop. Mucosal folds at the end of esophagus resembles a plexus and changed into linear form at the end. The intestine’s diameter decreases gradually to a certain point and then becomes steady. The mucosal folds of intestine are transverse and parallel and these folds were longitudinal at the cloac. There was no valve or sphincter in the digestive tract. Generally it can be concluded that the morphology of the digestive tract in carps has unique specifications and further studies are needed for a recognizing them.

1- Abaurrea, M.A., Nuñez, M.I. and Ostos M.V. (1993)  Ultrastructural study of the distal part of the intestine of Oncorhynchus mykiss. Absorption of dietary protein. Micron. 24(5): 445-450.  ##

2- Al-Hussaini, A.H. (1949) On the functional morphology of the alimentary tract of some fish in relation to differences in their feeding habits: Anatomy and histology. Quarterly Journal of Microscopical Science. 90(10): 109-139.##

3- Baeverfjord, G. And  Krogdahl, A. (1996) Development and regression of soybean meal induced enteritis in Atlantic salmon, Salmo salar L., distal intestine: a comparison with the intestines of fasted fish. Journal of fish disease. 19(5): 375-387.##

4- Balon, E.K. (2004) About the oldest domesticates among fishes. Journal of Fish Biology.   65: 1–27.##

5- Barbieri, G. et al., (1994). Notas sobre a adaptação do trato digestivo ao regime alimentar em espécies de peixes da região de São Carlos (SP) I. Quociente intestinal. Revista Brasileira de Biologia. 54:63-69.##

6- Becker, A. G. Gonçalves, J.F. Garcia, L.O. Behr, E.R. Graça, D.L. Filho, M.K. Martins, T. and Baldisserotto, B. (2010)  Morphometric parameters comparisons of the digestive tract of four teleosts with different feeding habits. Cienc. Rural. 40 (4): 862-866.##

7- Bond, C.E. (1997) Biology of fishes. (1th ed.) Sunders College Publishing. USA.  pp. 33-41.##

8- Buddington, R.K. and Diamond, J.M. (1987) Pyloric caeca of fish, a “new” absorptive organ. American Journal of Physiology. 252(1): 65-76.##

9- Carter, C.C. and Hestand, R.S. (1979) Taxonomic characteristics of aquatic plants from the alimentary tract of grass carp. J. Aquat. Plant Manage. 17: 49-53.##

10- Dabrowski, K. and Kaushik, S.J. (1985) Rearing of coregonid (Coregonus schinzi palea Cuv. et Val.) larvae using dry and live food. III Growth of fish and developmental characteristics related to nutrition. Aquaculture. 48(2): 123-135.##

11- Das, K.M. and Tripathi, S.D. (1991) Studies on the digestive enzymes of grass carp, Ctenopharyngodon idella (Val.). Aquaculture. 92: 21-32.##

12- Escaffre, A. M., Kaushik, S. and Mambrini, M. (2007) Morphometric evaluation of changes in the digestive tract of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) due to fish meal replacement with soy protein concentrate. Aquaculture .273(1): 127–138.##

13- Fugi, R. Agostinho A.A. Hahn N.S. (2001) Trophic morphology of five benthic-feeding fish species of a tropical floodplain. Brazilian Journal of Biology. 61(1): 27-33.##

14- Ingh, T.S.G. Olli, J.J. and Krogdahl, A. (1996) Alcohol-soluble components in soybeans cause morphological changes in the distal intestine of Atlantic salmon, Salmo salar. Journal of fish disease. 19: 47-53.##

15- Junger, H. Kotrschal, K. and Goldschmid, A. (1989) Comparative morphology and ecomorphology of the gut in European cyprinids (Telostei). Journal of Fish Biology. 34(2): 315-326.##

16- Kapoor, B.G., (2004) Ichthyology handbook. (1th ed.). Narosa Publishing House. India. pp. 169-223.##

17- Kapoor, H.S. and Verghira I.A. (1975) The alimentary canal and digestion in teleosts. In: RUSSEL, F.S.; YONGE, C.M. Advances in marine biology. Advances in Marine Biology. 13:109-239.##

18- Khan, M. S. Khan, S.A. Chaudhary, Z.I. Khan, M.N. Aslam, A. Ashraf, K. Ayyub, R.M. and Rai, M.F. (2004) Mercury intoxication in grass carp (Ctenopharyngodon Idella). Pakistan Vet. J. 24(1): 33-38.##

19- Kilambi, R. V. and Zdinak, A. (1981) Comparison of early developmental stages and adults of grass carp, Ctenopharyngodon idella, and hybrid carp (female grass carp × male bighead Aristichthys nobilis). Journal of Fish Biology. 19(4): 457–465.##

20- Kirkl, J. P. and  Socha, R. C. (2003) Longevity and Persistence of Triploid Grass Carp Stocked into the Santee Cooper Reservoirs of South Carolina. J. Aquat. Plant Manage. 41: 90-92.##

21- Morgans, L. and  Heidt, G.A. (1974) Microscopic Anatomy of the Digestive Tract of the White Amur, Ctenopharyngodon idella Val. Arkansas Academy of Science Proceedings, 28: 47-49.##

22- Noaillac-Depeyre, J. and Gas, N. (1974) Fat absorption by the enterocytes of the carp (Cyprinus carpio L.). Cell & Tissue Research. 155(3): 353-365.##

23- Smith, B.J. Smith, S.A. Tengjaroenkul, B. and Lawrence, T. A. (2000) Gross Morphology and Topography of the Adult Intestinal Tract of the Tilapian Fish, Oreochromis niloticus L. Cells Tissues Organs.166(3): 294-303.##

24- Noga, E.J. (1993) Fish medicine. (1th ed.). W.B. Sunders company. USA. pp: 441-449.##

25- Trevisan, P. (1979) Histomorphological and histochemical researches on the digestive tract of the freshwater grass carp, Ctenopharyngodon idella (cypriniformes). Anat Anz.145(3): 237-248.##

26- Ward-Campbell, B.M.S. Beamish, F.W.H. and Kongchaiya C. (2005) Morphological characteristics in relation to diet in five coexisting Thai fish species. Journal of Fish Biology. 67(5):1266-1279.##

27- Wells, R.D. (2003) Control of macrophytes by grass carp (Ctenopharyngodon idella) in a Waikato drain, New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. 37: 85–93.##