اثراستفاده همزمان پروبیوتیک و مولتی‏ آنزیم (پری‏مالاک و کمین) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی با جیره‌های بر پایه گندم و جو

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر استفاده همزمان آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی بود. این آزمایش به مدت 45 روز و با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی، در 6 تیمار، 4 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار انجام گردید. جیره‌های غذایی بر پایه گندم و جو، برای همه گروه‌های آزمایشی ثابت در نظر گرفته شد. آنزیم مورد استفاده در سه سطح (سطح صفر، نصف سطح توصیه شده و سطح توصیه شده (500 گرم) ) و پروبیوتیک مورداستفاده در دو سطح (سطح صفر، سطح توصیه شده) به کاربرده شدند. در سن 45 روزگی، جوجه‌ها برای آخرین بار وزن کشی شده و وزن زنده هر تیمار مشخص گردید. سپس از هر تکرار دو نمونه (جوجه) که از نظر وزن زنده میانگین هر تیمار را داشتند، به منظور بررسی صفات لاشه و خصوصیات قسمت‌های مختلف روده ذبح گردیدند. نتایج حاصله از آزمایش نشان داد که در کل دورة آزمایش (45-1 روزگی) آنزیم مورد استفاده در سطح توصیه شده به طور معنی‌داری باعث افزایش میانگین وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل غذایی شده است (05/0>p). استفاده از پروبیوتیک نیز به صورت معنی‌داری باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی گردید (05/0>p). استفاده از آنزیم و پروبیوتیک در مصرف خوراک تفاوت معنی‌داری نداشت. افزایش درصد لاشه نیز در مورد اثر اصلی آنزیم، پروبیوتیک و استفاده همزمان آنها اختلاف معنی‌دار نشان داد(05/0>p). اما در درصدهای ران و سینه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین درصد چربی محوطه بطنی در استفاده همزمان از آنزیم و پروبیوتیک کاهش یافت (05/0>p). اما کاهش درصد‌های مربوط به کبد، دئودنوم و طول ژئوژنوم تنها در زمان استفاده از آنزیم تفاوت معنی‌دار نشان داد (05/0>p). به طور کلی استفاده از آنزیم و پروبیوتیک به تنهایی به دلیل تاثیر مطلوب بر ضریب تبدیل غذایی، قابل توصیه است اما استفاده همزمان آنها تأثیر مطلو‌‌‌ب‌تری بر عملکرد پرنده نداشت.

عنوان مقاله [English]

Synchronic use of multi-enzyme and probiotic on performance of broilers with wheat and barley based diet

نویسندگان [English]

  • R Momtazan 1
  • H Moravej 2
  • M Zaghary 3
  • M Mansourbahmany 1
1 Msc Graduated from Tehran University
2 Assistant Professor of Tehran University
3 Associate Professor of Tehran University
چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the synchronic use of multi-enzyme and probiotic on broilers performance. This factorial experimental was conducted in a randomized complete design and included 480 Ross broiler chicks (Strain 308) which were divided into 6 treatments and each treatment into 4 replicates and 20 chicks in each replicate. The wheat and barley based diet was constant for all treatments. Multi-enzyme is used in three levels (zero, half level and suggested level (500 gram) ) and probiotic in two levels (zero and suggested level). At the end of experiment, all chicks are weighted.  then from each replicate 2 chicks were killed to measure carcass traits and characteristics of different parts of intestine. At the total of the experiment period (1-45 days), the results showed that the application of multi-enzyme (at suggested level) was caused further weight gain and improvement of feed conversion ratio (P<0.05). No significant differences were observed in feed intake in application of only multi-enzyme or probiotic . Use of only probiotic and only multi-enzyme was decreased  FCR in total period (P<0.05).carcass percentage was increased significantly in use of enzyme, probiotic and synchronic use of them (P<0.05). Thigh and breast percent were not significant. Abdominal fat percent was decreased in use of synchronic enzyme and probiotic (P<0.05).Percentage of liver, duodenum and jejunum length declined significantly in use of only enzyme (p<0.05). use of only enzyme or only probiotic was advisable for Improvement of FCR. but the use of synchronic enzyme and probiotic doesn’t have any additive effect on broiler performance.

1- افشار مازندران، ن. و رجب، ا. (1386) پروبیوتیک‌ها و کاربرد آنها در تغذیه دام و طیور. انتشارات نوربخش. چاپ سوم. صفحه 13.##

2- - اکبر، م و دارابی، ق. (1368) مقایسه ژنتیک اقتصادی صفات اصلی در سه گروه تجارتی جوجه‌های گوشتی. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 20. شماره‌های 3 و 4. صفحه ‌‌54 -44.##

3- رحیمی، ش. خاک‏سفیدی، ا و موسوی، ط. (1382) مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی جوجه‏های گوشتی. محله دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 58، شماره 2. صفحه 162-159. ##

4- شاهقلیان، ل. زمانی، ف و شیوازاد، م. (1381) بررسی استفاده از نسبت های مختلف گندم معمولی و گندم جوانه زده در تغذیه جوجه های گوشتی. سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، مشهد. صفحه ‌185.##

5- شریعتمداری، ف. رضایی، م و لطف الهیان، ه. (1384) مقایسه عملکرد صفات تولیدی آمیخته های تجارتی جوجه گوشتی. پژوهش سازندگی شماره 67. صفحه 74-64.##

6- شیرزادی، ح. مروج، ح و شیوازاد، م. (1388) مقایسه اثر چهار نوع آنزیم مختلف تجاری بر عملکرد برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده بر پایه جو. مجله علوم دامی ایران. دوره 40. شماره 3. صفحه 9-1.##

7- فاضلی‏نسب، م. شریعتمداری، ف. حسینی، س ع  و محیطی اصلی، م. (1387) اثرات آنزیم، پروبیوتیک و آنتی‏بیوتیک بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‏های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور در مشهد.##

8- کفیل‏زاده، ف و صفری‏پرور، م. (1381) اثر تغذیه‌ای سطوح مختلف پروبیوتیک تجاری ایمونوباک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دوره 9. شماره 4. صفحه 182 – 173.##

9- لیسون، اس و سامرز، جی. (1385) تغذیه طیور. ترجمه: شیوازاد، م. و صیداوی، ع ر. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول.جلد دوم. صفحه 172.##

10- میاحی، م. خواجه، غ و لوایی‏منفرد، ع. (1387) بررسی افزودن مواد افزودنی در جیره غذایی بر روی برخی از پارامتر‏های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم خون جوجه‏های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور در مشهد.##

11- یزدی، م و میرزا آقازاده، ع. (1389) مطالعه اثر تغذیه دانه کامل گندم و جو محلی با آنزیم به جوجه‌های گوشتی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. صفحة 464-467. ##

12- Alp, M., Kahraman, R., Kocabagli, N. and Abas, I. (1999) Effect of different enzymes supplementation on the performance and ileal pH of broilers fed wheat-and barley-based diets. Turk. J. Vet. Anim. Sci.,23: 617-622.##

13- Angelovicova, M., Mendel, J., Anjelovic, M. and Kacaniova, M. (2005) Effect of enzyme addition to wheat based diets in broilers. Turk. Univ. J. Sci., 6: 1, 29-33.##

14- Anjum, M.I., Kgan, A.G., Azim, A.  and Afzal, M. (2005) Effect of dietary supplementation of multi-strain probiotic in broiler growth performance. Pak. Vet. J., 25: 1, 25-29.##

15- Balachandar, J., Reddy, P.S. and Reddy, P.V.V.S.N. (2005) Effect of probiotics supplementation with or without enzymes on the performance of male broiler chicks. Department of Poult. Sci., College of Vet. Sci. Tirupati. 3: 211-215.##

16- Bi, y.u. and Chung. T.K. (2004) Effects of multiple-enzyme mixtures on growth performamce of broilers fed corn-soybean meal diets. J. Appl. Poult. Res., 13: 178-182.##

17- Brens, A., Smith, M., Guenter, W. and Marquardt, R. (1993) Effect of enzyme supplementation on the performance and digestive tract size of broiler chickens fed wheat-and barley-based diets. Poult. Sci., 72: 9, 1731-1739.##

18- Erdogan, Z., Kays, S. and Erdigan, S. (2003) The effect of enzyme and probiotic supplementation to the maize and soybean meal-based diets on the fattening performance and some blood parameteres of Japenese quails, AnkaraUniversity faculty. 50: 3, 233-238.##

19- Han, Z,. (1996) Effect of enzyme supplementation of diets on the physiological function and performance of poultry. Proceeding of 1st. Chinese Symp. Feed Enzymes. Ninjang. Document 16: 6, 1-13. ##

20- Jin, L.Z., Ho, Y.W, Abdullah, N. and Jalaludin, S. (2002) Digestive and bacterial enzyme activities in broilers fed diets supplemented with Lactobacillus Cultures, Poult. Sci., 79: 886-891.##

21- Khan, S.H., Sardar, R. and Siddique, B. (2006) Influence of enzymes on performance of broilers fed sunflower-corn based diets. Pak. Vet. J., 26: 3, 109-114.##

22- Lesson, S., Caston, L. Kiaei, M. M.  and Jones, R. (2000) Commercial enzymes and their influence on broiler fed wheat or barley. J. Appl. Poult. Res., 9: 242-251.##

23- Midilli, M. (2001) The effects of enzyme and probiotic supplementation to diets on broiler performance, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 25: 895-903.##

24- Nayebpor, M., Farhomand, P. and Hashemi, A. (2007) Effect of different levels of direct fed microbial (Primalac) on growth performance and humoral immune response in broiler chickens. J. Anim. and Vet. Adv., 6: 11, 1308-1313.##

25-Shinde, N.S., Baramase, B.S., Ambulkar, D.R. and Rekhate, D.H. (2005) Effect of probiotic and enzymes supplementation on the performance of broilers. Proceedings of XXIII Annual Conference and national symposium of Indian Poult. Sci., 161: 83-84.##

26- Sulhattin, Y . (2003) Performance of broiler chickens on commercial diets mixed with or ground wheat of different varieties. Poult. Sci., 2: 1, 62-70.##

27- Talebi, A., Amirzadeh, B., Mokhtari, B. and Gahri, H. (2008)Effects of a multi-strain probiotic (primalac) on performance and antibody response to Newcastle disease virus and infectious bursal disease virus vaccination in broiler chicks, Avi. Path., 37: 5, 509-512.##

28- Vukic Vranges, M. and Wenk, C. (1995) The influence of extruded Vs. untreated barley in the feed, with and without dietary enzyme supplement on broiler performance. Anim. Feed Sci and Tech., 54: 1, 21-32.##

29-Yasar, S. and Forbes, J.M. (2000) Enzyme supplementation of dry and wet wheat-based feeds for broiler chickens performance and gut responses. Bri. J. Nut., 84: 297-307##

30-Yeo, J. and Kim, K. (1997) Effect of feeding diets containing an antibiotic, a probiotic or Yucca extract on growth and intestinal urease activity in broiler chicks, Poult. Sci., 76: 381-385.##

31- Yuben, B. and Velnmrugu Ravindran, W. (2004) Influence of whole wheat inclusion and xylanase supplementation on performance, digestive tract measurements and carcass characteristics of broiler chickens. Ani. Feed. Sci and Techno.116: 129-139.##

32- Zulkifli, L., Abdallah, N., Azrin, N. and lto Y.W. (2000) Growth performance and immune response of two commercial broiler strains fed diets containing lactobacillus cultures and oxytetracycline under heat stress condition. Br. Poult. Sci., 41: 593-597.##