دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، دی 1391، صفحه 1-47 (پیاپی 97) 

شناسنامه علمی شماره

مطالعه کالبدشناسی و مورفومتری تخمدان در گاومیش آذربایجانی

صفحه 1-5

10.22092/vj.2012.101043

رسول شهروز؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ اکبر عباسی بکتاش؛ قاسم اکبری


آلودگی گوشت گوسفندان شهرستان شهرکرد به باکتری E. coli و سروتیپ‌های O157 ، O26 و O128 E. coli به روش PCR

صفحه 38-41

10.22092/vj.2012.101048

مجتبی بنیادیان؛ حسین طهماسبی؛ ابوالفضل آخوندزاده دره؛ ناصر صالحی؛ سمیرا ملانوری شمسی؛ یدالله خسروی