آلودگی گوشت گوسفندان شهرستان شهرکرد به باکتری E. coli و سروتیپ‌های O157 ، O26 و O128 E. coli به روش PCR

نویسندگان

1 دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

3 کارشناس آزمایشگاه گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه شهرکرد

چکیده

اطلاعاتی که وضعیت میکروبی محصولات گوشت را نشان می‌دهند به عنوان خط پایه برای تنظیم استانداردها و در حمایت از تشخیص عوامل خطرساز به منظور تایید عملی در سیستم نظارتی می تواند ارزشمند باشد. O26، O45، O91، O103، O111، O113، O121، O128، O145 و O157 شایع ترین سروتیپ های انتروهموراجیک E.coli مرتبط با بیماری های انسانی هستند. با توجه به اهمیت آنچه ذکر گردید و احتمال انتقال سروتیپ های انتروهموراجیک E.coli به انسان توسط گوشت گوسفند، مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی آلودگی گوشت گوسفندان شهرستان شهرکرد به باکتری E.coli و سروتیپ هایO157 ، O26 و O128 E.coli به روش PCR انجام پذیرفت. در مجموع تعداد 135 نمونه از لاشه های گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه جونقان واقع در استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری گردید. نمونه ها در آبگوشت تریپتون سوی غنی شدند. سپس براث های انکوبه شده بر روی محیط های مکانکی آگار سوربیتول دار و مکانکی آگار به عنوان محیط های انتخابی کشت داده شدند. کلنی های مشکوک به وسیله آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان آلودگی لاشه ها به E.coli 37/50 درصد (68 از 135) به دست آمد. 48/1 درصد (2 از 135) از نمونه ها آلوده به سروتیپ O128 E.coli بودند. هیچ نمونه ی آلوده به سروتیپ های O157 و O26 E.coli یافت نشد. نتایج حاضر می توانند بیانگر عدم حضور سروتیپ های O157 و O26 E.coli در این منطقه باشد.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of sheep meat contamination to Escherichia coli and Escherichia coli O157, O26 and O128 serotypes in Shahrekord by PCR

نویسندگان [English]

  • M Bonyadian 1
  • H Tahmasby 2
  • A Akhondzadeh Dareh 2
  • N Salehi 2
  • S Mollanouri Shamsi 2
  • Y Khosravi 3
1 Associate Professor, Department of Public Health and Food Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Student, Faculty of Veterinary Medicine and Member of Research Institute of Zoonotic Diseases, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
3 Lab Technician, Department of Public Health and Food Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Data describing the microbiological status of a country’s meat products can be of great value: in acting as a de facto validation of the country’s regulatory systems, as a baseline for setting performance standards and in supporting risk assessment. O26, O45, O91, O103, O111, O113, O121, O128, O145, and O157 are the most common serotypes of enterohemorrhagic Escherichia coli associated with human disease. Considering the importance of what mentioned and the potential ability of sheep meat to transmit enterohemorrhagic E. coli to humans, the present study was conducted to evaluate sheep meat contamination to E. coli and E. coli O157, O26 and O128 serotypes in Shahrekord by PCR. Altogether 135 samples of sheep carcasses were collected from Jooneghan abattoir, Chaharmahalvabakhtiari, Iran. Samples enriched in Tryptone Soya Broth (TSB). Then, incubated broth culture was streaked onto Sorbitol MacConkey agar and MacConkey agar as selective plating media. Suspected colonies were tested by polymerase chain reaction. The contamination rate in sheep carcasses with E. coli was 50.37% (68 out of 135). 1.48% (2 out of 135) of the samples was contaminated with E. coli O128. E. coli O157 and O26 were not found in any samples. Present study suggests E. coli O157 and O26 are not prevalent in the region.

1- رضویلر، و. (1378) میکروب های بیماری زا در مواد غذایی و اپیدمیولوژی مسمومیت های غذایی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. صفحات 90-84.##

2- Bennett, J., Bettelheim, K.A. (2002) Serotypes of non-O157 verocytotoxigenic Escherichia coli isolated from meat in New Zealand. Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases. 25(2),77-84.##

3- Gyles, C.L. (2007) Shiga toxin-producing Escherichia coli: an overview. Journal of Animal Science. 85, 45–62.##

4- Jafareyan-Sedigh, M.R., Rahimi, E., Doosti, A. (2011) Isolation of Escherichia coli O157: H7 in sheep meats using cultural and PCR method. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 13(2), 61-68. ##

5- Johnson, K.E., Thorpe, C.M., Sears, C.L. (2006) The emerging clinical importance of non-O157 Shiga toxin-producing Escherichia coli. Clinical Infectious Diseases. 43, 1587–1595.##

6- Jordan, D., Phillips, D., Sumner, J., Morris, S., Jenson, I. (2007) Relationships between the density of different indicator organisms on sheep and beef carcasses and in frozen beef and sheep meat. Journal of Applied Microbiology.102, 57–64##

7- Levine, M.M., Xu, J.G., Kaper, J.B., Lior, H., Prado, V., Tall, B., Nataro, J., Karch, H., Wachsmuth, K. (1987) A DNA probe to identify enterohemorrhagic Escherichia coli of O157:H7 and other serotypes that cause hemorrhagic colitis and hemolytic uremic syndrome. Journal of Infectious Diseases. 156, 175–182.##

8- Lin, A., Nguyen, L., Lee, T., Clotilde, L.M., Kase, J.A., Son, I., Carter, J.M., Lauzon, C.R. (2011) Rapid O serogroup identification of the ten most clinically relevant STECs by Luminex microbead-based suspension array. Journal of Microbiological Methods. 87, 105–110##

9- Phillips, D., Jordan, D., Morris, S., Jenson, I., Sumner, J. (2004) Microbiological quality of Australian sheep meat in. Meat Science. 74, 261-6.##

10- Shekarfroush, S., Tahamtan, Y., Pourbakhsh, A. (2008) Detection and frequency of Stx2 gene in Escherichia coli O157 and O157:H7 strains isolated from sheep carcasses in Shiraz-Iran. Pakistan Journal of Biochemistry. 11, 1085-92.##

11- Sierra, M.L., Gonzalez-Fandos, E., Garcia-Lopez, M.L., Garcia-Fernandez, M.C. and Prieto, M. (1995) Prevalence of Salmonella, Yersinia, Aeromonas, Campylobacter, and Cold-Growing Escherichia coli on Freshly Dressed Lamb Carcasses. Journal of Food Protection. 58 (11), 1183-1185##

12- Urdahl, A.M., Beutin, L., Skjerve, E., Wasteson, Y. (2002) Serotypes and virulence factors of Shiga toxin-producing 
Escherichia coli isolated from healthy Norwegian sheep. Journal of Applied Microbiology. 93 (6):1026-33.##