مطالعه باکتریولوژیکی گله‌های مرغ گوشتی شهرستان آمل از نظر آلودگی به سالمونلا

نویسنده

عضو هیئت علمی بنیاد دانشنامه نگاری ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی آلودگی سالمونلایی بویژه S. enteritidis گله های گوشتی شهرستان آمل که یکی از مراکز مهم پرورش طیور در استان مازندران و کشور به حساب می آید صورت گرفته است. در تحقیق صورت گرفته از 26 فارم گوشتی و مجموعاً 39 سالن مرغداری با سنین مختلف، 1435 نمونه مدفوع، کیسه زرده، روزنامه بستر،کبد وسکوم اخذ شد که بعد از پول شدن به 226 نمونه تقلیل یافت و طی کشت باکتریایی استاندارد، 62 جدایه سالمونلا از آنها جدا گردید. سپس با کمک آنتی سرم های پلی والان A-S) O) و مونووالان، سروگروپ سالمونلاها تعیین وبا کمک آنتی سرم تاژکی H سروتیپ S. enteritidis شناسایی شد. میزان شیوع سالمونلا بر اساس 26 فارم، 84/53 درصد بوده است. از این 62 جدایه، 50 جدایه (64/80 درصد) گروه  D و 11 جدایه (74/17 درصد) گروه  C و  1 جدایه ( 61/1 درصد) نامعلوم شناسایی شدند. میزان سروتیپ S. enteritidis جدا شده در گروه D، 41 عدد بود که 82 درصد  از سالمونلاهای گروه D و 12/66 درصد از کل سالمونلاهای جداشده را به خود اختصاص می داد. به نظر می رسد همچنان S. enteritidis، می تواند به عنوان پیشرو در آلودگی سالمونلایی گله های گوشتی مطرح باشد که نه تنها موجب خسارات اقتصادی درقالب بیماری تحت بالینی در صنعت مرغداری می شود بلکه با عرضه گوشت های مرغ آلوده زمینه را برای گاستروانتریت در انسان فراهم می آورد و بدین ترتیب سبب معضلات عمده ای در سلامت و بهداشت عمومی جامعه می شود. قطعاً یکی از منابع آلودگی S. enteritidis، انتقال عمودی در گله های مادر است که باید موردتوجه بیشتر جهت تولید جوجه های یک روزه عاری از سالمونلاهای پاراتیفوئیدی قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Bacteriological study of broiler flocks (Salmonella contamination) in Amol city

نویسنده [English]

  • R Morshed
Member of Scientific Council, Iran Encyclopedia Compiling Foundation
چکیده [English]

This survey of Salmonella and specifically Salmonella enteritidis contamination in broiler flocks carried out in Amol as one of the most important poultry breeding centers, used as manure, yolk sac, papers and visceral organs from dead birds. Standard cultural methods were used for Salmonella isolation. Slide agglutination or tube agglutination tests were erformed using Salmonella somatic O poly A-S antisera and different somatic O monovalent and flagellar H monovalent antisera. Total of 1435 samples (226 pooled samples) collected from 26 farms and 39 houses. Sixty two Salmonella were isolated from all sources that 50 isolates (80.64%) was belonged to group D, 11 isolates (17.74%) group C and 1 isolate (1.61%) unknown. There was occurrence rate 53.84% in 26 farms. Salmonella enteritidis (41 isolates) had an isolation rate of 82% of group D and 66.12% of total Salmonella isolates. This could be shown Salmonella enteritidis is still serious serotype in broilers and causes losses as subacute diseases in poultry and also public health difficulties consequence gastroenteritis in humans by poultry meets cross contamination. Because of vertical transmission of Salmonella enteritidis there is need to create hygiene awareness among broiler breeder’s farms for producing one day chicks without paratyphoid Salmonella.

1- درخشش، سید محمد؛ بهروزفر، ایمان؛ رحیمی، ابراهیم و ممتاز، حسن (1387) جداسازی سالمونلا از کبد طیور کشتار شده در اصفهان. پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.##

2- شاپوری، رضا؛ رهنما، مهدی؛ اقبال زاده، شبنم (1388)  بررسی شیوع سروتیپ های سالمونلا در گوشت مرغ وتخم مرغ و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در شهر زنجان. فصلنامه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، پیاپی 6، دوره 2، شماره 3، صفحه 63-71.##

3- عبودى، برات؛ مزبود، آرش؛ مسعودی، محسن؛ پورعباس تحویلداری، بهمن؛ البرزی، عبدالوهاب؛ کریمی، عبدالله (1380) بررسى میزان آلودگى مرغ و تخم مرغ هاى محلى و کارخانه ها به باکترى سالمونلا در شیراز. مجله بیماری های عفونی و گرمسیری ایران، شماره 6، دوره 14، صفحه 40-43.##

4- میاحی، منصور؛ رعایایی، محمد و ورجاوند، محسن (1383) بررسى میزان آلودگى جوجه هاى گوشتى مرغدار ی هاى اهواز به باکترى هاى سالمونلا. مجله بیماری های عفونی و گرمسیری ایران، دوره 9، شماره24، صفحه 16-21. ##

5- یوسفى مشعوف، رسول (1379) بررسى شیوع آلودگى سالمونلایى در مر غ هاى عرضه شده براى مصرف در همدان. مجله دانشگاه علوم پزشکى استان زنجان، ، دوره8، شماره 33، صفحه 47-51.##

6- اداره کل دامپزشکی استان مازندران http;//mazandaran.ivo.org.ir/  ##

 

7- Ashton, W. L. G. (1990) Entrobacteriaceae. In: F. T. W. Jordan, Poultry Diseases, 3rd edn. Bailliere Tindall, Londen, pp: 11-32.##

8- Baired-Parer, A.C. (1990) Food borne Salmonellosis. Lancet, 336, pp: 1231-5.##

9- Blood, D, C.; Radostits, O. M. (1989) Diseases caused by Salmonella spp. In: D. C. Blood and O. M. Radostits, Veterinary Medicine, 7th edn. Bailliere tindall, Londen, pp: 643-657. ##

10- D’Aoust, J.-Y. (1997) Salmonella species. In: Doyle, M.P., Beuchat, L.R., Montville, T.J. (Eds.), Food Microbiology Fundamentals and Frontiers. ASM Press, Washington, DC, pp: 129– 158.##

11- Dreesen, D.W.; Barnhart, H.M.; Burke,J.L.; Chen, T.;  Johnson, D.C. (1992)  Frequency of Salmonella enteritidis and other Salmonella in the ceca of spent hens at time of slaughter. Avian Diseases, 36, pp: 247–250.##

12- Gast, Richard K. (2008) Salmonella infection. In: Saif, Y.M., Fadly, A.M., Glisson, J.R., McDougald, L.R., Nolan, L.K., Swayne, D.E. Diseases of poultry, 12th edn. Blackwell publishing, Iowa, USA.##

13- Hopper, S.A.; Mawer, S. (1988) Salmonella enteritidis in a commercial layer flock. Veterinary Record. 123, p: 351.##

14- Khakhria, R.; Duck, D.; Lior, H.(1991) Distribution of Salmonella enteritidis phage types in Canada. Epidemiology and Infection.106, pp: 25–32.##

15- Mara, D.D.; Caincross, S. (1989) Guidelines for the safe use of waste water and excreta in agriculture and aquaculture. Geneva: World Health Organization and United Nations Environment Program. pp: 456-479.##

16- Menzies, F. D.; Neill, S. D.; Goodall E. A.; Mcllroy, S. G. (1994) Avian Salmonella infections in Northern Ireland, 1979-1991. Preventive Veterinary Medicine, 19, pp: 119-128.##

17- Morshed, R. & Peighambari, S.M. (2010) Salmonella infections in poultry flocks in the vicinity of Tehran. International Journal of Veterinary Research, 4(4), pp: 273-276.##

18- Orji, M.U.; Onuigbo, H. C.; Mbata, T.I. (2005) Isolation of Salmonella from poultry dropping and other environmental sources in Awka, Nigeria. International journal of Infectious Disease, 9, pp: 86-89.##

19- Tauxe, R.V. (1991) Salmonella: A postmordern pathogen. Journal of Food Protection, 54, pp: 563-568.##

20- Waltman,W.D.; Gast, R.K.; Mallinson, E.T. (1998) Salmonellosis. In: D.E. Swayne, J.R. Glisson, M.M. Jackwood, J.E. Pearson, W.M. Read (ed.), A laboratory manual for the isolation and identification of avian pathogens, 4th ed. American association of avian Pathologists, Pennsylvania, USA.##