دوره و شماره: دوره 11، شماره 3.4 - شماره پیاپی 40، پاییز 1377