دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، دی 1374 
وقوع مسمومیت با اوره در یکی از گاوداریهای اطراف تهران

صفحه 72-73

تقی تقی پور بازرگانی؛ حسام الدین سیفی؛ اسد الله کریمان


نگرشی بر سیر تکاملی تولید واکسن دیفتری در موسسه رازی

صفحه 96-97

مرتضی مهین پور؛ سعید آل آقا؛ عبد الرضا موحدی؛ رضا ایزدپناه


سندروم هورنر در گاو

صفحه 100-101

علی رضاخانی؛ محمدرضا اصلانی


بررسی سرو-باکتریولوژی بروسلوز در سگهای گله حومه شهر تبریز

صفحه 102-103

رامین رضایی صدقیانی؛ اسماعیل ذوقی؛ بهمن مرحمتی خامنه؛ حسن علی مه پیکر