موضوعات = بیوشیمی
تعداد مقالات: 6
5. کلونینگ و بیان ژن hly Listeria monocytogenes در Lactococcus lactis

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-72

معصومه حیاتی؛ سعید حسین زاده؛ محمد طباطبایی؛ سید محمد حسین حسینی


6. بررسی اثر سطوح مختلف باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر پاسخ استرس اکسیداتیو و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در مواجهه با فلز سرب در جیره غذایی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 91-105

تکاور محمدیان؛ رضا قانعی مطلق؛ سید صمد حسینی؛ صادق رباط کریمی؛ مجتبی امام؛ نسیم علیجانی؛ حسن بخشی