نویسنده = امیرسعید صمیمی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تاثیرات کوتاه و بلند مدت آندوتوکسمی القا شده با لیپوپلی ساکارید بر شاخص‌های اسپرمی موش‌های سوری

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 171-177

امیرسعید صمیمی؛ جلیل آبشناس؛ همایون بابایی؛ علی زحمتکش؛ اوویس جعفری


2. تعیین میزان شیوع و بررسی عوامل خطر ضایعات محوطه دهانی گوسفند و بز در جنوب ایران

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 168-181

امیرسعید صمیمی؛ بلال صادقی؛ جواد تاجیک؛ امین فیاض


4. میاز محوطه دهانی ناشی از سارکوفاگا هموروئیدالیس در یک راس گوسفند (گزارش بالینی)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 136-141

امیرسعید صمیمی؛ مرضیه کریمی افشار؛ مهدی جافری


5. گزارش موردی از یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی تورم دوازدهه و ژوژنوم قدامی در اسب نژاد دره‌شور

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 82-88

امیرسعید صمیمی؛ محمد زمانی محموداحمدی؛ فتاح ایرانمنش


6. چکیده گزارش میاز محوطه دهانی ناشی از Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae) در یک راس بز در استان کرمان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-76

امیر سعید صمیمی؛ سعیدرضا نورالهی فرد؛ جواد خدری؛ حیدر خلیلی