گزارش موردی از یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی تورم دوازدهه و ژوژنوم قدامی در اسب نژاد دره‌شور

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشجوی دکتری حرفه ای دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

  تورم دوازدهه و ژوژنوم قدامی، سندرم بالینی نسبتا جدیدی در اسب است که در آن ادم و التهاب روده باریک، ترشح بیش از حد مایعات و بازگشت حجم بالایی از مایعات به معده، دوازدهه و ژوژنوم رخ می‌دهد. گزارش حاضر به ارائه یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی از بیماری تورم دوازدهه و ژوژنوم قدامی در اسب نژاد دره‌شور می‌پردازد. یک رأس مادیان شش ساله از نژاد دره‌شور با سابقه‌ای از افسردگی، بی‌اشتهایی، دندان قروچه، دل درد حاد و ناگهانی، تعریق، لرزش‌های عضلانی شدید و عدم تعادل به درمانگاه ارجاع داده شد. علائم حیاتی شامل تب، افزایش تعداد ضربان قلب و تنفس، پرخونی مخاطات و افزایش زمان باز‌پر‌شدن مویرگی بود. در معاینه بالینی فقدان صداهای دستگاه گوارش و بازگشت حجم زیاد و متناوب مایعات از معده در طی اجرای هر بار لوله معده‌ای در مدت 4 روز (حجم مایعات در هر بار نزدیک سه لیتر، به رنگ سبز کدر، دارای بوی مشمئز‌کننده و ترشیدگی، و7= pH) را نشان داد. یافته‌های هماتولوژیک و بیوشیمیایی حاکی از بروز یک پروسه التهابی حاد و توکسمی در دام مذکور بود. تا‌کنون علت قطعی این سندرم ناشناخته مانده است. توجه به‌اینکه در کشور ما اطلاعات دقیقی از عامل و میزان ابتلای اسب‌ها به این بیماری و همچنین خسارات اقتصادی ناشی از آن وجود ندارد، توجه بیشتر همکاران دامپزشک شاغل در زمینه طبابت اسب را برای تشخیص دقیق علت این عارضه در اسب‌های مبتلا به دل‌درد و انتشار اطلاعات حاصله را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of clinical and paraclinical findings of duodenitis-proximal jejunitis in Dareshuri horse

نویسندگان [English]

  • Amie Saeed Samimi 1
  • M. Zamani-Ahmadmahmudi 2
  • Fattah Iranmanesh 3
1 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Duodenitis-proximal jejunitis (DPJ) is a relatively-new syndrome in the horse and is characterized by inflammation and edema of the small intestine, excessive fluid secretion and large volume reflux of fluids into the jejunum, duodenum and stomach. This report describes the clinical and paraclinical findings of DPJ in a Dareshuri horse.
A 6-year-old Dareshuri mare with a history of depression, anorexia, bruxism, acute and sudden onset of colic, sweating, severe muscular tremor and ataxia was referred to the veterinary clinic. Vital signs of abnormalities included fever, increased respiratory and heart rate, hyperemic mucous membrane and increased capillary refill time (CRT). Dyspnea and lack of gastrointestinal sound (ileus) were detected on physical examination. Severe and intermittent fluid reflux from the stomach (a malodorous, green and turbid liquid, pH=7), with a volume of about three liters each time was observed during the four-day nasogastric intubation. A decrease in abdominal pain and heart rate was seen following the intubation. Hematological and biochemical findings showed signs of acute inflammation and toxemia in the mare. The exact cause of this syndrome is still unknown. Considering that there are no accurate statistics relating to the exact incidence and economic impact of DPJ in Iran, it is necessary for equine veterinary practitioners to be more accurate in determining the exact cause of this syndrome in horses presenting colic, and publish their findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duodenitis-proximal jejunitis
  • Clinical and paraclinical findings
  • Dareshuri horse
1- Arroyo, L.G., H.R. Stampfli and J.S. Weese. 2006. Potential role of Clostridium difficile as a cause of duodenitis proximal jejunitis in horses. Journal of Medical Microbiology 55: 605–608.
2- Ashrafihelan, J., F. Rezazadeh, F. and Normohammadzadeh. 1389. Duodenitis-Proximal Jejunitis (DPJ) in a stallion. Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) 88: 1-8. (in Farsi).
3- Burtis, C.A., E. Ashwood and N. Tietz. 1994. Textbook of clinical chemistry. WB Saunders Company, Philadelphia, USA.
4- Cohen, N.D., E.M. Parson, T.L. Seahorn and G.K. Carter. 1994. Prevalence and factors associated with development of laminitis in horses with duodenitis/proximal jejunitis: 33 cases (1985-1991). Journal of the American Veterinary Medical Association 204: 250-254.
5- Cohen, N.D., N.A. Faber and G.W. Brumbaugh. 1995. Use of Bethanechol and methoclopramide in horses with duodenitis/proximal jejunitis: 13 cases (1987-1993). Journal of Equine Veterinary Science 15: 492-494.
6- Cornick, J.L. and T.L. Seahorn. 1990. Cardiac arrhythmias identified in horses with duodenitis/proximal jejunitis: Six cases (1985-1988). Journal of the American Veterinary Medical Association 197: 1054-1059.
7- Edwards, G.B. 2000. Duodenitis/proximal jejunitis (anterior enteritis) as a surgical problem. Equine Veterinary Education 12: 318-321.
8- Freeman, D.E. 2000. Duodenitis/proximal jejunitis. Journal of Equine Veterinary Science 12: 322-332.
9- Gillis, J.P., T.S. Taylor and M.J. Puckett 1994. Gastrojejunostomy for management of acute proximal enteritis in a horse. Journal of the American Veterinary Medical Association 204: 633-635.
10- Hintz, H.F. 2002. Phar lap and Duodenitis/proximal jejunitis. Equine Veterinary Education 22: 723-724.
11- Jahantigh, M. and M. Zamani-Ahmadmahmudi. 2016. Hematology and serum biochemistry values in greylag geese (Anser anser) in Southeast Iran. Comparative Clinical Pathology. DOI 10.1007/s00580-016-2273-6. (in press).
12- Johnston, J.K. and D.D. Morris. 1987. Comparison of Duodenitis/proximal jejunitis and small intestinal obstruction in horses: 68 cases (1977-1985). Journal of the American Veterinary Medical Association 191: 849-854.
13- Nazifi, S. 2006. Clinical pathology. pp. 10-243, In: S. Nazifi (ed.), Veterinary Laboratory Medicine. Shiraz University Press, Iran. (In Farsi).
14- Nicolas J.V. and G.D. Norm. 2008. Analysis of factors influencing prognosis in foals with septic arthritis. Irish Veterinary Journal 61: 102-106.
15- Quinn P.J., M.E. Carter, B.K. Markey and G.R. Carter. 1994. Clinical Veterinary Microbiology. Mosby, USA.
16- Radostits O.M., C.C. Gay, K.W. Hinchcliff and P.D. Constable. 2007. Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats. Elsevier, USA.
17- Raoofi, A., M.G. Nadalian and D. Sharifi. 1996. Sand colic in a male: A case report. Journal of Equine Veterinary Science 16: 574-575.
18- Reed, S.M., W.M. Bayly and D.C. Sellon. 1998. Duedonitis proximal jejunitis (Anterior enteritis, proximal enteritis). pp. 873-878, In: R.S. McConnico (ed). Equine Internal Medicine. W.B. Saunders Company, Phladelphia, USA.
19- Rose, R.J., and D.R. Hodgson. 2000. Manual of Equine Practice. W.B. Saunders Company, Philadlphia, USA.
20- Smith, B.P. 2014. Diseases of alimentary tract. pp. 697-728, In: S.L. Jones (ed). Large Animal Internal Medicine. Elsevier, St. Louis, USA.
21- Tabatabayi, A.H. and R. Firouzi. 1389. Diseases of animals due to bacteria. University of Tehran press, Iran. (in Farsi).
22- Vesal, N. 2005. Monitoring of general anesthesia. pp. 131-151. N. Vesal (ed). Basics of veterinary anesthesia. Shiraz University Press, Iran. (In Farsi).
23- White, N.A., D.E. Tyler, R.B. Blackwell and D. Allen. 1987. Hemorrhagic fibrinonecrotic duodenitis/proximal jejunitis in horses: 20 cases (1977-1984). Journal of the American Veterinary Medical Association 190: 311-315.