میاز محوطه دهانی ناشی از سارکوفاگا هموروئیدالیس در یک راس گوسفند (گزارش بالینی)

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

2 گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

3 دانشجوی دوره دکتری تخصصی بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده

به آلوده شدن بافت‌های مهره‌داران توسط نوزاد دوبالان، میاز گفته می‌شود. مگس سارکوفاگا هموروئیدالیس یکی از انگل‌های خارجی اختیاری است که می‌تواند باعث میاز بافت‌های نرم در دام‌ها و انسان شود. به‌نظر می‌رسد گزارش حاضر، اولین گزارش میاز محوطه دهانی به‌همراه تحلیل استخوانی در گوسفند است که توسط نوزاد مگس سارکوفاگا هموروئیدالیس ایجاد شده است. یک راس گوسفند دمبه‌دار یک ساله با علائم بی‌اشتهایی، زخم‌های محوطه دهانی، لاغری پیشرونده و افسردگی به درمانگاه دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان ارجاع داده شد. در معاینه محوطه دهانی زخم‌های نکروتیک به‌همراه غشای دیفتریتیک، نکروز و التهاب بافت لثه، جابه‌جایی و لق شدن دندان‌های فک پایین و چندین حفره عمیق بر روی فک بالا و پایین در اطراف دندان‌های جلویی به‌همراه تعدادی لارو مگس مشاهده شد که با بوی بسیار نامطبوع و گندیدگی همراه بود. در تصویر رادیوگرافی نیز از بین رفتن یکپارچگی و تحلیل استخوان‌های فک بالا و پایین کاملا مشهود بود. در بررسی انگل شناسی و بر اساس مطالعه میکروسکپی خصوصیات مورفولوژیکی لاروها (شامل سه شکاف‌ تنفسی مستقیم و عمودی به‌همراه پریتریم باز در سطح جانبی بند آخر قسمت خلفی) و مقایسه با کلید تشخیصی استاندارد، نوزاد‌های جدا شده از ضایعه، لارو مگس سارکوفاگا هموروئیدالیس تشخیص داده شدند. با توجه به مطالب یاد شده، آموزش دامداران در کنترل شرایط ایجاد کننده زخم‌ها در جهت پیشگیری از ابتلای دام‌ها به بیماری میاز می‌تواند نقش به سزایی در کاهش خسارات اقتصادی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oral cavity myiasis caused by Sarcophaga haemorrhoidalis in sheep (clinical report)

نویسندگان [English]

  • Amir Saeed Samimi 1
  • Marzieh Karimi afshar 2
  • mehdi Jaferi 3
1 Assistant professor of Clinical Sciences Department, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Assistant professor of Orthodontics Department, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3 Resident of Large Animal Internal Medicine, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Myiasis is defined as dipterous larvae infestation of tissues and organs in vertebrates. Sarcophaga haemorrhoidalis is one of the facultative ectoparasites which causes myiasis in soft tissues of animals and humans. To the best of the authors’ knowledge, this is the first report describing oral cavity myiasis with osteolysis by S. haemorrhoidalis in sheep.
A 1-year-old fat-tailed sheep with a history of anorexia, oral cavity ulcers, progressive emaciation and depression was referred to the veterinary hospital of Shahid Bahonar University of Kerman. Necrotic ulcers and gingivitis with diphtheritic membrane, mobility and displacement of mandibular teeth, multiple deep holes around the anterior teeth in both jaws with severe malodor and large numbers of dipterous larvae were detected in the oral cavity examination. Discontinuity of bones and osteolysis of mandible and maxilla were seen in radiographic survey. Based on microscopic study of larvae morphologic characteristics (including three vertical and straight posterior spiracles and opened peritremes in the lateral surface of last posterior segment) and comparing with standard diagnostic keys, the parasites were identified as S. haemorrhoidalis larvae in parasitological examination. According to this report and considering the significant economic losses caused by myiasis, it is important to train the farmers to avoid the conditions resulting in wounds and prevent animal myiasis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral cavity myiasis
  • Sarcophaga haemorrhoidalis
  • Sheep

1- Augul, R.Sh. 2008. Description of the third instars larva of Sarcophaga Africa (S. haemorrhoidalis) fall. (diptera: sarcophagidae). Bulletin of the Iraq Natural History Museum 10: 9-20.
2- Aydenizöz, A. and B. Dik. 2008. A Case of gingival myiasis in a lamb caused by the Wohlfahrtia magnifica (diptera: sarcophagidae). Türkiye Parazitoloji Dergisi 32: 79-81
3- Babamahmoudi, F., J. Rafinejhad and A. Enayati. 2012. Nasal myiasis due to Lucilia sericata (Meigen, 1826) from Iran: A case report. Tropical Biomedicine 29: 175-179
4- Braverman, I., I. Dano, D. Saah and B. Gapany. 1994. Aural myiasis caused by flesh fly larva, Sarcophaga haemorrhoidalis. The Journal of Otolaryngology 23: 204-205
5- Çetin Özdemir, E., F. Ekşi, S.Z. Şenyurt, K. Üstün, I. Karaoğlan and K. Erciyas. 2014. A case of gingival myiasis caused by Wohlfahrtia magnifica. mikrobiyoloji bülteni 48: 512-517
6- Dehghani, R., M.M. Sedaghat, N. Esmaeli and A. Ghasemi. 2012. Myiasis among slaughtered animals in Kashan, Iran: descriptive a veterinary entomological problem in the tropics. Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 4: 19-28
7- Demirel kaya, F., Ö. Orkun, A. Çakmak, A.C. Inkaya and S. Ergüven. 2014. Cutanous myiasis caused by sarcophaga spp. larvae in a diabetic patient. mikrobiyoloji bülteni 48: 356-361
8- Haddadzadeh, H.R. and P. Khazraeenia. 2009. Diptera: sarcophagidae. pp: 140-146. In: A. Walker (ed). The arthropods of humans and domestic animals. Tehran University Press, Iran. (In Persian)
9- Hope, F.W. 1840. On insects and their larvae occasionally found in the human body. Transaction of the Entomological Society 2: 256-257.
10- Khalili, B., M. Ebrahimi and M. Khobdel. 2007. A Case report of intestinal myiasis caused by Sarcophaga haemorrhoidalis from Chaharmahal va Bakhtiari. Journal of Sharekord University of Medical Sciences 9: 85-88
11- Moshaverinia, A. and M.H. Naiminik. 2013. The report of gingival myiasis in a goat caused by Wohlfahrtia magnifica (diptera: sarcophagidae) from Mashhad, Iran. Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) 101: 26-30
12- Najjari, M., R. Shafiei and M.R. Fakoorziba. 2014. Nosocomial myiasis with Lucilia sericata (diptera: calliphoridae) in an ICU patient in Mashhad, northeastern of Iran. Archives of Iranian Medicine 17: 523-525
13- Nayebzadeh, H. and S. Mohammad Ali Gol. 2014. Arthropods. pp. 45-48. In: H. Nayebzadeh (ed). Veterinary parasitology. Lorestan University Press, Lorestan, Iran. (In Persian)
14- Nazifi, S. 2006. Clinical pathology. pp: 10-243. In: S. Nazifi (ed). Veterinary Laboratory Medicine. Shiraz University Press, Iran. (In Persian)
15- Patton, W.S. 1992. Notes on the myiasis-producing diptera of man and animals. Bulletin of Entomological Research 12: 239–261
16- Pirali-kheirabadi, K.H., M. Cheraghchi-Bashi. and S.H. Navidpour. 2010. Infestation of an owl (Bubo bubo) with lucilia spp. Comparative Clinical Pathology 19: 221-224
17- Radostits, O.M., C.C. Gay, K.W. Hinchcliff and P.D. Constable. 2007. Veterinary Medicine: A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. Elsevier, USA.
18- Ranjbar-Bahadori, S., K. Pirali Kheirabadi and B. Shemshadi. 2009. Myiasis pp: 235-260. In: S. Ranjbar-Bahadori (ed). Arthropods-caused diseases and injuries. Islamic Azad University Press. Garmsar, Iran (In Persian)
19- Samimi, A.S., S.R. Noorollahifard, K. Khedri and H. Khalili 2016. The first report of oral myiasis caused by Lucilia sericata (diptera: calliphoridae) in the goat from Kerman, Iran. Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) 112: 73-76
20- Shad-Del, F. 1998. Diptera: sarcophagidae. pp: 418-419. In: F. Shad-Del (ed). Veterinary parasitology, Shiraz University Press, Shiraz, Iran. (In Persian).
21- Sharma, J., G.P. Mamatha and R. Acharya. 2008. Primary oral myiasis: A case report. Medicina Oral Patologia Oral Cirugia Bucal 13: 714-716.
22- Talari, S.A., F. Sadr, A. Doroodgar, M.R. Talari and A.S. Gharabagh. 2004. Wound myiasis caused by Lucilia sericata. Archives of Iranian Medicine 7: 128-129.
23- Yazar, S., B. Dik, Ş. Yalçın, F. Demirtaş, O. Yaman, M. Öztürk and İ. Şahin. 2005. Nosocomial oral myiasis by sarcophaga sp. Yonsei Medical Journal 46: 431- 434.