نویسنده = هوشنگ لطف الهیان
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر برگ زیتون بر فشار خون، عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در جوجه‌های گوشتی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-35

صیفعلی ورمقانی؛ شعبان رحیمی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ هوشنگ لطف الهیان؛ محمد حسن زاده


3. اثرهای سطوح مختلف پروبیوتیک بر مرفولوژی، جمعیت میکربی دستگاه گوارش و خصوصیات سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 27-33

سیدمظفر مهدیزاده؛ هوشنگ لطف الهیان؛ احمد زارع شحنه؛ سیداحمد میرهادی؛ سیدعبدا... حسینی؛ علی رضا علی نژاد


5. بررسی ارتباط بین ترکیبات خون و صفات تخمگذاری در مرغان تخمگذار

دوره 10، شماره 3، پاییز 1376، صفحه 106-109

ژاله میرعبدالباقی؛ هوشنگ لطف الهیان