دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 33، دی 1375 
تعیین عوامل خطر در بروز تغییر محل شیردان به طرف چپ حفره بطنی در گاو شیری

صفحه 80-83

10.22092/vj.1996.112744

ایرج نوروزیان؛ محمد قلی نادعلیان؛ فرج الله ادیب هاشمی؛ محمد رضا مخبر دزفولی


بررسی وضعیت مایت کلارآ در شرق ایران

صفحه 93-95

10.22092/vj.1996.112748

رسول بحرینی؛ محمد سعید مصدق؛ جاماسب نوذری؛ روح اله اسد بیگی؛ منصور آخوندی


واکسن پاستورلوز طیور، مقایسه دو روش تهیه واکسن در فرمانتور و در محیط جامد و ارزیابی ایمنی آنها در جوجه

صفحه 104-105

10.22092/vj.1996.112751

عباس ستوده نیا؛ ایرج اعرابی؛ سعید عطائی کچوئی؛ علی اکبر ناصری راد؛ جلال شلماشی؛ عباس ایوبیان


جداسازس یک رئوویروس از ماهیان عافخوار در استان خوزستان

صفحه 106-107

10.22092/vj.1996.112752

روحانی کارگر موخر؛ رحیم پیغان؛ علی اکبر جهانشاهی؛ سیاوش عباسی


تاثیر پروتوتوکسین فعال شده Cl. perfringens تیپ D بر روی وزن و قد جنین های موش سفید کوچک آزمایشگاهی

صفحه 134-136

10.22092/vj.1996.112760

رضا پیله چیان لنگرودی؛ محمود اردهالی؛ محسن شوشتری؛ عبد الوهاب فرزان؛ عباس عزی