دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، دی 1373 
یافته های تازه پیرامون لپتوسپیروز در موسسه رازی

صفحه 74-77

جلیل وند یوسفی؛ سهیلا مرادی بیدهندی؛ پرویز اهورایی


انجماد اسپرم قوچ در محلول هیپرتونیک حاوی رافینوز

صفحه 93-99

یوسف جعفری آهنگی؛ راجرز آکسفورد؛ یوآن آپ دوی


کاربرد مدفوع طیور بالغ در پیشگیری از سالمونلوز جوجه های بومی

صفحه 100-102

عبد اله حسین خان ناظر؛ عزیز اله ابراهیمی کهریز سنگی


خواب در زنبور عسل

صفحه 114-115

سید جواد سعادتمند؛ محمد حسینی


برنامه نوردهی برای جوجه های گوشتی

صفحه 119-121

احمدرضا جباری؛ محمد یگانه پرست


ضایعات آسیب شناسی کیست Coenuros cerebralis در گوسفند و گاو

صفحه 122-124

محمد رضا غلامی؛ پرویز اهورائی؛ عباس عزی؛ غلامرضا معتمدی