دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، دی 1373 
یافته های تازه پیرامون لپتوسپیروز در موسسه رازی

صفحه 74-77

10.22092/vj.1994.112570

جلیل وند یوسفی؛ سهیلا مرادی بیدهندی؛ پرویز اهورایی


خواب در زنبور عسل

صفحه 114-115

10.22092/vj.1994.112581

سید جواد سعادتمند؛ محمد حسینی


ضایعات آسیب شناسی کیست Coenuros cerebralis در گوسفند و گاو

صفحه 122-124

10.22092/vj.1994.112585

محمد رضا غلامی؛ پرویز اهورائی؛ عباس عزی؛ غلامرضا معتمدی