دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 49، دی 1379