کلیدواژه‌ها = اپیدمیولوژی
تعداد مقالات: 4
2. شناسایی سویه‌های واکسن گاومیش و پرندگان پاستورلا مولتوسیدا ساخت موسسه رازی بر مبنای نسخه استرالیا طبقه‌بندی ژنتیکی به روش آنالیز توالی نوکلئوتیدها در لوکوس‌های چندگانه

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 2-9

مهشید سیروش؛ سبا برهانی؛ محیا ایرانشاهی؛ احمدرضا جباری؛ رایناک قادری؛ محمد سخاوتی؛ سید رضا بنی هاشمی؛ مجید ولدان؛ سحر عباسی؛ کیوان تدین


3. استفاده از یک سیستم VNTR بومی شده متکی بر دو لوکوس در دسته بندی ژنتیکی جدایه‌های صحرایی بورخولدریا مالئی در ایران

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 51-58

شجاعت دشتی بور؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ سید کاظم بیدوکی