دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، دی 1368 
خود آزمایی " طب پیشگیری در گوسفند"

صفحه 112-116

10.22092/vj.1989.111988

کمیته امور دام و آبزیان وزارت جهاد سازندگی