دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 21، دی 1372