دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، دی 1371 
انتقال جنین در گاو

صفحه 54-58

مرتضی وفایی خانجانی؛ علیرضا رفیعی


بررسی لیستریا مونوسیتوژنز در شیر خام و پاستوریزه در ایران

صفحه 59-67

جلیل وندیوسفی؛ علیرضا رفیعی؛ سهیلا مرادی بیدهندی