دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، دی 1371 
انتقال جنین در گاو

صفحه 54-58

10.22092/vj.1992.112979

مرتضی وفایی خانجانی؛ علیرضا رفیعی