دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1371 
5. انتقال جنین در گاو

صفحه 54-58

مرتضی وفایی خانجانی؛ علیرضا رفیعی


6. بررسی لیستریا مونوسیتوژنز در شیر خام و پاستوریزه در ایران

صفحه 59-67

جلیل وندیوسفی؛ علیرضا رفیعی؛ سهیلا مرادی بیدهندی