دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، دی 1370