دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، دی 1369 

مقاله کامل

تشخیص تفریقی اختلالات عصبی گاو

صفحه 76-79

محی‌الدین نیرومند