دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 61، دی 1382