نویسنده = امین کریمی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از آزمون رز بنگال برای شناسایی مشمشه در اسب‌ها

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-65

امین کریمی؛ نادر مصوری