استفاده از آزمون رز بنگال برای شناسایی مشمشه در اسب‌ها

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 آزمایشگاه رفرانس مایکوباکتریوم بیماریزای دام، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

مشمشه بیماری عفونی است که توسط باکتری بورخولدریا مالئی ایجاد می‌گردد. مشمشه عمدتاً در اسب‌ها عارضه ایجاد می‌کند، اما گونه‌های دیگر، از جمله انسان، ممکن است میزبان اتفاقی آن باشند. آزمون آلرژیک مالئین، آزمون معتبر و رایج کشور است که برای تشخیص مشمشه استفاده می‌شود. تست مالئین به کارشناسی ورزیده و ۴۸ ساعت زمان نیاز دارد. لذا برایتشخیص سریع بیماری به ویژه در مرزهای کشوذ که نمی‌توان حیوان را نگهداری نمود، باید از روشهای جدید برای شناسایی بیماری بهره جست. هدف از این مطالعه طراحی آزمون رز بنگال (RBT) برای تشخیص سریع مشمشه است. تعداد 70 نمونه سرم از موارد کشت مثبت، 3 نمونه سرم از اسب‌هایی که با تزریق آنتی‌ژن حساس شده بودند و 110 اسب سالم آزمایش شد. سویه تولیدی باکتری بورخولدریا مالئی مورد استفاده در تولید مالئین در محیط نوترینت گلیسرینه کشت داده شد. جهت اطمینان از وجود باکتری و تعیین هویت آن PCR انجام گرفت. برای انجام RBT، پادگن از بورخولدریا مالئی تهیه شد و سرم‌ها به پادگن رزبنگال اضافه گردید و سرم‌های مثبت و منفی به منظور صحت عملکرد تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با انجام PCR، باند مشخصه باکتری در محدوده 250 جفت باز مشاهده شد. با بررسی سرم‌های مثبت و منفی با استفاده از RBT، پاسخ صریح مثبت یا منفی بدست آمد. با طراحی و اجرای این تست، می‌توان اظهار داشت که این آزمون برای شناسایی سریع مشمشه با ویژگی‌هایی مانند قابلیت اجرایی آسان و عدم نیاز به لوازم تخصصی و پرسنل آموزش دیده، موفقیت آمیز بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Use of a Rose Bengal test for diagnosis of Glanders in equines

نویسندگان [English]

  • A. Karimi 1
  • N. Mosavari 2
1 Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Reference Laboratory for Bovine Tuberculosis, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Glanders is an infectious disease that is caused by the bacterium Burkholderia mallei. Glanders occurs primarily in equines, but other species, including humans, may become incidental hosts. The allergic test of mallein is a valid and usual test in Iran which is used for the diagnosis of Glanders. The mallein test requires an experienced laboratory person and lasts 48 hours. Therefore in order to quickly diagnose the disease, especially in borders of country, where animals cannot be kept for longtime, new method should be used to identify the disease. To improve identification, in terms of sensitivity and specificity, new methods are needed to identify the disease. The aim of this study is designing of Rose Bengal test (RBT) for diagnosis of Glanders. Sera from 70 naturally infected culture-positive, 3 equines that were sensitized by injecting antigen and 110 healthy equines were tested. Burkholderia mallei strain to produce mallein was cultured in glycerinated nutrient medium. To ensure the presence of the bacterium and determine the identity of the PCR were performed. Antigen for RBT was prepared from Burkholderia mallei and serums were added to Rose bengal antigen. Finally positive and negative serums were analyzed for confirming the accuracy of the test. By performing PCR, the bacteria characteristic band was observed in the range of 250 bp. By examining positive and negative serums using RBT, positive or negative answer was obtained explicitly. By designing and performing this test, it can be consider, this test has been using for Rapid detection of Glanders with features such as, ease of use and can be applicable without specialized equipment and trained personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • glanders
  • Burkholderia mallei
  • Rose Bengal
  • horse
1- Whitlock, G.C. (2007). Mark Estes D, Torres AG. Glanders: off to the races with Burkholderia mallei. FEMS microbiol let 277(2): 115-22.
2- Van Zandt, E.K., Greer, M.T., Gelhaus, H.C. (2013). Glanders: an overview of infection in humans. Orphanet J Rare Dis 8: 131-6.
3- DiSalvo, S., Haselkorn, T.S., Bashir, U.2., Jimenez, D., Brock, D.A., Queller D.C., Strassmann, J.E. (2015). Burkholderia bacteria infectiously induce the proto-farming symbiosis of Dictyostelium amoebae and food bacteria. Proc Natl Acad Sci USA 112(36): 5029-37.
4- Singha, H., Malik, P., Goyal, S.K., Khurana, S.K., Mukhopadhyay, C., Eshwara, V.K., Singh, R.K. (2014). Optimization and validation of indirect ELISA using truncated TssB protein for the serodiagnosis of Glanders amongst equines. Sci World J 2014: 1-6.
5- OIE Terrestrial Manual. (2016). Glanders, Chapter 2.5.11: 919-28.
6- Zhang, B., Wear, D.J., Kim, H.S., Weina, P., Stojadino vic, A., Izadjoo, M. (2012). Development of hydrolysis probe-based real-time PCR for identification of virulent gene targets of Burkholderia pseudomallei and B. mallei-a retrospective study on archival cases of service members with melioidosis and glanders. Mil Med 177(2): 216-21.
7- Merk, S., Neubauer, H., Meyer, H., Greiser-Wilke, I. (2001). Comparison of different methods for the isolation of Burkholderia cepacia DNA from pure cultures and waste water. Int J Hyg Environ Health 204(2-3): 127-31.
8- Naureen, A., Saqib, M., Muhammad, G., Hussain, M.H., Asi, M.N. (2007). Comparative evaluation of Rose Bengal plate agglutination test, mallein test, and some conventional serological tests for diagnosis of equine glanders. J vet diagn invest 19(4): 362-7.
9- Khaki, P., Mosavari, N., Khajeh, N.S., Emam, M., Ahouran, M., Hashemi, S., et al. (2012). Glanders outbreak at Tehran Zoo, Iran. Iran J Microbiol 4(1): 3-7.
10- Bazargani, T., Tadjbakhsh, H., Badii, A., Zahraei, T. (1996). The outbreak of glanders in some racehorses in three states of Iran. J Equine Vet Sci 16(6): 232-36.
11- De Shazer, D., Waag, D.M., Fritz, D.L., Woods, D.E. (2001). Identification of a Burkholderia mallei polysaccharide gene cluster by subtractive hybridization and demonstration that the encoded capsule is an essential virulence determinant. Microbial Pathogen 30(5): 253-69.