نویسنده = حمید رضا عزیزی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فراوانی آلودگی به انگل پرژوالسکیانا (.Przhevalskiana spp) در بزهای کشتار شده شهرستان جیرفت

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 76-84

یاسر پیرعلی؛ معصومه اسکندری؛ حسین عباسی دهکردی؛ حمید رضا عزیزی؛ نادر احمدی


2. بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از تک یاخته توکسوپلاسما گوندئی در گوسفندان مناطقی از استان اصفهان

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 92-96

مرتضی حسینی نژاد؛ مصطفی شفاعتی فرد؛ یاسر پیرعلی؛ حمیدرضا عزیزی


3. تعیین فراوانی، گونه و ضایعات پاتولوژیک نماتود استرتاژیا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد

دوره 22، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 55-61

حمید رضا عزیزی؛ غلامعلی کجوری؛ حسین نورانی؛ سیما همایی؛ محسن رفیعیان