تعیین فراوانی، گونه و ضایعات پاتولوژیک نماتود استرتاژیا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد

نویسندگان

1 استادیار انگل شناسی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد‌

3 استادیار پاتولوژی گروه پاتوبیولو‍ژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

4 دانش آموخته دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد‌

چکیده

در طی مدت اردیبهشت تا شهریور ماه 1385، با مراجعه تدریجی به کشتارگاه شهرکرد تعداد 60 شیردان از گوسفندانی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند و مشخصات آن‌ها (جنس و سن) ثبت گردیده بود به آزمایشگاه منتقل و تمامی نماتود‌های موجود در شیردان آَن‌ها جمع‌آوری، شمارش و بر اساس مشخصات مورفولوژیک تعیین جنس و گونه گردید. جهت مطالعه هیستوپاتولوژی، نمونه‌های بافتی از شیردان‌هایی که آَلوده به استرتاژیا بودند و یا ضایعات ماکروسکوپی داشتند، گرفته شد. تعداد 42 شیردان (70%) آلوده به نماتودهای معده‌ای-روده‌ای بودند. تعداد 32 شیردان (33/53%) آلوده به استرتاژیا با تعداد حداقل و حداکثر (1300-67) و میانگین 127 استرتاژیا بودند. 18 شیردان (30%)  به صورت توام به دو گونه O.circumcincta و Ostertagia trifurcata آلوده بودند با حداقل و حداکثر (1300-85) و میانگین 130 استرتاژیا بود. تعداد 8 شیردان(3/13%) تنها با گونه O. trifurcata با حداقل و حداکثر (230-67) و میانگین 82  نماتود آلوده بودند. تعداد 6 شیردان (10%) نیز فقط با گونه O.circumcincta آلودگی داشت با حداقل و حداکثر نماتود جدا شده(640-80) و میانگین 110 استرتاژیا بود.از لحاظ آماری ارتباط معنا داری بین سن و آلودگی با استرتاژیا وجود داشت و بیشترین میزان آلودگی در گروه سنی 12-6 ماه دیده شد که با افزایش سن از میزان آلودگی کاسته شد(%05/0>0005/0=P value). مطالعه هیستوپاتولوژیکی شیردان‌های آلوده به استرتاژیا، بیانگر اتساع غدد شیردان به علت نفوذ لارو انگل، کاهش سلول‌‌های پریتال، هیپرپلازی سلول‌های موکوسی و نفوذ سلول‌های التهابی نوتروفیل و ائوزینوفیل به لایه‌ی پارین شیردان بود.

عنوان مقاله [English]

A survey on prevalence, species and pathologic lesions of ostertagia among slaughtered sheep in Shahrekord region (Southwestern of Iran)

نویسندگان [English]

  • H.R Azizi 1
  • GH.A Kojouri 2
  • H Nourani 3
  • S Hoamaie 4
  • M Rafian 4
1 Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
3 Associated Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
4 Graduated of Faculty of Veterinary Medicine, University of shahrekord, shahrekord, Iran
چکیده [English]

Sixty sheep abomasums were randomly collected from Shahrekord abattoir between April and September (2006). Age and sex of the sheep were registered. All of the abomasums were transported to laboratory, Nematodes, which were presented inside them, collected, and after calculating, their species and genus, were specified. Abomasums that were contaminated by Ostertagia or had gross damages were selected in order to sample microscopic sections (1×2 cm) and pathologic study.  Forty-two (70%) of these abomasums were contaminated by gastro-intestinal Nematodes. By minimum and maximum of counted Ostertagia (67-1300) and mean of 127, Thirty-two (53.33%) of abomasums were contaminated by Ostertagia. Also, Eighteen (30%) of them were contaminated by two species of Ostertagia circumcincta and Ostertagia trifurcata. Minimum and maximum of collected Ostertagia was 85-1300 with the mean of 130. Eight abomasums (13.3%) were only contaminated by Ostertagia trifurcata with minimum and maximum of 67-230 and mean of 82. Six abomasums (10%) were also contaminated by Ostertagia circumcincta with minimum and maximum of 80-640 and mean of 110. There was a significant statistical relation between age and contaminating with Ostertagia and maximal contamination had been seen between the ages six to twelve months (Pvalue=0/005<0.05). By age increasing, the contamination was decreased. Histopathological study of the abomasums contaminated by Ostertagia had been shown that parietal cells were decreased because of parasitic larval infiltration and inflammatory cells such as neutrophils and eosinophils could be found in lamina properia.

1- اسلامی ، ع. (1376)، کتاب کرم شناسی دامپزشکی (جلد سوم، نماتودا و آکانتوسفالا)، انتشارات دانشگاه تهران، 342-323.##

2- El-Azazy, O. M. E. (1995) Seasonal changes and inhibited development of the abomasal nematodes of sheep and goats in Saudi Arabia., Veterinary Parasitology, 58 Issues 1-2,
pp: 91-98.##

3- Altas, M., Sevqili, M., Gokcen, A. and Bayburs, H. C. (2006)Prevalence of gastrointestinal nematodes in the Sanliurfa region. “Torkiye Parasitolojii Dregisi 30 (4):317-321.##

4- Blanchard, J. L., Gallina, A. M. and Wescott, R. B. (1986)Pathologic changes in lambs with Ostertagia circumcincta infections associated with decreased infectivity of Haemonchus contortus, American Journal Veterinary Research, 47(2): 309-314.##

5- Colwell, D.D., Goater, C. P., and Jacobson, K. M. (2002)Prevalence and intensity of gastrointestinal nematodes is slaughter lambs from central Alberta. The Canadian Veterinary Journal, 43(10): 775-777.##

6- Eslami, A., Rahbari, S. and Nikbin, S. (1980) Gastrointestinal nematodes of gazelle, Gazella subgutturosa, in Iran. Veterinary Parasitology, 46(3): 78-83.##

7- Hoste, H., Torres-Acosta, J.F., Paolini, V., Aguilar-Cabellero, A., Etter, E., Lefrileux, Y., Chartier, C. and Broqua, C. (2005)Interactions between nutrion and gastrointestinal infections with parasitic nematodes in goats. Small Ruminant Research, Volume 60, Issue 1 - 2 , pp: 141 - 151.##

8- McGavin, M. D., Carlton, W. W., Zachary, J. F. (2001)Thomason's Special Veterinary Pathology, Mosby Inc. 29.##

9- Scott, I., Khalaf, S., Simcock, D.C., Knight, C.G., Reynolds, G.W., Pomry, W.E. and Simpson, H.V. (2000) A sequential study of the pathology with the infection of sheep with adult and larval Ostertagia circumcincta. Veterinary Parasitology, 89 (1-2): 79-94.##

10- Simcock, D.C., Scott, I., Przemeck, S.M., Simpson, H.V. (2006) Abomasal contents of parasitized sheep contain an inhibitor of gastrin secretion in vitro. Research Veterinary Science, 81(2): 225-230.##

11- Simpson, H.V. (2000) Pathophysiology of abomasal parasitism: is the host or parasite responsible? The Veterinary Journal, 160 (3): 177-191.##

12- Stear, M.J., Bourdeu, K., Bishop, S.C.,Getingby , G.,Mchelar, Q.A., Parck,M., Starein,S. and Wallece, D.S. (1998) The process influencing the distribution of parasitic nematodes among naturally infected lambs, Journal Parasitology, 165-171.##

13- Torina, A., Dara, S., Marino, A., Sparagano, O., Vitale, F., Reale, S. and Caracappa, S. (2004) Study of gastrointestinal nematodes in Sicilian sheep and goats. New York Academy of Sciences, 1026: 187-194.##

14- Vlassoff, A., Leathwick, D. M. and Heath, A. C. (2001) The epidemiology of nematode infections of sheep. New Zealand Veterinary Journal 49(6): 213-221.##