نویسنده = عبدالعلی موحدی نیا
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه هیستوپاتولوژیک ماهیان مید (Liza klunzingeri) سواحل بندرعباس مشکوک به بیماری نکروز عصبی ویروسی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 102-109

امید کوهکن؛ رحیم عبدی؛ سیدجلیل ذریه زهرا؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ عیسی شریف پور


2. سنجش میزان فلزات سنگین (سرب، قلع و روی) در بافت های خوراکی (عضله) و غیر خوراکی (کبد) ماهی فیتوفاگ(Hypophthalmichthys molitrix) تالاب انزلی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 77-84

نگین سلامات؛ خدیجه خلیفی؛ ایلیا اعتمادی؛ یعقوب محمدی؛ عبدالعلی موحدی نیا