نویسنده = معصومه آقازاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان آلودگی شیرهای خام به آفلاتوکسینM1 در شهرستان خوی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 147-154

امین صنعتگر؛ معصومه آقازاده