اثر سطوح مختلف تربوتالین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 استادیار گروه تولیدات دامی دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشجوی دکتری علوم دامی دانشگاه آنکارا و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

3 استادیار گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

4 استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف تربوتالین، یک اگونیست بتاآدرنرژیک، در جیره‌ی غذایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/7 و 15ppm (قسمت در میلیون) تربوتالین در کیلوگرم جیره و چهار تکرار (10 قطعه جوجه در هر تکرار)، جمعاً 120 قطعه جوجه‌ی گوشتی نرسویه‌‌ی کاب از سن 29 روزگی تا 49 روزگی به اجرا گذاشته شد. اندازه‌گیری خوراک مصرفی و وزن زنده‌ی جوجه‌ها به صورت هفتگی انجام  گرفت. در پایان دوره‌ی آزمایش از هر تیمار 20 قطعه جوجه به طور تصادفی برای خونگیری و هشت قطعه جوجه برای تجزیه‌ی لاشه انتخاب شدند. فراسنجه‌های خونی با روش‌های اسپکتروفتومتری و هورمون‌ها به روش رادیوایمیونواسی اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که اثر تربوتالین در سطح پایین بر روی افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی‌‌داری داشت (05/0>p). افزودن سطح پایین تربوتالین به جیره سبب افزایش وزن لاشه، نسبت وزن لاشه به وزن زنده، وزن سینه و وزن ران به ترتیب به میزان 2/10، 22/5، 41/3 و 81/4 درصد و کاهش چربی شکمی به میزان 8/22 درصد نسبت به گروه شاهد گردید (05/0>p). همچنین، افزودن تربوتالین در جیره‌ی جوجه‌ها سبب افزایش معنی‌داری در درصد پروتئین سینه و ران و نیز کاهش درصد چربی سینه نسبت به گروه شاهد گردید (05/0>p). استفاده از هر دو سطح تربوتالین در جیره‌ی جوجه‌ها باعث افزایش معنی‌داری در سطوح گلوکز، تری‌گلیسرید، کلسترول و تیروکسین خون شد (05/0>p)، در صورتی که سطوح انسولین، ازت اوره‌ای و اسید اوریک خون را کاهش داد (05/0>p). استفاده از تربوتالین اثر معنی‌داری بر سطوح اسیدهای آمینه آلانین و گلوتامین و آنزیم‌های کراتین‌کیناز و آسپارتات‌آمینوترانسفراز خون جوجه‌ها نداشت. بر اساس نتایج این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از تربوتالین بویژه سطح ppm 5/7 در کیلوگرم جیره‌ی جوجه‌های گوشتی باعث افزایش عملکرد و کیفیت لاشه می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of terbutaline on performance, carcass traits and blood metabolites in Boiler chicks

نویسندگان [English]

  • F Moslemipur 1
  • SH Golzar-Adabi 2
  • J Davoodi 3
  • M.A Kamali 4
1 Assistant Professor, Dep. of Animal Production, University of Gonbad Kavoos, Iran
2 Ph.D. Student, Dep. of Animal Science, University of Ankara, Turkey, and East Azarbayjan Agriculture Organization
3 Assistant Professor, Dep. of Veterinary, Islamic Azad University, Miyaneh-Branch, Iran
4 Agricultural Research, Education and extension Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted under completely randomized design to investigate effect of various levels of terbutalin, a bete-adrenergic agonist, by procuring 120, 35-d age male cobb broiler chicks from d 29-49. The birds were randomely distributed into 3 treatments and 4 replicates with10 birds each. The birds were fed experimental diets with different levels of terbutaline at levels 0.0 (control), 7.5 and 15 ppm/kg. Feed intake and liveweight were weekly measured. At the end of the experimental periods, 20 chicks from each group were randomly selected and blood samples were collected, 8 birds also were selected for carcass analysis. Blood metabolites were assayed via spectrophotometric methods and hormones via radioimmunoassay. Results showed that terbutaline at lower level of inclusion had significantly affect on weight gain, feed intake and feed conversion ratio vs. control group (p<0.05). Low level of terbutaline caused significant increases in carcass weight, carcass yeild, breast weight and thigh weight as 10.3, 5.2, 3.4, 4.8% and decreased in abdominal fat as 22.8% as compared to control group, respectively (p<0.05). Terbutaline inclusions significantly increased protein percentage of breast and thigh and decreased fat percentage of breast vs. control (p<0.05). Both levels of Terbutaline inclusion had significantly increased in blood glucose, triglycerides, cholesterol and thyroxine levels, but decreased in blood insulin, urea nitrogen and uric acid levels (p<0.05). It has no significant effects on blood alanine, glutamine, creatine kinase and aspartate amino-transferase enzymes levels. In general, the results showed that terbutaline inclusions especially in 7.5 ppm/kg in broiler diets can improve performance and carcass traits.

1- ابوالقاسمی، س.ع.ح.، جعفری صیادی، ع.ر.، جلالی حاجی‌آبادی، س.م.ع. و انصاری پیرسرایی، ز. (1385) اثر یک بتا آدرنرژیک آگونیست بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. مجله الکترونیکی علوم و فنون کشاورزی و منلبع طبیعی، جلد 10، شماره 4، صص 480-471.##

2- انصاری پیرسرائی، ز.، ضمیری، م.ج.، معین‌زاده، ه.، امین لاری، م. و سفیدبخت، ن. (1382) اثر بتا II اگونیست (سالبوتامول آلبوترول) بر فاکتورهای سرم خون، ترکیب و اجزای لاشه جوجه‌های گوشتی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر، شماره 1، صص 79-67.##

3- شهبازی، پ. و ملک‌نیا، و.ن. (1387) بیوشیمی عمومی. چاپ هفدهم، انتشارات دانشگاه تهران، ایران.##

4- متاجی، ر. (1387) استفاده از متاپروترنول، یک اگونیست بتاآدرنرژیک، بر رشد، ضریب تبدیل خوراک و ترکیب لاشه بره‌های ورامینی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.##

5- AOAC. (1984) Official Methods of Analysis. 14th Edition, Association of official analytical chemists, Washington, D.C., USA.##

6- Baker, P.K., Darlymple, R.H., Ingle, D.L. and Ricks, C.A. (1984) Use of B-adrenergic agonist to alter muscle and fat deposition in lambs. Journal of Animal Science, Vol 59, pp: 1256-1261.##

7- Breemann, D.H. (2002) Beta-adrenergic receptor agonist modulation of skeletal muscle growth. Journal of Animal Science, Vol 80, pp: E18-E23.##

8- Breemann, D.H., Bulter, W.R., Ricks, C.A. and Scane, C.G. (1987) Cimaterol- induced muscle hypertrophy and altered endocrine status in lambs. Journal of Animal Science, Vol 65, pp: 1514-1524.##

9- Burtis, C.A., and Ashwood, E.R. (1999) Tietz textbook of clinical chemistry. 3th Ed., W.B. Saunders Co., Philadelphia, PA, USA, p 2326.##

10- Buyes, J., Decuypere, E., Huyghebaert, G. and Herremans, M. (1991) The effect of clenbuterol supplementation on growth performance and on plasma hormone and metabolic levels of broilers. Poultry Science, Vol 70, pp: 993-1002.##

11- Byrem, T.M., Breemann, D.H. and Robinson, T. F. (1998) The beta-agonist cimaterol directly enhances chronic protein accretion in skeletal muscle. Journal of Animal Science, Vol 76, pp: 988-998.##

12- Fawcett, J.P., Ravindran, V., Morel, P.C.H, Zhang, M. and Ciofalo, V.B. (2004) Influence of salbutamol administered as single active enantiomer (R-salbutamol) on the growth performance and carcass characteristics of broiler chickens. Journal of Animal Science, Vol 78, pp: 23-30.##

13- Golzar Adabi, Sh., Kamli, M.A., Noumi, S., Fani, A.L. and Ayazi, A. (2009) Effect of a beta-adrenergic agonist (terbutaline) on performance, carcass traits and blood parameters in tom turkey. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. Uluslar Arasi Katilimli, Bilimsel Programi, Çorlu-Tekirdağ, Turkey, pp: 79-83. ##

14- Gwartney, B.L., Jones, S.J. and Calkins, C.R. (1992) Response time of broiler chickens to cimaterol: meat tenderness, muscle composition, fiber size, and carcass characteristics. Journal of Animal Science, Vol 70, pp: 2144-2150.##

15- Hamano, Y. (2002) Influence of lipoic acid on lipid metabolism and beta-adrenergic response to intravenous or oral administration of clenbutarol in broiler chickens. Poultry Science, Vol 42, pp: 307-316.##

16- Hamano, Y., Kobayashi, S. and Terashima, Y. (1994) Effect of beta-adrenergic agonist clenbuterol on skeletal muscle protein turnover in broiler chickens fed either low or adequate protein diet. Animal Science and Technology, Vol 65, pp: 1105-1110.##

17- Kamany, Y., Kune, K., Yamazaki, S., Kobayashi, S. and Terashima, Y. (1992) Combined effects of clenbuterol and various concentrations of protein on performance of broiler chickens. Journal of Animal Science, Vol 70, pp: 1472-1481.##

18- Kim, Y.S., Lee, Y.B. and Dalrymple, R.H. (1987) Effect of the repartitioning agent cimatrol on growth, carcass and skeletal muscle characteristics in lambs. Journal of Animal Science, Vol 65, pp: 1392-1399.##

19- Mersmann, H.J. (1998) Overview of the effects of Beta- Adrenergic receptor agonists on animal growth including mechanisms of action. Journal of Animal Science, Vol 76, pp: 160-172.##

20- Mersmann, H.J. (2002) Beta- Adrenergic receptor modulation of adipocyte metabolism and growth. Journal of Animal Science, Vol 80, E24-E29.##

21- Mitchell, A.D., Steel, N.C., Soloman, M.B., Alida, H.W. and Carchnell, V. (1994) Influence of dietary background on the response of pigs to the beta- adrenergic agonist BRL 47672. Journal of Animal Science, Vol 76, pp: 1516-1521.##

22- National Research Council. (1994) Nutrient Requirement of Poultry, 9th edition, National Academy Press. WashingtonDC, USA.##

23- Nürnberg, K., Wegner, J. and Ender, K. (1998) Factors influencing fat composition in muscle and adipose tissue of farm animals. Livestock. Production Science, Vol 56, pp: 145-156.##

24- Ortiz, R.M., Valdivia, A. and Martinz, F.J. (2000) Effect of clenbuterol on growth performance in broilers. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Vol 52, pp: 256-260.##

25- Peterla, T.A. and Scanes, C.G. (1999) Effect of beta-adrenergic on lipolysis and lypogenesis by porcine adipose tissue in vitro. Journal of Animal Science, Vol 68, pp: 1024-1029.##

26- Rebfedlt, C.R., Chadereit, S., Weikard, R. and Reichel, K. (1997) Effect of clenbuterol on growth carcass and skeletal muscle characteristics in broiler chickens. Journal of Animal Science, Vol 68, pp: 1121-1129.##

27- Reed, P.J. and Mersmann, H.J. (1991) Protein and energy requirements of animal treated and beta-adrenergic agonists, a discussion. Journal of Animal Science, Vol 69, pp: 1532-1550. ##

28- Rikardsson, K.A. and Johnson, D.E. (1991) Effect of cimaterol on energetics and carcass characteristics of Suffolk ewe lambs. Journal of Animal Science, Vol 69, pp: 396-404.##

29- SAS. (1996) SAS/STAT ® software; Changes and Enhancements through Release 6.11. SAS Inst. Inc., Cary, NC, USA.##

30- Thomas, L. (1998) Clinical laboratory diagnostics. 1st Ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft.##

31- Vestergard, M., Sejrsen, K. and Klastrup, S. (1994) Growth composition and eating quality of longissimus dorsi from young bulls fed the beta-agonist cimaterol at consecutive developmental stages. Meat Science, Vol 38, pp: 55-56.##

32- Wellenreiter, R.H. (1991) Beta-Adrenergic agonists for poultry. Critical. Review of Poultry Biology, Vol 3, pp: 229-237.##

33- Zamiri, M.J. and Izadifard, J. (1995) Effects of metaproterenol, a beta-adrenergic agonist, on feedlot performance and body composition of two fat-tailed breeds of sheep. Small Ruminant Research, Vol 18, pp: 263-271.##