اثرات سم عقرب آندروکتونوس کراسیکودا بر آزاد سازی سایتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه جانوران سمی و تولید پادزهر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب غرب کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

ترشح و فعال سازی واسطه های پیش التهابی از مهمترین عواملی است که در پاتوژنز سم عقرب نقش دارند. هدف از این مطالعه مقایسه میزان سایتوکین پیش التهابی(IL-6) و سایتوکین ضد التهابی(IL-10) در گروه موش های رت پس از تزریق زیر جلدی سم عقرب Androctonus crassicauda با گروه کنترل بوده است. برای انجام این مطالعه پس از تعیین LD50 سم عقرب آندرکتونوس کراسیکودا، به میزان 5/0 میلی گرم زیر جلدی به گروه دریافت کننده سم تزریق گردید. علاوه بر آن به تعداد 12 موش صحرایی به میزان 5/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی)هم حجم سم عقرب( به عنوان گروه کنترل به شکل زیر جلدی تزریق گردید. در زمان های4 24٬ و 72 ساعت بعد از تزریق سم، نمونه خون هپارینه از قلب حیوانات جمع آوری گردید. به منظور تعیین سطح پلاسمایی سایتوکین های( IL-6 و IL-10 ) از کیت تشخیصی الایزا شرکت ZellBio استفاده گردید.
میزان اینترلوکین 10 چهار ساعت بعد از تزریق سم از لحاظ آماری افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان داد ولی مقدار اینترلوکین6 نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرده بود. از طرفی میزان اینترلوکین 10 و اینترلوکین 6 ، بیست چهار ساعت بعد از تزریق سم عقرب نسبت به گروه کنترل تغییر معناداری نشان نداد و به حالت پایدار رسیدند. و در نهایت نتیچه گیری شد که علائم بالینی ناشی از عقرب زدگی به علت تعادل بین سایتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی متغیر می باشد و این تعادل بین سایتوکین ها نقش محوری در بروز علائم بالینی در افراد عقرب زده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Androctonus crassicauda scorpion venom on the release of proinflammatory and anti-inflammatory cytokines in rats

نویسندگان [English]

 • M Nemati 1
 • N Mohammadpour 1
 • A Zare Mirakabadi 1
 • F Salabi 1
 • M Khosravi 2
1 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran.
2 Department of Pathobiology, faculty of veterinary medicine, Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz,Iran
چکیده [English]

This study was performed to compare the levels of proinflammatory cytokine (IL-6) and anti-inflammatory cytokine (IL-10) in rats after subcutaneous injection of Androctonus crassicauda scorpion venom with control group that received only physiological serum subcutaneously. 0.5 mg of Androctonus crassicauda scorpion venom with LD50 400mg / kg was injected subcutaneously into 12 rats in the venom group. In addition, 0.5 ml of physiological serum (equal volume of scorpion venom) was injected subcutaneously into 12 rats in the control group. At 0,4,24 and 72 hours after injection of the venom (28), heparinized blood samples were collected via the heart of animals and the plasma levels of cytokines (IL-6 and IL-10) were determined using the ZellBio ELISA diagnostic kit.
Four hours after injection of the venom, the level of interleukin 10 was statistically significantly increased compared to the control group, but the level of interleukin 6 was decreased compared to the control group. 24 hours after injection of the venom, the levels of interleukin 10 and interleukin 6 did not show a significant change compared to the control group and reached a stable state.
Finally, it was concluded that due to the balance between proinflammatory and anti-inflammatory cytokines (IL-6 and IL-10), the clinical symptoms of scorpion stings are variable. And the balance between cytokines plays a pivotal role in the development of clinical symptoms in scorpion stings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Androctonus crassicauda Scorpion
 • Pro-inflammatory cytokines
 • Anti-inflammatory cytokines
 • Rat
1- Adi-Bessalem, S.; Hammoudi-Triki, D.and Laraba-Djebari, F. (2008) “Pathophysiological effects of Androctonus australis hector scorpion venom: tissue damages and inflammatory response,” Experimental and Toxicologic Pathology, vol. 60, No. 4-5, pp. 373–380.
2- Annane, D.; Sanquer, S.; S´ebille, V. et al., (2000) “Compartmentalised inducible nitric-oxide synthase activity in septic shock,” The Lancet, vol. 355, No. 9210, pp. 1143–1148.
3- Asadullah, K.; Sterry, W.and Volk, H. D. (2003)“Interleukin-10 therapy—review of a new approach,” Pharmacological Reviews, vol. 55, No. 2, pp. 241–269.
4- Ashcroft F. M. and Gribble, F. M. (2000) “Tissue-specific effects of sulfonylureas. Lessons from studies of cloned K (ATP) channels,” Journal of Diabetes and Its Complications, vol. 14, No. 4, pp. 192–196.
5- Barros SF, Friedlanskaia I, Petricevich VL, Kipnis TL. Local inflammation, lethality and cytokine release in mice injected with Bothrops atrox venom. Mediators of Inflammation. 1998 ;7 (5):339–346.
6- Barros, V. E. D. ; Ferreira, B. R. ; Livonesi, M.and Figueiredo, L. T. M. (2009)“Cytokine and nitric oxide production by mouse macrophages infected with Brazilian flaviviruses,” Revista do Instituto de Medicina Tropical de S˜ao Paulo, vol. 51, No. 3, pp. 141–147.
7- Barton, B. E. (1997) “IL-6: insights into novel biological activities,”Clinical Immunology and Immunopathology, vol. 85, No. 1, pp. 16–20.
8- Bone, R. C. (1996) “Immunologic dissonance: a continuing evolution in our understanding of the systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and the multiple organ dysfunction syndrome (MODS),” Annals of Internal Medicine, vol.125, No. 8, pp. 680–687.
9- Bosmans, F.; Martin-Eauclaire, M. F. and Tytgat, J. (2007) “Differential effects of five ‘classical’         scorpion β-toxins on rNav1.2a and DmNav1 provide clues on species-selectivity,” Toxicology and Applied Pharmacology, vol. 218, No. 1, pp. 45–51.
10- Caliskan, F., Garcia, B.I., Coronas, F.I., Batista, C.V., Zamudio, F.Z., Possani, L.D., 2006.
Characterization of venom components from the scorpion Androctonus crassicauda of Turkey: peptides and  genes. Toxicon 48, 12e22.
11- Caliskan, F., Quintero-Hernandez, V., Restano-Cassulini, R., Coronas-Valderrama, F.I., Corzo, G.,   Possani, L.D., 2013. Molecular cloning and biochemical characterization of the first Na‏-channel a-type toxin peptide (Acra4) from Androctonus crassicauda scorpion venom. Biochimie 95, 1216e1222.
12- Catterall, W. A. (1992) “Cellular and molecular biology of voltagegated sodium channels ,”  Physiological Reviews, vol. 72, No. 4, pp. 515–548.
13- Cest`ele S.; and Catterall, W. A. (2000) “Molecular mechanisms of neurotoxin action on voltage-gated  sodium channels,”Biochimie, vol. 82, No. 9-10, pp. 883–892.
14- Dinarello, C.A. (2000) “The role of the interleukin-1—receptor antagonist in blocking inflammation mediated by interleukin-1,” New England Journal of Medicine, vol. 343, No. 10, pp. 732–734.
15- Dinarello, C. A. (2007) “Mutations in cryopyrin: bypassing roadblocks in the caspase 1 inflammasome for interleukin-1β secretion and disease activity,” Arthritis and Rheumatism, vol. 56, No. 9, pp. 2817–2822.
16- Dinarello, C. A. (2009) “Immunological and inflammatory functions of the interleukin-1 family,” Annual Review of Immunology, vol. 27, pp. 519–550.
17- Fukuhara YD, Reis ML, Dellalibera-Joviliano R, Cunha FQ, Donadi EA. Increased plasma levels of IL-1beta, IL-6, IL-8, IL-10 and TNF-alpha in patients moderately or severely envenomed by Tityus serrulatus scorpion sting. Toxicon. 2003; 41(1):49–55
18- Gay, J.; Kokkotou, E.; O’Brien, M.; Pothoulakis, C.and Karalis, K. P. ( 2006) “Interleukin-6 genetic ablation protects from trinitrobenzene sulfonic acid-induced colitis in mice: putative effect of antiinflammatory cytokines,” NeuroImmunoModulation, vol. 13, No. 2, pp. 114–121.
19- Goldman, D.; Cho, Y.; Zhao, M. L.; Casadevall, A. and Lee, S. C. (1996) “Expression of inducible nitric oxide synthase in rat pulmonary Cryptococcus neoformans granulomas,” American Journal of Pathology, vol. 148, No. 4, pp. 1275–1282.
20- Gordon, D. (1997) “A new approach to insect-pest control—combination of neurotoxins interacting  with voltage sensitive sodium channels to increase selectivity and specificity,” Invertebrate Neuroscience, vol. 3, No. 2-3, pp. 103–116.
21- Gross, A. and MacKinnon, R. (1996) “Agitoxin footprinting the Shaker potassium channel pore,” Neuron, vol. 16, No. 2, pp. 399–406.
22- Heller, N. M.; Qi, X.; Junttila, I. S. et al., (2008) “Type I IL-4Rs selectively activate IRS-2 to induce target gene expression in macrophages,” Science Signaling, vol. 1, No. 51, p. ra17.
23- Holaday, S. K. Jr. ; Martin, B. M. ; Fletcher Jr., P. L. and Krishna, N. R. (2000)“NMR solution structure of butantoxin,” Archives of Biochemistry and Biophysics,vol. 379, No. 1, pp. 18–27.
24- Howard, M.; Muchamuel, T.; Andrade, S. and Menon, S. (1993) “Interleukin 10 protects mice from lethal endotoxemia,”Journal of Experimental Medicine, vol. 177, No. 4, pp. 1205– 1208.
25--Ismail, M. (1994) “The treatment of the scorpion envenoming syndrome: the Saudi experience with serotherapy“. Toxicon.; 32(9):1019–102
26- Ismail, M.(1995) “The scorpion envenoming syndrome,” Toxicon, vol. 33, No. 7, pp. 825–858.
27- Jain, D., Kumar, S., 2012. Snake venom: a potent anticancer agent. Asian Pac. J.Cancer Prev. 13, 4855e4860.
28- Jalali A, Pipelzadeh MH, Taraz M, Khodadadi A, Makvandi M, Rowan EG. Serum TNF-alpha levels reflect the clinical severity of envenomation following a Hemiscorpius lepturus sting. Eur Cy‌tokine Netw. 2011;22 (1):5–10. 
29- Khanbashi, S., Khodadadi, A., Assarehzadegan, M.A., et al., 2015. Assessment of immunogenic characteristics of Hemiscorpius lepturus venom and its crossreactivity with venoms from Androctonus crassicauda and Mesobuthus eupeus. J Immunotoxicol. 12, 217e222.
30- MacKinnon, R.; Reinhart, P. H. and White, M. M. (1988)“Charybdotoxin  block of Shaker K+ channels suggests that different types of K+ channels share common structural features,”  Neuron, vol. 1, No. 10, pp. 997–1001.
31--Magalh˜aesMM, Pereira MES, Amaral CFS, et al. (1999) Serum levels of cytokines in patients envenomed by Tityus serrulatus scorpion sting. Toxicon. ; 37(8):1155–1164.
32- Marty, C.; Misset, B.; Tamion, F.; Fitting, C.; Carlet, J. and Cavaillon, J. M.( 1994) “Circulating interleukin-8 concentrations in patients with multiple organ failure of septic and nonseptic origin,” Critical Care Medicine, vol. 22, No. 4, pp. 673–679.
33- Mebs, D. (2002)“Scorpions and snakes, such as cobras, mambas and vipers made the African continent famous for venomous animals,” Bulletin de la Societe de Pathologie Exotique, vol. 95, No. 3, p. 131.
34- Mosmann T. R. and Coffman, R. L. (1989) “Heterogeneity of cytokine secretion patterns and functions of helper T cells,”Advances in Immunology, vol. 46, pp. 111–147.
35- Mosmann, T. R.; Cherwinski, H.; Bond, M. W.; Giedlin, M. A. and Coffman, R. L. (2005) “Two types of murine helper T cell clone. I. Definition according to profiles of lymphokine activities and secreted proteins,” Journal of Immunology, vol. 175, No.1, pp. 5–14.
36- Murthy K.and Krishna, R. (2002)“On scorpion envenoming syndrome: problems of medical ethics and accountability in medical research in India,”Journal of Venomous Animals and Toxins,vol.8,No. 1.
37- Ozkan O. and Carhan, A. (2008) “The neutralizing capacity of Androctonus crassicauda antivenom against Mesobuthu seupeus scorpion venom,” Toxicon, vol. 52, No. 2, pp. 375–379.
38- Pessini, A. C. ; Kanashiro, A. ; Malvar, D. C. et al.,( 2008)“Inflammatory mediators involved in the nociceptive and oedematogenic responses induced by Tityus serrulatus scorpion venom injected into rat paws,” Toxicon, vol. 52, No. 7, pp. 729–736.
39- Petricevich, V. L.( 2002) “Effect of Tityus serrulatus venom  on cytokine production and the  activity of murine macrophages,” Mediators of Inflammation, vol. 11, No. 1, pp. 23–31.
40- Petricevich V. L. and Pe˜na, C. F. (2002) “The dynamics of cytokine d nitric oxide secretion in mice injected with Tityus serrulatus scorpion venom,” Mediators of Inflammation, vol. 11, No. 3,pp. 173–180.
41- Petricevich, V. L. (2006) “Balance between pro- and anti-inflammatory cytokines in mice treated with Centruroides noxius scorpion venom,” Mediators of Inflammation, vol. 2006, No. 6, Article ID 54273, 11 pages.
42- Petricevich, V. L.; Hern´andez Cruz, A.; Coronas, F. I. V. and Possani, L. D. (2007) “Toxin gamma from Tityus serrulatus scorpion venom plays an essential role in immunomodulation of macrophages,” Toxicon, vol. 50, No. 5, pp. 666–675.
43- Petricevich, V. L.  ; Reynaud, E.; Cruz, A. H. and Possani, L. D. (2008) “Macrophage activation, phagocytosis and intracellular calcium oscillations induced by scorpion toxins from Tityus serrulatus,” Clinical and Experimental Immunology, vol. 154, No. 3, pp. 415–423.
44- Petricevich, V.L., 2010. Scorpion venom and the inflammatory response. Med Inflamm. 2010, 903295.
45- Pinsky, M. R.; Vincent, J. L.; Deviere, J. ; Alegre, M. ; Kahn, R. J. and Dupont, E. (1993)“Serum cytokine levels in human septic shock. Relation to multiple-system organ failure and mortality,” Chest, vol. 103, No. 2, pp. 565–575.
46- Possani, L. D. ; Becerril, B.; Delepierre, M. and Tytgat, J. (1999) “Scorpion  toxins specific for Na+-channels,” European Journal of Biochemistry, vol. 264, No. 2, pp. 287–300.
47- Possani, L. D.; Merino, E. Corona, M.; Bolivar, F.and B. Becerril, (2000) “Peptides and genes coding for scorpion toxins that affect ion-channels,” Biochimie, vol. 82, No. 9-10, pp. 861– 868.
48- Radha Krishna Murthy K. Hematological changes in acute myo‌carditis due to scorpion envenoming syndrome. Int J Chem LifeS‌ci. 2014; 3 (2):1274–84. 
49- Saadi, Samahir; Assarehzadegan, Mohammad-Ali; Pipelzadeh, Mohammad Hassan; Hadaddezfuli,Reza. “Induction of IL-12 from human monocytes after stimulation with Androctonus crassicauda scorpion venom”. Toxicon 106 (2015) 117e121.
50- Shichor, I.; Zlotkin, E.; Ilan, N., et al., (2002)“Domain 2 of Drosophila para voltage-gated sodium channel confers insect properties to a rat brain channel,” Journal of Neuroscience, vol. 22, No.
11, pp. 4364–4371.
51- Steinman, R. M. (1988) “Cytokines amplify the function of accessory cells,” Immunology Letters, vol. 17, No. 3, pp. 197–202.
52- Vijverberg, H. P. M.; Pauron, D. and Lazdunski, M. (1984) “The effect of Tityus serrulatus scorpion toxin γ on Na channels in neuroblastoma cells,” Pflugers Archiv, vol. 401, No. 3, pp. 297–303.
53- Yatani, A. ; Kirsch, G. E. ; Possani, L. D. and Brown, A. M. (1988) “Effects of New World scorpion toxins on single-channel and whole cell cardiac sodium currents,” American Journal of Physiology, vol. 254, No. 3, part 2, pp. H443–H451.
54- Ehsan, Z, et al.,Neutralizing effects of polyvalent scorpion venom against the inflammatory response induced by the scorpion venom of Mesobotus eupeus. Razi Archive, 1393. Sixty-ninth year (2): p. 171-177.
55- Fukuhara YD, Reis ML, Dellalibera-Joviliano R, Cunha FQ, Donadi EA. Increased plasma levels of IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 and TNF-α in patients moderately or severely envenomed by Tityus serrulatus scorpion sting. Toxicon. 2003 Jan 1;41(1):49-55.
56- Magalhães MM, Pereira ME, Amaral CF, Rezende NA, Campolina D, Bucaretchi F, Gazzinelli RT, Cunha-Melo JR. Serum levels of cytokines in patients envenomed by Tityus serrulatus scorpion sting. Toxicon. 1999 Aug 1;37(8):1155-64.
 
 
 • تاریخ دریافت: 21 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 27 اردیبهشت 1401