بررسی ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی ضایعات ریه‌‌های گاوهای بومی و وارداتی کشتار شده در کشتارگاه صنعتی خوشه طلایی شهرستان هامون در پاییز و زمستان 1397

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه بافت شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

در بررسی ضایعات موجود در ریه و مقایسه بین این ضایعات در بافت ریه در گاوهای بومی و گاوهای وارداتی در پاییز و زمستان 97، تعداد 2612 نمونه از ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه خوشه طلایی هامون از اول مهر 97 تا آخر اسفند 97 مورد بررسی و مشاهده ماکروسکوپی قرار گرفتند. و 250 نمونه ضایعه‌دار به بخش پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل منتقل شدند. مقاطع هیستوپاتولوژی با رنگ‌آمیزی H&E تهیه شد. سپس داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 تحلیل و توصیف شدند. اگرچه تعداد و نوع ضایعه‌های یافت‌شده در بررسی ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی برابر نبودند، اما در هر دو نوع بررسی انجام شده تومور کم‌ترین درصد ضایعه با 6/1 درصد و پرخونی بیشترین درصد ضایعه هیستوپاتولوژیکی با 4/78 درصد بود. بیشترین درصد ضایعه ماکروسکوپی تورم بافت با 4/80 درصد را به خود اختصاص دادند. بر اساس این مطالعه می‌توان چنین نتیجه گرفت گه که گاوهای وارداتی بیشتر از گاوهای بومی ضایعه‌دار بودند. باید به این نکته اشاره کرد که در این تحقیق سطح معنی داری 05/0>P در نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination Macroscopic and histopathological Carcasses of lung lesions of native and imported cattle slaughtered in khosheh talaee Industrial Slaughterhouse in Hamoon county in of Autumn to Winter, 2018-2019

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Kohneh Poushi 1
 • Majid Alipour Eskandani 1
 • Hamed Ganjali 2
 • Mohammad Rahnama 1
 • abbas jamshidian 3
1 Department of Food hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Zabol University, Zabol, Iran
2 Department of Histology, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
3 Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Zabol University, Zabol, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the lesions in the lungs tissue and compare it in native cows and imported cows, 2612 samples of the lungs of cows slaughtered were examined and observed macroscopically in Hamoon Golden Cluster Slaughterhouse from September 23, 2018 to March 20, 2018. A total of 250 lesions were transferred to the pathology department of University of Zabol, faculty of Veterinary Medicine. Histopathology sections were prepared by H&E staining. The collected data were then analyzed and described using SPSS software version 23. Although the number and type of lesions found on macroscopic and histopathological examination were not equal, but in two types of tumor studies, the lowest amount with 1.6% and hyperemia had the highest percentage of histopathological lesions with 78.4%. They also had the highest percentage of macroscopic tissue swelling with 80.4% of pathological lesions. Based on the results of the present study, it can be concluded that imported cows had more waste and contamination than domestic cows. It should be noted that a significance level was considered at P <0.05 in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lung
 • Lesions
 • Cattle
 • Hamun. Iran
1. Ayling, R. and R. Nicholas, 2007. Mycoplasma respiratory infections. Diseases of sheep, 4: p. 231-235.
2. Ackermann, M.R. and Brogden, K.A., 2000. Response of the ruminant respiratory tract to Mannheimia (Pasteurella) haemolytica. Microbes and infection, 2(9), pp.1079-1088.
3. Bancroft, J. D., & Gamble, M. (Eds.). 2008. Theory and practice of histological techniques. Elsevier health sciences.
4. Caswell, J.L. and Williams, K.J. Respiratory System. In: Maxie M.G. 2007. Jubb, Kennedy and Palmer’s Pathology of Domestic Animals. 5th ed., Vol. 2, W.B. Saunders Company, Toronto, pp: 524- 524, 561-562.
5. Dargatz, D., 2000. Feedlot 99, Part Ii: Baseline Reference Of Feedlot Health And Health Management, 1999 (No. 1499-2016-130708).
6. Duff, G.C. and Galyean, M.L., 2007. Board-invited review: recent advances in management of highly stressed, newly received feedlot cattle. Journal of Animal Science, 85(3), pp.823-840.
7. Feiner, G., 2006. Meat products handbook: Practical science and technology. Elsevier.
8. Hdi.M.T. 2000. Evaluation of hydatid cyst in slaughtered animals and slaughter patients in Ardabil, Journal of Research and Construction No. 47, pp. 131-129.
9. Kashavarz Zamanian. Vahid. 1997. Pathological study of bovine lung lesions in Ahvaz slaughterhouse, DVM thesis. Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
10. Krysak, D.E., 2006. Chronic pneumonia and polyarthritis syndrome in a feedlot calf. The Canadian Veterinary Journal, 47(10), p.1019.
11. Mohammadian Babak. 1992. A study of goat lung pathology in Ahvaz city, DVM thesis. Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
12. Mellau, L.S.B., Nonga, H.E. and Karimuribo, E.D., 2010. A slaughterhouse survey of lung lesions in slaughtered stocks at Arusha, Tanzania. Preventive Veterinary Medicine, 97(2), pp.77-82.
13. Maxie, M.G., 2007. Jubb, Kennedy, and Palmer's pathology of domestic animals.
14. Sabaq. Atefeh. September 2009. Frequency and determination of sheep lung lesions in Ahvaz slaughterhouse, DVM thesis. Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
15. Thomson, R. G. (1988). Special veterinary pathology. BC Decker Inc.
16. Zachary, J. F., & McGavin, M. D. (Eds.). (2012). Pathologic Basis of Veterinary Disease5: Pathologic Basis of Veterinary Disease. Elsevier Health Sciences.
دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین 1402
صفحه 120-129
 • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 27 اردیبهشت 1401