بررسی شیوع آلودگی به تک‌یاخته بلاستوسیستیس در انسان و پرندگان اهلی

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه انگل شناسی وحشره شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

بلاستوسیستیس انگل روده‌ای بی‌هوازی و شایع در بین انسان‌ها و حیوانات مختلف در سراسر جهان است. برای تشخیص بلاستوسیستیس از روش‌های مختلفی مانند روش مستقیم، رنگ‌آمیزی و مولکولی می‌توان استفاده کرد. هدف از این مطالعه، بررسی آلودگی بلاستوسیستیس در انسان و پرندگان اهلی در شهرستان تفرش و مقایسه سه روش در تشخیص بلاستوسیستیس بوده است. مطالعه حاضر، به صورت مشاهده‌ای-توصیفی در خلال سال‌های 1399-۱400 در شهرستان تفرش طراحی و اجرا گردید. بدین‌منظور از کبوتران (300 نمونه)، مرغ و خروس‌ها (50 نمونه) و از صاحبان آنها (100 نمونه) نمونه مدفوع جمع‌آوری شد. سپس مدفوع ابتدا با روش‌ میکروسکوپی  (آزمایش مستقیم و رنگ‌آمیزی با تری‌کروم) از لحاظ ابتلا به بلاستوسیستیس مورد مطالعه قرار گرفت سپس نمونه‌های مثبت از لحاظ مولکولی با روش  PCRو از طریق تکثیر ژن 18S rRNA تشخیص داده شد. 
طبق نتایج حاصله، در آزمایش مستقیم 39 نمونه کبوتر (13%)، 13 نمونه مرغ و خروس ( 26%) و 18 نمونه مدفوع انسانی ( 18%) و در آزمایش رنگ‌آمیزی با تری‌کروم،  45 نمونه کبوتر (15%)، 12 نمونه مرغ و خروس (24%) و 15 نمونه مدفوع انسانی ( 15%) از نظر وجود انگل بلاستوسیستیس مثبت تشخیص داده شد. در آزمایش PCR از بین نمونه‌های مدفوع مثبت کبوتران، یک نمونه  (5/2%) و از بین نمونه‌های مدفوع مثبت مرغ و خروس، فقط 5 نمونه (46/38٪) و از نمونه‌های مدفوع مثبت انسانی، ۴ نمونه (22/22%) از نظر وجود انگل بلاستوسیستیس، مثبت تشخیص داده شد. در مطالعه حاضر فقط تعداد محدودی از نمونه‌های مثبت مرتبط با روش‌های مستقیم و رنگ‌آمیزی شده با تری‌کروم در آزمایش PCR مثبت شدند، این نشان می‌دهد که روش PCR با استفاده از یک جفت پرایمر به تنهایی روشی مناسب برای تعیین میزان آلودگی نیست. لذا پیشنهاد می‌شود برای تشخیص دقیق بلاستوسیستیس از چندین روش متفاوت استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Blastocystis protozoan infection in humans and domestic birds

نویسندگان [English]

 • Samaneh Abdolahi 1
 • Abdolhossein Dalimi 2
 • Majid Pirestani 3
1 Department of Medical Parasitology and Entomology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
2 Parasitology Department, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
3 Parasitology Department, Faculty of Medical Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Blastocystis is an anaerobic intestinal parasite that is prevalent among humans and various animals throughout the world. Different methods such as direct and staining stool smear examination as well as molecular methods can be used to diagnose Blastocystis.
The main objective of the present work was to study Blastocystis infection in humans and domestic birds in Tafresh city and to compare three methods in diagnosing Blastocystis. The present study was designed and conducted as a cross-sectional descriptive study during the years 1399-1400 in Tafresh city. For this purpose, fecal samples were collected from pigeons (300 samples), hens and roosters (50 samples) and from their owners (100 samples). Stools were then examined microscopically (direct examination and trichrome staining) for Blastocystis detection. The positive samples were tested molecularly by PCR (18S rRNA amplification).
In direct stool examination, 39 samples of pigeon feces (13%) and 13 samples of hen and rooster feces (26%) and 18 samples of human feces (18%) and in trichrome staining examination, 45 samples of pigeon feces (15%), 12 samples of hen and rooster feces (24%) and 15 samples of human feces (15%) were found to be positive for Blastocystis. In PCR test, only one sample (2.5%) of pigeon positive samples and 5 samples (38.46%) of hen and rooster positive samples and 4 samples (22.22%) of human positive samples were found to be positive. In the present study, only a limited number of positive samples related to direct stool examination and stained with trichrome were found to be positive in PCR experiment. This indicates that PCR method alone is not an appropriate method to determine the infection rate of Blastocystis. Therefore, it is suggested to use several different techniques for accurate diagnosis of Blastocysts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blastocystis
 • Human
 • Bird
 • Infection rate
1. Akhlaghi L, J. Shamsedin, A.R. Meamar, E. Razmjou and H. Oormazdi. 2009. Frequency of intestinal Parasites in Tehran. Iranian Journal of Parasitology 4: 44-47.
2. Asghari, A., J. Sadraei, M. Pirestani and I. Mohammadpour. 2019. First molecular identification and subtype distribution of Blastocystis sp. isolated from hooded crows  ( Corvus cornix) and pigeons  (Columba livia) in Tehran Province, Iran. Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases 62: 25-30.
3. Badparva, E., J. Sadraee and F. Kheirandish. 2015. Genetic diversity of Blastocystis isolated from cattle in Khorramabad, Iran. Jundishapur Journal of Microbiology 8: e14810.
4. Bairami Kuzehkanani, A., S. Rezaei, Z. Babaei, M. Niyyati, S.N. Hashemi and M. Rezaeian. 2011. Enteric Protozoan Parasites in Rural Areas of Bandar- Abbas southern Iran: comparison of past and present Situation. Iranian Journa of Public Health 40: 80-85.
5. Chandrasekaran, H., S.K. Govind, C. Panchadcharam, P. Bathmanaban, K. Raman, G. Thergarajan. 2014. High lipid storage in vacoular forms of subtype 6 Blastocystis sp. in ostrich. Parasite Vectors 7: 469.
6. Dogruman-Al, F. Hisao Yoshikawa, S. Kustimur and N. Balaban. 2009. PCR-based subtyping of Blastocystis isolates from symtomatic and asymptomatic individuals in a major hospital in Ankara, Turkey. Parasitology Research 106: 263-68. 
7. dos Santos Zanetti, A., A.F. Malheiros, T.A. De Matos, F.G. Longhi, L.M. Moreira, S.L. Silva, et al. 2020. Prevalence of Blastocystis sp. infection in several hosts in Brazil: a systematic review and meta-analysis. Parasite Vectors 13(1): 1-15.
8. Ebadi, M., H. Anvarim, A. Rajabioun and A.A. Dehyhani. 2008. Parasitic infections in cases Referring to Yazd central laboratory 2002-2004. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical sciences 15: 53-58.
9. Falkowski, P., A. Gaweł and K. Bobrek. 2022. Prevalence of Blastocystis in Geese Reproductive Flocks. Animals 12: 291
10. Garavelli, P.L., C.H. Zierdt, T.A. Fleisher, H. Liss and B. Nagy. 1995. Serum antibody detected by fluorescent antibody test in patients with symptomatic Blastocystis hominis infection. Recenti Progressi in Medicina 86: 398-400.
11. Haghighi, A., A.S. Khorashad, B. Nazemalhosseini-Mojarad, B. Kazemi,  M. Rostami-Nejad and S. Rasti. 2009. Frequency of enteric protozoan parasites among patients with gastrointestinal complaints in medical centers of Zahedan, Iran. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 103: 542-544.
12. Healey, A., A. Furtado, T. Cooper and  R.J. Henry. 2014. Protocol: a simple method for extracting next-generation sequencing quality genomic DNA from recalcitrant plant species. Plant Methods 10: 21.
13. Kaneda, Y., N. Horiki, X.J. Cheng, Y. Fujita, M. Maruyama and H. Tachibana.  2001. Ribodemes of Blastocystis hominis isolates in Japan. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 65: 393-396.
14. Iguchi, A, A. Ebisu, S. Nagata, Y. Saitou, H. Yoshikawa, S. Iwatani and I. Kimata. 2007. Infectivity of different genotypes of human Blastocystis hominis isolates in chickens and rats. Parasitology International 56: 107-112.
15. Kaneda, Y. N., Horiki, X Cheng, H.Tachibana and Y.Tsutsumi. 2000. Serologic response to Blastocystis hominis infection in asymptomatic individuals. Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine 25: 51-56.
16. Leelayoova, S.P. Taamasri, R. Rangsin, T. Naaglor, U. Thathaisong and M. Mungthin. 2002. In-vitro cultivation: A sensitive method for detecting Blastocystis hominis. Annals of Tropical Medicine and Parasitology 96: 803-807.
17. Mahmoud, M.S.E., and W.A. Saleh. 2003. Secretory and humoral antibody responses to Blastocystis hominis in symptomatic and asymptomatic human infections. Journal of the Egyptian Society of Parasitology 33: 13.
18. Maloney, J.G., A. Molokin, , M.J.R. da Cunha, M.C. Cury and M. Santin. 2020. Blastocystis subtype distribution in domestic and captive wild bird species from Brazil using next generation amplicon sequencing. Parasite Epidemiology and Control 9:e00138.
19. Mehlhorn, H. 1988. Blastocystis hominis, Brumpt 1912: are there different stages or species? Parasitology Research 74: 393-395.
20. Moe, K, M. Singh, J. Howe, L. Ho, S. Tan, X. Chen, G.C. Ng and E.H. Yap. 1997. Experimental Blastocystis hominis infection in laboratory mice. Parasitology Research 83: 319-325.
21. Moe, K, M. Singh, J. Howe, L. Ho, S. Tan, X. Chen and E.H. Yap. 1999. Development of Blastocystis hominis cysts into vacuolar forms in vitro. Parasitology Research 85:103-108.
22. Molavi, Gh.R., H. Mirahmadi, M. Rezaian, E. Bigemkia, N. Daryani and MB. Rokni, 2007. Prevalence of intestinal parasites in tribal parts of Khuzestan province during 2005-2007. Govaresh Journal 12: 219-228.
23. Nasiri, V., k. Esmailnia, Gh. karimi,  M. Nasiri and O. Akhavan. 2009. Intestinal Parasitic infections among inhabitants of karaj city, Iran in 2006-2008. Korean Journal of Parasitology 47: 265-268.
24. Neghab, M., S. Moosavi and M.D. Moemenbellah-Frad. 2006. Prevalence of intestinal parasitic infections among catering staff of students canteens at Shiraz, Southern Iran. Pakistan Journal of Biological Science 9: 2703-2699.
25. Ok, Ü.Z., M. Cirit, A. Üner, E. Ok, F. Akçiçek, A. Başçi and M.A. Ozcel. 1997. Cryptosporidiosis and blastocystosis in renal transplant recipients. Nephron 75:171-174.
26. Rene, B.A. C.R. Stensvold, J.H. Badsberg and H.V. Nielsen. 2009. Subtype analysis of Blastocystis isolates from Blastocystis cyst excreting patients. American Journal of Tropical Medicine and Hygine 80: 588-592.
27. Roberts, T., D. Stark, J. Harkness and J. Ellis. 2013. Subtype distribution of Blastocystis isolates from a variety of animals from New South Wales, Australia. Veterinary Parasitology 196: 85-89.
28. Sadeghi, H., M. Bakht, H. Saghafi and T. Shahsavari. 2013. Prevalence of intestinal parasites in a population in Eghbalieh city from Qazvin Province, Iran. Journal of Parasitic Disease 39:126-129.
29. Scicluna, S.M., B. Tawari,  and C.G. Clark. 2006. DNA barcoding of Blastocystis. Protist 157: 77-85. 
30. Souppart, L., G. Sanciu, A. Cian, I. Wawrzyniak, F. Delbac, M. Capron, E. Dei-Cas, K. Boorom, L. Delhaes and E. Viscogliosi. 2009. Molecular epidemiology of human Blastocystis isolates in France. Parasitology Research 105: 413-421.
31. Suresh, K. and H. Smith 2004. Comparison of methods for detecting Blastocystis hominis. Eurpean Journal of Clinical Microbiology Infectious Disease 23(6):509-511.
32. Tan, S., M. Singh, E. Yap, L. Ho, K. Moe, J. Howe and G.C. Ng. 1996. Colony formation of Blastocystis hominis in soft agar. Parasitology Research 82: 375-7.
33. Thathaisong, U., J. Worapong, M. Mungthin, P. Tan-Ariya, K. Viputtigul, A. Sudatis, A. Noonai and S. Leelayoova. 2003. Blastocystis isolates from a pig and a horse are closely related to Blastocystis hominis. Journal of Clinical Microbiology 41: 967-975.
34. Wang J., B. Gong, X. Liu, W. Zhao, T.Bu, W. Zhang, A. Liu and F. Yang. 2018. Distribution and genetic diversity of Blastocystis subtypes in various mammal and bird species in northeastern China. Parasite Vectors 11: 522.
35. Wong, K.H., G.C. Ng, R.T.P. Lin, H. Yoshikawa, M.B. Taylor and K.S.W. Tanl. 2008. Predominance of subtype 3 among Blastocystis isolates from a major hospital in Singapore. Parasitology Research: 102: 663-670.
36. Zierdt, C.H., W.S. Zierdt and B. Nagy. 1995. Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of serum antibody to Blastocystis hominis in symptomatic infections. Journal of Parasitology 81: 127.
 • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401