بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال نمونه‌های طیور صنعتی ایران، ارسالی به موسسه رازی

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 بخش تحقیق و توسعه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرند، ایران

2 بخش کنترل کیفی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 بخش تحقیق و تشخیص بیماری‌های طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) نمونه‌های حاصل از ماکیان صنعتی مناطق مختلف ایران با بکارگیری روش باکتریایی مرسوم و نیز آزمون واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) طراحی گردید. به همین منظور، 25 نمونه باکتری از بانک میکروبی بخش تحقیق و تشخیص بیماری‌های طیور موسسه رازی انتخاب شدند. این نمونه‌ها با کشت در محیط‌های رایج باکتریایی و نیز استفاده از آزمایش‌های بیوشیمیایی به‌عنوان جدایه‌های ORT تعیین هویت فنوتیپی شده و در استفاده از آزمون PCR نیز باند اختصاصی 784 جفت‌بازی (bp) را نشان‌داده و تایید مولکولی شدند. بر اساس نتایج آزمایش تعیین الگوی هماگلوتیناسیون جدایه‌ها به روش آزمون هماگلوتیناسیون سریع (RHAT)، از 16 جدایه تحت بررسی، چهار جدایه (00/25 %) با خون رت، یک جدایه (25/6 %) با خون همستر، یک جدایه (25/6 %) با خون خوکچه و یک جدایه (25/6 %) نیز با خون انسان آگلوتیناسیون ایجاد نمودند، ولی هیچ‌یک از آن‌ها قادر به هماگلوتینه کردن گلبول‌های قرمز موش، خرگوش، گوسفند، بز و مرغ نبودند. بر طبق داده‌های انگشت‌نگاری مولکولی جدایه‌ها با تکنیک تکثیر مناطق بین‌ژنی تکراری حفاظت‌شده انتروباکتریایی (ERIC-PCR)، همه جدایه‌ها (100 %)، بدون تاثیرپذیری از نوع و نژاد پرنده و نیز سال و منطقه جداسازی، حاوی 19 باند 120 تا 2500 جفت‌‌بازی بوده و در یک الگوی ژنتیکی (A) قرار گرفتند. بر اساس یافته‌های این مطالعه، تمام جدایه‌های ORT ماکیان صنعتی مناطق مختلف ایران از نظر پروفایل مولکولی بسیار شبیه به هم بوده، به ژنوتیپ واحدی وابستگی داشته و مشابهت بالایی با ژنوتیپ A مورد اشاره در تحقیقات سایر دانشمندان دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pheno- and genotypic investigation of Ornithobacterium rhinotracheale isolates of commercial poultry samples sent to Razi institute, Iran

نویسندگان [English]

  • Rahim Ghadimipour 1
  • Naser Ghodsian 2
  • Vahid Karimi 3
  • Mansoor Banani 4
1 Department of Research and Development, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Marand, Iran
2 Department of Quality Control, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Avian Diseases, Research and Diagnosis, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was the pheno- and genotypic investigation of Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) isolates of commercial poultry in different areas of Iran based on conventional bacterial method and polymerase chain reaction (PCR) technique. For this purpose, 25 bacterial samples were selected from the microbial bank of the Avian Diseases Research and Diagnosis Department of Razi Institute. The cultural and biochemical investigations were identified all of the samples as ORT isolates. The isolates were also confirmed by PCR based on a 784-bp amplified fragment related to the estimated length. According to the results of determination of the haemagglutination pattern of the isolates by rapid haemagglutination test (RHAT), four (25.00%), one (6.25%), one (6.25%) and one (6.25%) of 16 studied isolates showed hemagglutination activity with rat, hamster, guinea pig and human red blood cells (RBCs), respectively, but none of them could react with mice, rabbits, sheep, goats and chickens RBCs. Based on the fingerprinting of the isolates by enterobacterial repetitive intergenic consensus (ERIC)-PCR, all isolates (100%), without being affected by the type and breed of bird as well as the year and geographical area of separation, showed approximately 19 bands between 120 and 2500 bp and were typed into one genetic pattern (A). Our findings show that all of ORT isolates from commercial poultry in different areas of Iran are very similar in molecular profile, depend on a specific genotype, and are highly similar to genotype A mentioned in research by other scientists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ornithobacterium rhinotracheale
  • Commercial poultry
  • Hemagglutination
  • ERIC PCR
  • Iran
1. Allymehr, M. 2006. Seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in broiler and broiler breeder chickens in West Azerbaijan province, Iran. Journal of Veterinary Medicine. A, Physiology, Pathology, Clinical Medicine 53: 40-42.
2.Asadpour, Y., M. Banani and S. A. Pourbakhsh. 2011. Isolation, identification and antibiotic sensitivity determination of Ornithobacterium rhinotracheale in slaughtering broiler chicken flocks of Guilan province. Iranian Journal of Veterinary Research 12: 345-349.
3.Banani, M., S. A. Pourbakhsh and P. Khaki. 2001. Characterization of Ornithobacterium rhinotracheale isolates from commercial chickens. Archives of Razi Institute 52: 27-34.
4.Canal, C. W., J. A. Leão, D. J. Ferreira, M. Macagnan, C. T. Pippi Salle and A. Back. 2003. Prevalence of antibodies against Ornithobacterium rhinotracheale in broilers and breeders in southern Brazil. Avian Diseases 47: 731-737.
5.Canal, C. W., J. A. Leao, S. L. Rocha, M. Macagnan, C. A. Lima-Rosa, S. D. Oliveira and A. Back. 2005. Isolation and characterization of Ornithobacterium rhinotracheale from chickens in Brazil. Research in Veterinary Science 78: 225-230.
6.Chansiripornchai, N., W. Wanasawaeng and J. Sasipreeyajan. 2007. Seroprevalence and identification of Ornithobacterium rhinotracheale from broiler and broiler breeder flocks in Thailand. Avian Diseases 51: 777-780.
7.Chou, C. H., S. Y. Lin, C. L. Chen and H. J. Tsai. 2009. Use of random amplified polymorphic DNA analysis and single-enzyme amplified fragment length polymorphism in molecular typing of Ornithobacterium rhinotracheale strains. Avian Diseases 53: 108-114.
8.Doosti, A., A. Sharifzadeh, H. Ghasemi and J. Vaez. 2011. Molecular identification of Ornithobacterium rhinotracheale in turkeys in Isfahan province of Iran. African Journal of Biotechnology 10: 7911-7914.
9.Erganis, O., H. H. Hadimli, K. Kav and Z. Sayin. 2013. Phenotypic and molecular characterization of strains of Ornithobacterium rhinotracheale isolated from poultry in Turkey. African Journal of Microbiology Research 7: 82-88.
10.Ezdiyadi, M., M. K. Khosropanah, M. Banani, R. Ghadimipour and K. Davari. 2020. Pheno- and genotypic study of Ornithobacterium rhinotracheale isolates in commercial poultry flocks of East Azarbaijan province, Iran. Journal of Veterinary Microbiology 40: 91-105.
11.Fitzgerald, S. L., J. M. Greyling and R. R. Bragg. 1998. Correlation between ability of Ornithobacterium rhinotracheale to agglutinate red blood cells and susceptibility to fosfomycin. The Onderstepoort Journal of Veterinary Research 65: 317-320.
12.Hassanzadeh, M., V. Karimi, N. Fallah and I. Ashrafi. 2010. Molecular characterization of Ornithobacterium rhinotracheale isolated from broiler chicken flocks of Iran. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 34: 373-378.
13.Joubert, P., R. Higgins, A. Laperle, I. Mikaelian, D. Venne and A. Silim. 1999. Isolation of Ornithobacterium rhinotracheale from turkeys in Quebec, Canada. Avian Diseases 43: 622-626.    
14.Koga, Y. and A. I. Zavaleta. 2005. Intraspecies genetic variability of Ornithobacterium rhinotracheale in commercial birds in Peru. Avian Diseases 49: 108-111.
15.Markey, B. K., F. C. Leonard, M. Archambault, A. Cullinane and D. Maguire. 2013. Clinical Veterinary Microbiology. pp. 404-405, 2nd Ed. The United Kingdom, The CV Mosby Company, London.
16.Mayahi, M., D. Gharibi, R. Ghadimipour and F. Talazadeh. 2016. Isolation, identification and antimicrobial sensitivity of Ornithobacterium rhinotracheale in broilers chicken flocks of Khuzestan, Iran. Veterinary Research Forum 7: 337-342.
17.Mirzaie, S., M. Hassanzdeh, M. H. Bozorgmehrifard and M. Banani. 2011. Isolation and characterization of Ornithobacterium rhinotracheale in the commercial turkey, quail flocks and domestic pigeons by bacteriological and molecular methods. Archives of Razi Institute 66: 121-127.
18.Numee, S., R. Hauck and H. M. Hafez. 2012. Detection and typing of Ornithobacterium rhinotracheale from German poultry flocks. Avian Diseases 56: 654-658.
19.Roussan, D. A., R. H. Al-Rifai, G. Y. Khawaldeh, W. S. Totanji and I. Shaheen. 2011. Ornithobacterium rhinotracheale and Mycoplasma synoviae in broiler chickens in Jordan. Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics) 30: 931-937.
20.Szabó, R., E. Wehmann, L. Makrai, C. Nemes, E. Gyuris, A. Thuma and T. Magyar. 2017. Characterization of Ornithobacterium rhinotracheale field isolates from Hungary. Avian Pathology 46: 506–514.
21.Thachil, A. J., B. T. Velayudhan, V. C. Lopes-Berkas, D. A. Halvorson and K. V. Nagaraja. 2007. Application of polymerase chain reaction fingerprinting to differentiate Ornithobacterium rhinotracheale isolates. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 19: 417-420.
22.Thieme, S., K. Mühldorfer, D. Lüschow, M. H. Hafez and P. C. Y. Woo. 2016. Molecular characterization of the recently emerged poultry pathogen Ornithobacterium rhinotracheale by multilocus sequence typing. PLoS ONE 11: e0148158.
23.Tsai, H. J. and C. W. Huang. 2006. Phenotypic and molecular characterization of isolates of Ornithobacterium rhinotracheale from chickens and pigeons in Taiwan. Avian Diseases 50: 502-507.
24.Van Empel, P., H. van den Bosch, P. Loeffen and P. Storm. 1997. Identification and serotyping of Ornithobacterium rhinotracheale. Journal of Clinical Microbiology 35: 418-421.
25.Van Empel, P. and M. H. Hafez. 1999. Ornithobacterium rhinotracheale: a review. Avian Pathology 28: 217-227.