شناسایی معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان برتر جهت ارزیابی بهتر آن‌ها در صنعت فرآورده‌های بیولوژیک بر اساس روش ویکور فازی (مورد مطالعه: موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی)

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

    با توجه به اهمیت روزافزون ارتباط با تأمین‌کنندگان وفادار و مسئول در زنجیره تأمین شرکت‌ها، پژوهش حاضر با هدف شناسایی معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان به منظور ارزیابی بهتر آنها در صنعت فرآورده‌های بیولوژیک انجام پذیرفته است که از نظر بعد استراتژیک برای شرکت و کشور اهمیت فراوان داشته و باعث خدمت‌رسانی بهتر به  مشتریان نیز می‌گردد. لذا از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، جنبه توصیفی و پیمایشی دارد و به صورت مقطعی در سال 1398 در موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی که در صنعت فرآورده‌های بیولوژیک فعالیت دارد، اجرا شده است. روش تحقیق حاضر شامل مراجعه به پژوهش‌ها و مستندهای مربوطه و استخراج شاخص‌های کلی و مهم جهت ارزیابی تأمین‌کنندگان و همچنین بازبینی معیارها توسط 24 مدیر و کارشناس خبره صنعت فرآورده بیولوژیک می‌باشد. نهایتا با استفاده از پرسشنامه نیمه باز بومی‌سازی محقق‌ و به روش دلفی فازی، 16 معیار انتخاب گردید که شامل: تقاضای خرید محصول، میزان رقابت با دیگران، قیمت محصول، درآمد، سود، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، عمل به تعهدها، هزینه عرضه محصول، توانایی کاهش هزینه، نوآوری، تجربه‌های تجاری ثبت شده، ادراک و پذیرش ریسک، مستندها، تنوع خط‌تولید، محدودیت‌های تجاری می‌باشد. نتایج بدست آمده از روش ویکور فازی منجر به رتبه بندی تامین‌کنندگان فعلی مواد اولیه فرآورده‌های بیولوژیک موسسه رازی گردید که می‌تواند جهت تصمیم‌گیری‌های آتی مدیران مورد استفاده قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Selecting Top Suppliers’ Criteria for Better Evaluation in the Biological Products Industry Based on the Fuzzy Vickor Method (Case Study: Razi Vaccine and Serum Research Institute)

نویسندگان [English]

  • S Seraji
  • H Mehrmanesh
  • A. R Kasraee
Department of Industrial Management ,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the increasing importance of communication with loyal and responsible suppliers in the supply chain of companies, this study conducted with the aim of identifying supplier selection criteria in order to better evaluate suppliers of the biological products industry, which in terms of strategic dimension for the company and the country are very important and deliver better service to customers. Therefore, in terms of practical purpose and in terms of nature, it has a descriptive and survey aspect and implemented cross-sectionally in 1398 in Razi Vaccine and Serum Research Institute, which is active in the biological products industry. The method of the present research includes referring to the relevant researches and documents and extracting general and important indicators to evaluate the suppliers as well as reviewing the criteria by 24 managers and experts in the biological product industry. ‌ And by fuzzy Delphi method, 16 criteria were selected which include: product purchase demand, competition with others, product price, revenue, profit, product quality, reliability, fulfillment of commitments, product supply cost, cost reduction ability, innovation, experience Registered trades are risk perception and acceptance, documentation, product line diversity, trade constraints. The results of the fuzzy Vicor method led to the ranking of current suppliers of raw materials for biological products of Razi Institute, which used for future decisions of managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier Evaluation
  • Fuzzy Delphi
  • Uncertainty
  • Fuzzy Vicar
  • Criteria for Selecting Suppliers of Biological products
1) Heydari Ghare Blogh H.2009. Exploration and Failure Project for Supply Chain Management. Journal of Industrial Strategic Management (Pajouheshgar). 6(14):1-11. (In Farsi).
2) Awasthi, A., et al. 2018. "Multi-tier sustainable global supplier selection using a fuzzy AHP-VIKOR based approach." International Journal of Production Economics 195: 106-117. (In Farsi).
3) Briano, E., Caballini, C., Giribone, P., & Revetria, R. 2010. Using system dynamics for short life cycle supply chain evaluation. In Proceedings of winter simulation conference.
4) Luthra, Sunil. Govindan, Kannan. Kannan, Devika. Kumar Mangla, Sachin. Prakash Garg, Chandra. 2017, An integrated framework for sustainable supplier selection and evaluation in supply chains, Journal of Cleaner Production, Volume 140, Part 3, Pages 1686-1698.
5) Kiqbadi, A. M. 2012.Evaluation of supply chain agility measurement using fuzzy logic (Case study: Kabul Moghan Company), Master Thesis, Azad University, Semnan Branch. (In Farsi).
6) Sarkar, S., Kumar Pratihar, Dilip., Sarkar, B.2018, An integrated fuzzy multiple criteria supplier selection approach and its application in a welding company, Journal of Manufacturing Systems, Volume 46, Pages 163-178. (In Farsi).
7) Opricovic, S. 2011. "Fuzzy VIKOR with an application to water resources planning." Expert Systems with Applications 38(10): 12983-12990.
8) Ghasemi Shirabad, H.Khanlari, A and Masoumi, H., 2019, Ranking of suppliers in the sustainable supply chain and its impact on the future decisions of the organization (Case study: Latif Paper Products Company), Fourth National Conference on Community Empowerment in Science Humanities and Psychological Studies. (In Farsi).
9) Noori-Daryan, M., Taleizadeh, A., & Jolai, F. 2019. Analyzing pricing, promised delivery lead time, supplier-selection, and ordering decisions of a multi-national supply chain under uncertain environment. International journal of production economics, 209(C), 236-248. (In Farsi).
10) Asadi R, Etemadian M, Shadpour P, Semnani F. 2018.Designing a Model of Selection and Assessment of Hospital Outsourcing Services Based on Approach Hierarchical Possess(AHP)in Hospitals.16 (4) :9-18. (In Farsi).
11) Kannan, Devika.2018. Role of multiple stakeholders and the critical success factor theory for the sustainable supplier selection process, International Journal of Production Economics, Volume 195, Pages 391-418.
12) Safarani, S, Khatami Firouabadi Seyed M. A, Ahangar A.2017 Supplier Selection for Serum and Syringe Using Multi-Criteria Decision-Making Methods Electre, Topsis and Compared them with Vikor. Payavard-salamat, 11(4):380-390 . (In Farsi).
13) Guarnieri, Patricia., Trojan, Flavio.2019, Decision making on supplier selection based on social, ethical, and environmental criteria: A study in the textile industry, Resources, Conservation and Recycling, Volume 141, Pages 347-361.
14) Rodrigues Lima-Junior, Francisco., RibeiroCarpinetti, Luiz Cesar .2016. A multicriteria approach based on fuzzy QFD for choosing criteria for supplier selection, Computers & Industrial Engineering, 101, pp. 269-285.
15) Ho W., Xu X. & Dey P.K .2010 .Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literaturereview" European Journal of Operational Research 202. 16–24.
16) Yazdi Zadeh Ravari, A, Frati, H.2016. The Effect of Dynamic Capabilities on Cooperation with Hospital Supplier and Hospital Supply Chain Performance with the Role of Technology Orientation in Ali Ibn Abitaleb Hospital, Fifth National Conference on Applied Research in Management and Accounting, Tehran, Iran Management Association.