بررسی سرولوژیک توکسوپلاسموزیس در ماکیان آزادزی شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

توکسوپلاسما گونده‌ای انگل تک‌یاخته داخل سلولی است که در سراسر جهان در انسان و حیوانات شایع است و حدود یک سوم انسان‌ها در جهان در خطر آلودگی با این انگل قرار دارند. از آنجایی‌که توکسوپلاسموزیس می‌تواند باعث عوارض جدی در انسان به ویژه در فرم مادرزادی و افراد دارای نقص ایمنی شود، لذا شناسایی منابع آلوده‌کننده نقش مهمی در پیشگیری و کنترل این عفونت خواهد داشت. مطالعه حاضر در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه با هدف ارزیابی شیوع سرمی توکسوپلاسما گونده‌ای در ماکیان آزادزی انجام گرفت. صد و بیست نمونه سرم از مرغ‌های محلی آزادزی برای تعیین پادتن‌های ضد‌توکسوپلاسما گونده‌ای با استفاده از آزمون الیزا  و با به کارگیری سیستم اتوماتیک LIAISON مورد آزمون قرار گرفتند. سه میلی‌لیتر خون سیاهرگی از سیاهرگ زیر بال اخذ گردید و بعد از لخته شدن، نمونه‌ها با دور 3000 در دقیقه به مدت 5 دقیقه سانتریفیوژ شدند. سرم در دمای 4 درجه سانتی‌گراد به مدت 24 ساعت ذخیره شدند، سپس در فریزر منهای 20 درجه سلسیوس تا زمان انجام آزمایش نگهداری شدند. بعد از ذوب شدن سرم‌ها در دمای محیط، یک میلی‌لیتر از هر نمونه‌ به لوله‌های 2 میلی‌لیتری انتقال یافت و در آنالیزور قرار داده شدند نتایج نشان داد تعداد 27 نمونه (5/22 درصد) از نظر حضور پادتن‌های ضد‌توکسوپلاسما گونده‌ای در سرم مثبت بودند. نتایج نشان داد که ماکیان آزادزی ممکن است دارای خطر بالقوه عفونت به توکسوپلاسما گونده‌ای بوده و توانایی انتقال این عفونت را به انسان داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on seroprevalence of free-ranging chicken toxoplasmosis in Kermanshah City, Iran

نویسندگان [English]

  • A Bayat 1
  • A Chalechale 2
  • F Rezaei 2
  • Z Nikousefat 3
1 Faculty of Veterinary Medicine, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Department of clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Toxoplasma gondii is one of important intracellular parasites which is prevalent in human and animals worldwide and almost one third of humans in overall they are compromised by infection with this parasite. Since toxoplasmosis can cause serious complications in humans, especially in the congenital form and in immunocompromised individuals, the identification of infectious sources will play an important role in the prevention and control of this infection. The present study was carried out in different in Kermanshah City, Iran. The aim of this study was to evaluate the seroprevalence of Toxoplasma gondii in in free-ranging chickens. One hundred and twenty serum samples from free-ranging chickens (Gallus domesticus) were tested for anti-Toxoplasma antibodies using ELIZA test with using from fully-automated LIAISON system. Three ml of venous blood was taken from the brachial vein. The blood samples were left to clot then centrifuged at 3000 rpm for 5 minutes. Serum samples stored at 4 ºC for 24 hours, then kept in -20 ºC until the time of testing. After fluidization of sera in the environment, 1 ml from any of samples transferred to 2 ml tubes and put in the analyzer. Twenty seven out of 120 sera (22.5%) were positive for the presence of anti-Toxoplasma gondii antibodies in serum. The results indicated broiler chickens may have a potential risk of infection with Toxoplasma gondii and have the ability to transmit the infection to humans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxoplasma gondii
  • ELIZA
  • Public Hygiene
  • Free-ranging chicken
  • Kermanshah
1-Asgari, Q., F. AkramiMohajeri, M. Kalantari, B. Esmaeilzadeh, A. Farzaneh, M. Moazeni, S.R. Ghalebi, F. Saremi, M. ZarifiKalyani, M.H. Motazedian. 2008. Chicken toxoplasmosis in different types of breeding: A seroprevalence survey in Southern Iran, International Journal of Poultry Science. 7(12): 1247-1250.
2-Bavand, A., A. Aghakhani, M. Mohraz, M. Banifazl, A. Karami, M. Golkar, J. Babaie, P. Saleh, S. Mamishi, A. Ramezani. 2019. Prevalence of Toxoplasma gondii Antibodies and DNA in Iranian HIV Patients, Iranian Journal of Pathology. 14(1): 68-75.
3-Boughattas, S., A. Bouratbine. 2014. Prevalence of Food-Borne Toxoplasma gondii in Free-Ranging Chickens Sold in Tunis, Tunisia, Journal of Food Quality and Hazards Control.  1: 89-92.
4-Darwich, L., O. Cabezón, I. Echeverria, M. Pabón, I. Marco, R. Molina-LóPez, O. Alarcia-Alejos, F. LóPez-Gatius, S. Lavín, S. Almería. 2012. Presence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum DNA in the brain of wild birds, Veterinary Parasitology. 183: 377– 338.  
5-Dubey, J.P. 2009. History of the discovery of the life cycle of Toxoplasma gondii, International Journal for Parasitology. 39: 877–882.
6-Dubey, J.P., D.G.C. Rajendran, L.R. Costa, O.C.H. Ferreira, D.Q.C. Kwok, V. Marvulo, L.C. Alves, R.A. Mota, J.C.R. Silva. 2010. New Toxoplasma gondii genotypes isolated from free-range chickens from the Fernando de Noronha, Brazil: unexpected findings, Journal of Parasitology. 96(4): 709-712.
7-El-Madawy, S.R., S.R. El-Madawy. 2013. Serological assays and PCR for detection of Toxoplasma gondii infection in an ostrich farm at Ismailia Provine, Egypt, Journal of Agriculture and Veterinary Science. 2(3):56-60.
8-Eslami, A., B. Meshgi, S. Rahbari, P. Ghaemi, R. Aghaebrahimi-Samani. 2007. Biodiversity and Prevalence of Parasites of Rook (Corvusfrugilegus) in Iran, Iranian Journal of Parasitolology. 2(4): 42-43.
9-Ghazaei, C. 2005. Serologic survey of antibodies to Toxoplasma gondii in Ardabil, Iran, International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine. 3: 44-47.
10-Hamzavi, Y., A. Mostafaie, B. Nomanpour. 2007. Serological prevalence oftoxoplasmosis in meat producing animals, Iranian Journal of Parasitology. 2:7–11.
11-Hotop, A., S. Buschtöns, B. Bangoura, B. Zöller, M. Koethe, K. Spekker-Bosker, S.K. Hotop, A.M. Tenter, W. Däubener, R.K. Straubinger, U. Grob. 2014. Humoral immune responses in chickens and turkeys after infection with Toxoplasma gondii by using recombinant antigens, Parasitology Research. 113(4): 1473-1480.
12-Hussien, M.O., S.M. Alfaki, A.R.M. El-Hussein. 2017. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Chickens (Gallus domesticus) in Sudan, International Journal of Infection .4(3): e40312.
13-Khademvatan, S., J. Saki, E. Yousefi, R. Abdizadeh. 2013. Detection and genotyping of Toxoplasma gondii strains isolated from birds in the southwest of Iran, British Poultry Science. 54(1): 76-80.
14-Khodaverdi, M., G. Razmi. 2019. A serological and parasitological study of Toxoplasma gondii infection in stray cats of Mashhad, Khorasan Razavi province, Iran, Veterinary Research Forum 10(2): 119 – 123.
15-Mansouri, F., H. Hatami, B. Mahdavian, A.H. Hashemian. 2003. Epidemiology of toxoplasmosis in Kermanshah province, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 7(2): 12-19.
16-Millar, P.R., F.M.X. Alves, V.Q. Teixeira, R.T. Vicente, E.M. Menezes, L.G. Sobreiro, V.L.A. Pereira, M.R.R. Amendoeira. 2012. Occurrence of infection with Toxoplasma gondii and factors associated with transmission in broiler chickens and laying hens in different raising systems, Pesquisa Veterinária Brasileira. 32(3): 231-236.
17-Murao, T., Y. Omata, R. Kano, S. Murata, T. Okada, S. Konnai, M. Asakawa, K. Ohashi, R. Kano, M. Onuma. 2008. Serological survey of Toxoplasma gondii in wild waterfowl in Chukotka, Kamchatka, Russia and Hokkaido, Japan Journal of Parasitology. 94(4): 830-833.
18-Ruff. M.D. 1999. Important parasites in poultry production systems, Veterinary parasitology. 84(3): 337-347.
19-Sabri, A.R., L. Hassan, R.S.K. Sharma, M.M. Noordin. 2019. Toxoplasma gondii infection in native village chickens (Gallus domesticus) in Selangor and Melaka, Malaysia, Tropical Biomedicine. 36(3): 604–609.
20-Shalangwa, I.B., S.B. Kumra. 2019. Detection of Toxoplasma gondii antibodies in trade donkeys (Equus asinus) at Ganawuri district market, Riyom Local Government Area, Plateau State, North Central Nigeria, International Journal of One Health. 5(9): 60-64.
21-Xu. P., X. Song, W. Wang, F. Wang, L. Cao, Q. Liu. 2012. Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in chickens in Jinzhou, northeastern China, The Journal of parasitology. 98(6): 1300-1301.
22-Yang, N., M.Y. Mu, H.K. Li, M. Long, J.B. He. 2012. Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in slaughtered chickens, ducks, and geese in Shenyang, northeastern China, Parasites and Vectors. 5(1): 237-240.