تولید پروتئین هیدرولیز شده از کرم‌های ورمی کمپوست Eisenia foetida به منظور مصرف در فرایند تولید واکسن

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، بخش تولید حیوانات آزمایشگاهی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق کشور ، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران ، ایران

2 استادیارپژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اساسی‌ترین کاربرد هیدرولیز پروتئینی تأمین نیتروژن برای محیط‌های کشت باکتری می‌باشد. نظر به این که سالانه حدود 200 میلیون دوز واکسن انواع باکتری‌های کلستریدم در کشورما مورد مصرف می‌باشد و برای تولید این دوز واکسن 16تن پروتئین هیدرولیز شده (پپتون) مورد نیاز می‌باشد. در حال حاضر این نیاز از طریق واردات تامین می‌گردد بنابراین دست‌یابی به دانش فنی تولید پپتون از منابع مختلف ارزان قیمت در کشور ضروری می‌باشد. با توجه به توسعه مزارع پرورش کرم ورمی‌کمپوست، ارزانی، دسترس بودن، داشتن پروتئین بالا در بدن، هیدرولیز پروتئین این جانور انجام شد. نمونه کرم‌ها از مزارع اطراف مشهد خریداری شدند برای تخلیه سیستم گوارش کرم‌ها به مدت 24ساعت در ظرف دارای آب و شن تمیز قرار داده شدند. سپس با هموژنیزه کردن آن‌ها در آب برای مدت 30 دقیقه سوسپانسیون همگن و یکنواختی از آنها فراهم شد. به دنبال آن با کلروفرم در دوزمان 30 دقیقه‌ای در شرایط دمای 25 سانتی‌گراد و دمای 60 سانتی‌گراد حذف چربی از بافت پروتئینی انجام شد. با استفاده از فاز بخار اسید کلریدریک شش نرمال در درجه حرارت 110 سانتی‌گراد در مدت 10 ساعت هیدرولیز پروتئین انجام شد. خشک کردن کامل نمونه در مدت 3 ساعت تحت شرایط خلاء با فشار یک بار در درجه حرارت 70 سانتی‌گراد انجام شد. در این پژوهش از مقدار اولیه gr 10 از کرم‌های ورمی کمپوست مقدار سه گرم پپتون تولید گردیده است. این مقدار پروتئین هیدرولیز تولید شده برابر 30% از وزن اولیه کرم‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of hydrolyzed protein from vermicompost worms Eisenia foetida for use in vaccine production process

نویسندگان [English]

  • H Noruzy Mogadam 1
  • A Banaei 2
1 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Research Institute of Applied Sciences (RIAS), ACECR, Tehran, Iran
چکیده [English]

The most basic application of protein hydrolysis is nitrogen supply for bacterial culture media. Considering that about 200 million doses of Clostridium bacteria are used annually in our country and to produce this vaccine dose, 16 tons of hydrolyzed protein (peptone) is needed. Currently, this need is supplied through imports. Therefore, achieving the technical knowledge of peptone production from various inexpensive sources in the country is essential. Therefore, due to the development of vermicompost worm farms, inexpensiveness, availability, high protein in the body, hydrolysis protein of this animal was performed. Due to the development of vermicompost worm farms, inexpensiveness, availability, high protein in the body, protein hydrolysis of this animal was performed. Samples of worms were purchased from farms around Mashhad. For disposal of digestive system materials, worms were placed in a clean water and sand container for 24 hours. Then, by homogenizing them in water for 30 minutes, homogeneous suspension and uniformity of them were provided. Subsequently, chloroform was performed in two 30-minute times at 25c and 60c temperature, remove fat from protein tissue. Using six-normal hydrolytic hydrochloric acid vapor phase at 110c for 10 hours, protein hydrolysis was performed. Complete drying of the sample was completed in 3 hours under vacuum conditions with one bar pressure and 70°C. In this study, from the initial value of 10 gr of vermicomposting worms, three gr of hydrolyzed proteins were produced This amount of hydrolysis protein produced was 30% of the initial weight of worms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peptone production
  • Amino acids
  • Protein sources
  • Worm protein
  • Acid hydrolysis
1- Al-bahri, M. B., S. A. AL-Naimi and S. H. Ahammed. 2009. The optimum conditions for production of soya peptone by acidic hydrolysis of soya proteins. thesis. 
2- Bernardi, D. M., L. D. d. PARIS, F. Dieterich, W. R. BOSCOLO, C. SARY, A. SIGNOR, T. M. BERTOL and V. C. SGARBIERI. 2016. Production of hydrolysate from processed Nile tilapia (Oreochromis niloticus) residues and assessment of its antioxidant activity. Food Science and Technology. 36: 709-716.
3- Cock, L. S., C. A. R. Guerrero and M. A. R. Restrepo. 2013. The use of earthworm flour for lactic acid biomass production. African Journal of Biotechnology. 12.
4-  Gahadkchee, H. F. 1997. Preparation of pepton soya protein,using in vaccine media. Final  report or research plan.
5- Grieshop, C. M., C. T. Kadzere, G. M. Clapper, E. A. Flickinger, L. L. Bauer, R. L. Frazier and G. C. Fahey. 2003. Chemical and nutritional characteristics of United States soybeans and soybean meals. Journal of Agricultural and Food Chemistry 51: 7684-7691.
6-  Hou, Y., Z. Wu, Z. Dai, G. Wang and G. Wu. 2017. Protein hydrolysates in animal nutrition: Industrial production, bioactive peptides, and functional significance. Journal of Animal Science and Biotechnology. 8: 1-13.
7-  McCarthy, A. L., Y. C. O'Callaghan and N. M. O'Brien. 2013. Protein hydrolysates from agricultural crops—bioactivity and potential for functional food development. Agriculture. 3: 112-130.
8-  Medina, A., J. Cova, R. Vielma, P. Pujic, M. Carlos and J. V. Torres. 2003. Immunological and chemical analysis of proteins from Eisenia foetida earthworm. Food and Agricultural Immunology. 15: 255-263.
9-  Mongkonkamthorn NYM, S. Y., S. Makkhun, J. M. Regenstein, S.Wangtueai. 2020. Production of Protein Hydrolysate Containing Antioxidant and Angiotensin -I-Converting Enzyme (ACE) Inhibitory Activities from Tuna (Katsuwonus pelamis). Blood journal processes. 8: 1-22.
10- Moreno-Hernández, J. M., I. Benítez-García, M. A. Mazorra-Manzano, J. C. Ramírez-Suárez and E. Sánchez. 2020. Strategies for production, characterization and application of protein-based biostimulants in agriculture: A review. Chilean journal of agricultural research. 80: 274-289.
11- Mustățea, G., E. L. Ungureanu and E. Iorga. 2019. Protein acidic hydrolysis for amino acids analysis in food-progress over time: a short review. Ile 1: 131.132.
12-  Pasupuleti, V. K. and S. Braun. 2008. State of the art manufacturing of protein hydrolysates. Protein hydrolysates in biotechnology: 11-32.
13- Saputra, D. and T. Nurhayati. 2016. Production of Fish Hydrolysates Protein From Waste of Fish Carp (Cyprinus Carpio) by Enzymatic Hydrolysis. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications. 7: 11-18.
14- Taheri, A., S. Anvar, H. Ahari and V. Fogliano. 2013. Comparison the functional properties of protein hydrolysates from poultry by-products and rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) viscera. Iranian journal of fisheries sciences. 12: 154-169.
15- Wisuthiphaet, N., S. Kongruang and C. Chamcheun. 2015. Production of fish protein hydrolysates by acid and enzymatic hydrolysis. J Medical Bioeng. 4.
16-https://www.chemguide.co.uk/organicprops/aminoacids/proteinhydrolysis.html.
17-https://studylib.net/doc/8277050/hydrolysis-to-hydrolysate.