ارزیابی شاخص تولید، راندمان انرژی و پروتئین، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح و اندازه ذرات مختلف پلی‌ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استاد، گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار، گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی سطح و اندازه ذرات پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف بر شاخص تولید، راندمان مصرف انرژی و پروتئین، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی در جوجه‌ گوشتی نر یک روزه به مدت 42 روز بود. در این آزمایش از 360 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس (308) در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار، چهار تکرار و 10 جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل شاهد، دو منبع پلی‌ساکارید غیرنشاسته‌ای نامحلول (پوسته برنج و پوسته یولاف) با دو سطح مصرف (سه و شش درصد جیره) و با اندازه ذرات ( نیم و دو میلی‌متر) بود. نتایج نشان داد پوسته برنج در 42-29 روزگی باعث افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل در مقایسه با شاهد گردید (05/0>p). شاخص تولید در تیمارهای دریافت کننده پوسته برنج در مقایسه با شاهد در یک تا 42 روزگی بالاتر بود (05/0>p). منابع پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای بر شاخص مصرف انرژی و پروتئین، وزن نسبی اندام‌های لنفاوی، پاسخ ایمنی، غلظت لیپیدهای خون و شاخص‌های خونی اثر نداشت. یافته‌های عملکردی نشان داد که افزودن پوسته برنج در سطح سه درصد و اندازه ذرات نیم میلی‌متر باعث حصول مناسب‌ترین پاسخ عملکردی در جوجه‌های گوشتی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of production index, protein and energy efficiency indices, biochemical blood traits and humoral immunity in broiler chickens fed different level and particle size of insoluble non-starch polysaccharide of rice and oat hull

نویسندگان [English]

  • Amir Salarinia 1
  • Nazar Afzali 2
  • Seyyed Javad Hosseini-Vashan 3
  • Moslem Bashtani 2
1 Ph.D. Student, Department of Animal science, Faculty of agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Professor Animal Science Department, University of Birjand
3 Birjand- University of Birjand- Animal Science Departement
چکیده [English]

To evaluate the effect of type (Rice Hull (RH) and Oat Hull (OH)), level (3 and 6 percent) and particle size (0.5 and 2 mm) of insoluble fiber on performance, production index, protein and energy performance, blood indices, lymphoeid tissue and humoral immunity of chickens, 360 day-old male broilers (Ross 308), were use in a completely randomized design with 9 treatment and 4 replicate with 10 birds each, for 42 days. In the 29-42 days, broilers fed 6 percent with 0.5 mm RH had higher (P≤0.05) average daily gain, daily feed intake and lower feed: gain than control group. For the 1-42 days, broilers fed OH had best production index (P≤0.05) than broilers fed the control diet. In this experiment, the effect of fiber, level and particle size was not significant effect on energy and protein performance, lymphoeid organ, humoral immunity and blood indices. Therefore, it is concluded that inclusion of 3 percent RH with 0.5 mm particle size to broiler diets may improve the growth performance and production index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood indices
  • humoral immunity
  • Lymphoeid tissue
  • Oat hull
  • rice hull
1- اباذری.، ع، ب. نوید‌شاه، ف. میرزایی آقجه قشلاق و س. نیک‌بین. 1396. تأثیر سطح مصرف پوسته برنج بر ریخت‌شناسی روده کوچک در جوجه‌های گوشتی. همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی.
2- افرا، م.، ب. نوید‌شاه، ف. میرزایی آقجه قشلاق و ن. هدایت ایوریق. 1395. اثر سطح مصرف و اندازه ذرات پوسته جو بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی و هزینه تولید جوجه‌های گوشتی. مجله تولیدات دامی. 18(3): 573 – 563.
3- سعادتمند.، ن، م. طغیانی و ع.ع. قیصری. 1391. تأثیر ترئونین و نوع منبع فیبر جیره بر عملکرد، ایمنی و ریخت شناسی روده در جوجه-های گوشتی. کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).
4- حسینی واشان.، ج، ن. افضلی، م. افشین، ن. قوی‌پنجه، ا. سالاری و س. کمال‌پور. 1392. ارزیابی شاخص تولید و راندمان مصرف انرژی و پروتئین در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف دانه کتان و تفاله گوجه فرنگی. مجله تحقیقات دام و طیور. 2 (4): 25-35.
5- کاملی.، م، کریمی ترشیزی م.ا و ش. رحیمی. 1395. اثر افزودن پوسته خارجی برنج بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و هورمون‌های تیروییدی جوجه‌های گوشتی. پژوهش‌های تولیدات دامی. 14: 89 – 82.
6- Amerah, A.M., V. Ravindran, and R.G. Lentle. 2009. Influence of insoluble fibre and whole wheat inclusion on the performance, digestive tract development and ileal microbiota profile of broiler chickens. British Poultry Science 50: 366– 375.
7- Bao. Y.M and M. Choct. 2010. Dietary NSP nutrtion and intestinal immune system for broiler chickens. Poultry Science 66: 511-517.
8- Boguslawska-Tryk, M., R. Szymeczko, A. Piotrowska, K. Burlikowska and K. Slizewska. 2015. Ileal and cecal microbial population and short-chain fatty acid profile in broiler chickens fed diet supplement with lignocellulose. Pakistan Vetrinary Journal 35: 212-216.
9- Engberg, K., M. Hedemann, S. Steenfeldt and B. Jensen. 2004. Influence of whole wheat and xylanase on broiler performance and microbial composition and activity in digestive tract. Poultry Science 86 (6): 925-938.
10- Farran, H., M. Less and T. Chabrillat. 2013. Effect of lignicelose on the litter quality and the ready to cook carcase yield of male broiler. Actes des 10emes journees de recherché Avicole et palmipedes a foie gras, La Rochelle. France. p. 917-921.
11- Gonzalez-alvarado, J.M., E. Jiménez-Moreno, D. Gonzalezs anchez, R. Lazaro and G.G. Mateos. 2010. Effect of inclusion of oat hulls and sugar beet pulp in the diet on productive performance and digestive traits of broilers from 1 to 42 days of age. Animal Feed Science and Technology 162: 37– 46.
12- Gonzalez-alvarado, J.M., E. Jiménez-Moreno, D.G. Valencia, R. Lazaro and G.G. Mateos. 2008. Effects of fiber source and heat processing of the cereal on the development and pH of the gastrointestinal tract of broilers fed diets based on corn or rice. Poultry Science 87: 1779–1795.
13- Gonzalez-alvarado, J.M., E. Jiménez-Moreno, R. Lazaro and G.G Mateos. 2007. Effects of type of cereal, heat processing of the cereal, and inclusion of fiber in the diet on productive performance and digestive traits of broilers. Poultry Science 86: 1705–1715.
14- He. L.W., Q.X. Meng, D.Y. Li, Y.W. Zhang and L.P. Ren. 2015. Meat quality, oxidative stability and blood parameters from Graylag geese offered alternative fiber sources in growing period. Poultry Science 94:750–757.
15- Hetland, H., and Svihus, B. 2001. Effect of oat hulls on performance, gut capacity and feed passage time in broiler chickens. British Poultry Science. 42: 354–361.
16- Jiménez-Moreno, E., Chamorro, S., Frikha, M., safaa, H.M., Lazaro, R., and Mateos, G.G. 2011. Effects of increasing levels of pea hulls in the diet on productive performance and digestive traits of broilers from one to eighteen days of age. Animal Feed Science and Technology. 168: 100–112.
17- Jiménez-Moreno, E., Gonzalez-alvarado, J. M., Lazaro, R., and Mateos, G.G. 2009. Effects of type of cereal, heat processing of the cereal, and fiber inclusion in the diet on gizzard pH and nutrient utilization in broilers at different ages. Poultry Science. 88: 1925–1933.
18- Jimenez-Moreno, M., J.M. Honzalez-Alvarado, D. Gonzalez-Sanchez, R. Lazaro and G.G. Mateos. 2010. Effect of type and particle size of dietary fiber on growh performance and digestive traits of broilers from 1 to 21 days of age. Poultry Science 89: 2197-2212.
19- Li, Y.P., Z.Y. Wang, H.M. Yang, L. Xu, Y.J. Xie, S.L. Jin and D.F. Sheng. 2017. Effects of dietary fiber on growth performance, slaughter performance, serum biochemical parameters, and nutrient utilization in geese. Poultry Science 96:1250–1256.
20- McNab, J.M and K.N. Boorman. 2002. Poultry feedstuffs, supply, composition and nutritive value. Poultry science symposium series 26, 65.
21- Nelson, N.A., N. Lakshmanan and S.J. Lamont. 1995. Sheep red blood cell and Brucella abortus antibody responses in chickens selected for multitrait immunocompetence. Poultry Science. 74: 1603-1609.
22- Sadeghi, A., Toghyani, M., and Gheisari, A. 2015. Effects of various fiber types and choice. International journal of Agriculture and Biology. 12. 531-536.
23- Safaa, H.M., E. Jimenez-Moreno, M. Frikha and G.G. Mateos. 2014. Plasma lipid metabolites and liver lipid components in broiler 21 days of age in response to dietary different fiber source. Egyptian Journal of Animal Production 51: 115-127.
24- Shirzadegan, K and H.R. Taheri. 2017. Insoluble fibers affected the performance, carcass characteristics and serum lipid of broiler chickens fed wheat-basesd diet. Iranian Journal of Applied Aanimal Science 7(1): 109-117.
25- Sun, X., A. McElory, C. Novak, E. Wong, J. Remus, A. Stevens and W. Pierson. 2007. Effect of corn and enzyme supplementation on broiler performance, gastrointestinal enzyme activity, nutrient retention, intestinal mucin and jejunal gene expression. Degree of Doctor of Philosophy. Animal and poultry department of Virginia Polytechnic Institute and State University.
26- Trowell, H. 1976. Definition of dietary fiber and hypotheses that it is a protective factor in certain diseases. Am. J. Clin. Nutr 29:417–427.
27- Van Der Wielen, P.W., S. Biesterveld, S. Notermans, H. Hofstra, B.A.P. Urlings and F. Van Knapen. 2000. Role of volatile fatty acids in development of the cecal microflora in broiler chickens during growth. Applied and Environmental Microbiology 66: 2536-2540.
28- Wang, J.H., C.C. Wu and J. Feng. 2011. Effect of dietary antibacterial peptide and zinc-methionine on performance and serum biochemical parameters in piglets. Czech J. Anim. Sci. 56:30–36.
29- Zhan, X.A., M. Wang, H. Ren, R.Q. Zhao, J.X. Li and Z.L. Tan. 2007. Effect of early feed restriction on metabolic programming and compensatory growth in broiler chickens. Poultry Science 86: 654-660.