تاثیر پوشش نانوکیتوزان غنی شده با و بدون عصاره چای سبز (.Camellia sinensis L) بر خواص فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی ماهی گیش درخشان (Carangoides coeruleopinnatus) طی نگهداری در یخچال

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی مقایسه پوشش‌های نانوکیتوزان دارای عصاره چای سبز و بدون عصاره چای سبز (.Camellia sinensis L) بر کیفیت ماهی گیش درخشان (Carangoides coeruleopinnatus) طی نگهداری در یخچال (دمای 1±4 درجه سانتی‌گراد) طی 12روز می‌باشد. برای این منظور فیله‌های ماهی گیش درخشان در سه گروه شامل، گروه محلول نانوکیتوزان (کیتوزان 2% و تری پلی فسفات 2%)، گروه نانوکیتوزان حاوی 5/0% عصاره چای سبز و گروه محلول اسید استیک (به عنوان نمونه شاهد) غوطه‌ور شدند. اثر ضد میکروبی پوشش‌های نانوکیتوزان (با و بدون عصاره چای سبز)، با شمارش باکتری‌های مزوفیل هوازی و سرمادوست بر روی محیط کشت PCA، ارزیابی شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی بررسی شده شامل: اندازه‌گیری pH، شاخص تیوباربیتوریک اسید (TBARS) به روش اسپکتوفتومتری، ارزیابی ترکیبات نیتروژنی فرار (TVB-N) به روش ‌کلدال (Kjeldahl) و اسیدهای چرب (FFA) به روش تیتراسیون بودند. ارزیابی حسی ماهی گیش درخشان توسط 15 نفر با بررسی طعم، بو و پذیرش کلی در روزهای 0، 3، 6، 9 و12 صورت گرفت. مقایسه بار باکتری‌های مزوفیل هوازی و سرمادوست نمونه شاهد و تیمار شده فیله‌های ماهی نشان داد که بیشترین میزان بار باکتری مزوفیل هوازی و سرمادوست مربوط به نمونه شاهد (Log10CFU /g 11/5 و 43/4) و کمترین میزان مربوط به نمونه غوطه‌ور شده در محلول نانوکیتوزان و عصاره چای‌ سبز (Log10CFU /g 10/4 و 70/3) بود. نتایج بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی طی 12روز دوره نگهداری نشان دهنده این بود که تیمارهای حاوی پوشش نانوکیتوزان با عصاره چای سبز در مقایسه با نمونه شاهد، در پایان دوره نگهداری به طور معنی‌داری (05/0>P) پایین‌تر بودند. همچنین مقادیر تیوباربیتوریک ‌اسید، اسیدهای چرب، بازهای ازته فرار و pH  فیله‌های ماهی پوشش داده شده با محلول نانوکیتوزان و عصاره چای‌ سبز، به ‌ترتیب برابر (42/0 میلی‌گرم مالون آلدهید در کیلوگرم بافت ماهی)، (46/1 درصد اولئیک اسید)، (40/19 میلی‌گرم نیتروژن بر 100 گرم نمونه( و (49/7) بود که به طور معنی‌داری کمترین تیمار از نظر شاخص‌های ذکر شده نسبت به سایر تیمارها بودند (05/0>P) میزان تری متیل آمین و سولفیدریل کل در نمونه شاهد و غوطه‌ور شده در نانوکیتوزان با و بدون عصاره چای سبز در انتهای دوره نگهداری تفاوت معنی‌داری نشان نداد (05/0<P). نتایج ارزیابی حسی نشان داد که فیله‌های پوشش‌دار در مقایسه با نمونه شاهد دارای امتیاز بالاتری بودند. با توجه به نتایج به دست آمده، پوشش نانوکیتوزان غنی شده با عصاره چای سبز فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی بیشتری را نسبت به نانوکیتوزان به تنهایی در طول دوره نگهداری نشان داد. بنابراین برای افزایش ماندگاری و به تاخیر انداختن فساد ماهی گیش درخشان در طی دوره نگهداری در یخچال، پوشش نانوکیتوزان غنی شده با عصاره چای سبز موثرتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of nanochitosan coating enriched with or without green tea extract (Camellia sinensis L.) on physicochemical, microbial and sensory properties of Costal trevally fish (Carangoides coeruleopinnatus) during stored at refrigerator

نویسندگان [English]

  • Halimeh Alboghbeish 1
  • Aynaz Khodanazary 2
1 M.Sc student of Khorramshahr University of Marine Science and Technology
2 Assistant professor, Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
چکیده [English]

In This study, comparative effects of nanochitosan coating enriched with or without green tea extract (Camellia sinensis L.) on quality of Costal trevally fish (Carangoides coeruleopinnatus) during refrigerated storage (4 °C) at 12 days. For this purpose, the costal trevally fillets were into three groups, immersed in nanochitosan (chitosan 2% and polyphosphate 2%), nanochitosan coated 0.5% green tea extract and acetic acid solution (control sample). Antimicrobial effects of nanochitosan coating (with or without green tea extract) evaluated by aerobic mesophilic counts and psychrophilic bacterial counts, using PCA. Physicochemical properties of samples have been investigated through, pH measurement, spectrophotometric evaluation of TBARS and TVB-N content determination using Kjheldal and titration of FFA method. Sensory evaluation determined by 15 panelists who were asked to evaluate the flavor, odor, overall acceptability in days (0, 3, 6, 9, 12), of the sample. The comparative of mesophilic count and psychrophilic count showed that the highest amount of TVC and PTC was obtained in control (5.11 and 4.43 log cfu/g) and the least amount of t mesophilic count and psychrophilic count had treatment immersed at nanochitosan coating enriched with green tea extract (4.10 and 3.70 log cfu/g). The results showed that change of physicochemical and bacterial were significantly (p<0/05) lowest in the samples treated with nanochitosan coating enriched with green tea extract as compared to control group (p<0.05). Also, TBA, FFA, TVBN and pH contents of fish fillet coated with nanochitosan and green tea extract was 0.42 mg malonaldehyde/ kg tissue, 1.46 % oleic acid, 19.40 mg N/100g sample and 7.49 that has the lowest contents comparison with other treatments (p<0.05). TMA content and SH content of control and coated with or without greaan tea extract showed no significant difference (p>0.05) at the end of storage. The results of sensory analysis showed that coated fillets had higher scores comparison with control sample. The results indicated that both nanochitosan coating enriched with geen tea extract were higher antimicrobial and antioxidan activity than nanochitosan during the storage period..Therefore, to extend  the shelf life and delay the deterioration of fresh costa trevally fillets during refrigerated storage, nanochitosan coating is more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Costal trevally
  • Nanochitosan
  • Green tea extract
  • Shelf life
1- AOAC. 2005. Official Method cod manufacturing: Influence of salting procedure on process yield and product characteristics. Journal of Food Engineering 69, 467-471.
2- Bulmera C., A. Margaritisa and A. Xenocostasb. 2012. Production and characterization of novel chitosan nanoparticles for controlled releasa of rHU –Erythropoietin. Biochemical Engineering Journal ,pp .61-69.
3- Benjakul S., T.A. Seymour M.T. Morrissey and H. An. 1997. Physicochemicalchanges in Pacific Whiting muscle proteinsduring frozen storage. Journal of Food Science 62, 729-733.
4- Carpenter, K.E., P..Harrison, G. Hodgson, A.H. Alsaffar and S.H. Ahazeem. 1997. The corals and coral reef Fishes of Kuwait, Kuwait Institute for Scientific research.
5- Connell J.J. 1990. Methods of assessing and selecting for quality. In Control of Fish Quality, 2rd Ed., Springer, Berlin.
6- Du W.L., Z.R., Xu, X.Y. Han, Y.L. Xu and Z.G. Miao. 2009. Preparation, characterization and adsorption properties of chitosan nanoparticlesfor eosin Y as a model anionic dye. Journal of Hazardous Material 153, 152-156.
7- Egan H., R.S. Kirk and R. Sawyer. 1997. Pearson’s chemical Analysis of Foods. 9th edition. Churchill Livingtone, Edingburgh, Scotland, UK. pp 609-643.
8- Ellman, G.L. 1959. Tissue sulfhydryl groups. Archives of Biochemistry and Biophysics 82, 70–77.
9- Goulas A.E. and M.G. Kontominas. 2007. Combined effect of light salting, modified atmosphere packaging and oregano essential oil on the shelf-life of sea bream (Sparusaurata): Biochemical and sensory attributes. Food Chemistry 100, 287-296.
10- Kirk R.S. and R. Sawyer. 1991. Pearsons Chemical Analysis of Foods.(9th Ed.) Longman Scientific and Technical. Harlow,Essex,UK.
11- Muller R.H. C. Jacobs and O. Kayser. 2001. Nanosuspensions as particulate drug formulations in therapy rationale for development and what we can expect for the future. Advanced Drug Delivery Reviews 47, 3-19.
12- Nirmal NP. and S. Benjakul. 2009. Melanosis and quality changes of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) treated with catechin during iced storage. Journal of Agricultural and Food Chemistry 57, 3578–3586.
13- Nirmal NP, and S. Benjakul. 2011.Use of tea extracts for inhibition of polyphenoloxidase and retardation of qualityloss of Pacific white shrimp during iced storage. LWT Food Science and Technology 44, 924–932.
14- Ojagh S.M., M. Rezaei, S.H., Razavi, S.M.H., Hosseini. 2010. Effect of chitosan coatings enriched with cinnamonoil on the quality of refrigerated rainbow trout. Food Chemistry 120, 193-8.
15- Qi, L., Z. Xu, X. Jiang, C. Hu and X. Zou. 2004. Preparation and antibacterial activity of chitosan nanoparticles. Carbohydrate Research 339, 2693-2700.
16- Ratnaparkhi M.P. and S.P. Chaudhari. 2011. Pandy V.A., Peptid and protein in pharmaceuticals, International Journal of current Pharmaceutical Research, pp.1-9.
17- Ramezani, Z., M. Zarei and N. Raminnejad. 2015. Comparing the effectiveness of chitosan and nanochitosan coating on the quality of refrigerated silver carp fillets. Food Control 51, 43-48.
18- Sallam I. 2007. Antimicrobial and antioxidant effects of sodium acetate, sodium lactate, and sodiumcitrate in refrigerated sliced salmon. Journal Food Control 18, 566-75.
19- Shi Z.L., K.G. Neoh, E.T. Kang, W. Wang. 2006. Antibacterial and mechanicaproperties of bone cement impregnated with chitosan nanoparticles. Biomaterials 27, 2440–2449.
20- Tarladgis, B.G., B.M. Watts and M.T. Younathan. 1960. Adistillation method for the quantitative determination of malonaldehyde in rancid foods. The Journal of the American Oil Chemists Society 37, 44-48.
21- Yang, T. and Koo, M. 1997. Hypocholesterolemic effect of Chinese tea. Pharmacological Research 35, 505-512.
22- Yuan, Q., J. Shah, S. Hein and R.D.K. Misra. 2010. Controlled and extended drug release behavior of chitosan-based nanoparticle carrier. Acta Biomaterialia 6, 1140-1148.
23- Zarei, M., Z. Ramezani, S. Ein-Tavasoly and M. Chadorbaf. 2015. Coating effects of orange and pomegranate peel extracts combined with chitosan nanoparticles on the quality of refrigerated silver carp fillets. Journal of Food Processing and Preservation 39, 2180-2187.
24- Zhang, Y., Y. Yang, K. Tang, X. Hu, and G. Zou. 2008. Physicochemical characterization and antioxidant activity of quercetin-loaded chitosan nanoparticles. Journal of Applied Polymer Science 107, 891–897.