ارزیابی ظاهری و آسیب شناختی زخم‌شیردان گاو در کشتارگاه صنعتی تبریز

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، تعیین فراوانی و مطالعۀ آسیب‌شناختی انواع زخم‌های شیردانی در گاوهای کشتار شده در تبریز در سال‌های 95-94 بود. تعداد 288 رأس گاو (197 رأس نر و 91 رأس ماده) به صورت تصادفی برای ارزیابی زخم شیردان در طی چهار فصل مورد ارزیابی قرارگرفت. مشخصات دام‌ها از نظر سن، جنس، محل و نوع زخم‌های شیردان ثبت شد. از تمام انواع زخم‌های مشاهده شده، تعدادی به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی آسیب شناختی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون مربع کای استفاده شد. در این بررسی، 235 رأس (6/81 درصد) گاو دارای زخم شیردان بودند که همگی از نوع یک بود ولی سایر انواع زخم شیردان مشاهده نشد. در بین زخم‌های نوع یک، فراوانی زخم نوع 1a (122 مورد) به صورت معنی‌داری بیشتر از بقیه بود. همچنین، زخم‌های شیردان در فصل تابستان به صورت معنی‌داری بیشتر از سایر فصول بود. بین سن و زخم شیردان ارتباط معنی‌داری یافت نشد ولی با جنس ارتباط معنی‌داری وجود داشت. احتمال وجود زخم شیردان در جنس ماده، 26/2 برابر بیشتر از جنس نر بود. نحوه توزیع زخم‌ها در محل‌های مختلف بافت شیردان متفاوت بود و در پیلور بیشتر از سایر نقاط دیده شد (05/0 >P). همچنین بررسی آسیب‌شناختی زخم‌های شیردان برای تأیید وجود انواع زخم‌های نوع یک انجام گردید که در تمامی موارد با طبقه‌بندی ظاهری مطابقت داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که درصد بالایی از شیردان‌های مورد بررسی در گاوهای این منطقه دارای زخم شیردان نوع یک هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macroscopic and pathologic evaluation of cattle abomasal ulcers in Tabriz industrial slaughterhouse

نویسندگان [English]

  • Hamid Akbari 1
  • A.A. Shahbazfar 2
  • A. Araghi-Sooreh 3
  • H. Hasannejad 4
  • Mahsa Zangisheh 4
  • Mostafa Taheri 4
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department Pathobiology, Veterinary Faculty of Tabriz University, Tabriz, Ira
3 Department of Clinical Sciences, Veterinary Faculty, Urmia Islamic Azad University, Urmia, Iran
4 Graguated from Veterinary Faculty of Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the frequency and histopathology of abomasal ulcers in the slaughtered cattle in Tabriz in 2015-2016. A total of 288 cattle (197 males, 91 females) were randomly selected to evaluate the abomasal ulcers during four seasons. The age, gender, location and type of ulcers were recorded. All types of ulcers that were observed in different abomasa were randomly selected for the histopathological examination. The data were analyzed using theChi-square test. In this study, 235 (%81.6) cattle had abomasal ulcer which all of them were type 1 ulcers, but the other type of abomasal ulcers were not observed. Among the type 1 ulcer, the frequency of type 1a (122 cases) was significantly more than the others. Also, the abomasal ulcers in summer were significantly higher than in other seasons. There was no significant relationship between age and abomasal ulcers, but a significant relationship was found between gender and abomasal ulcers. The odds of having an abomasal ulcer for female were 2.26 timeshigher than for male. The distribution of ulcers was differed in the various part of theabomasum and in the pylorus was observed more than others (P<0.05). In addition, the histopathological examination was done to confirm the presence of type 1 ulcers which was in accordance with macroscopic classification. The results of this study showed that a high percentage of cattle abomasa examined in this area has the type 1 abomasal ulcers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abomasal ulcer
  • Cattle
  • Slaughterhouse
  • Tabriz
1. Radostits, O. M., Gay, C. C., Hinchcliff, K.W. and P. D. Constable.2007. Veterinary Medicine.Saunders, New York.
2. Francoz, D. and C, Guard.2015. Abomasal ulcers. pp. 815-817, In: B.P.Smith (5th ed.), Large Animal Internal Medicine. Elsevier Mosby, United States.
3. Raoufi, A., Karimi, I., Mohammadzadeh, K. and Marjanmehr, S., 2007. A survey on the frequency and macroscopic classification of abomasal ulcers in cattle at the slaughterhouse of shahre-kord, Iran. Scientific-Research Iranian Veterinary Journal 3(16): 14-20. (In farsi).
4. Marshall, T.S., 2009. Abomasal ulceration and tympany of calves. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 25(1): 209-220.
5. Mills, K.W., Johnson, J.L., Jensen, R.L., Woodard, L.F. and Doster, A.R., 1990. Laboratory findings associated with abomasal ulcers/tympany in range calves. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 2(3): 208-212.
6. Hobbe-Naghi, R., Ramin, A.G., Amir-Tighi, S., Gholzardi, A. 2015. An abattoir investigation of the subclinical abomasal ulcers in cattle and sheep in Urmia, west Azerbaijan. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 9(1): 61-70. (In farsi).
7. Jensen, R., Spraker, T.R., Glock, R.D., Jones, R.L., Collins, J.K., Flack, D.E., Kerschen, R. and Hoff, R.L. 1992. Abomasal erosions in feedlot cattle. American Journal of Veterinary Research, 53(1): 110-115.
8. Palmer, J.E. and Whitlock, R.H., 1983. Bleeding abomasal ulcers in adult dairy cattle. Journal of the American Veterinary Medical Association, 183(4): 448-451.
9. Braun, U., Eicher, R. and Ehrensperger, F. 1991. Type 1 abomasal ulcers in dairy cattle. Journal of Veterinary Medicine Series A 38(1‐10): 357-366.
10. Mosavi, S. M., Azimpour, S., Hosseini, S.M. 2015. A survey on the rate of abomasal ulcers of local cattle slaughtered in Noor city abattoir. Veterinary Clinical Pathology 9(34): 131-139. (In farsi).
11. Ghadrdan-Mashhadi, A., Esmaeilzadeh, S. and Gandomi, M., 2010. Prevalence of different abomasal ulcers in buffalos of Ahvaz: an abbatorial survey. Journal of Veterinary Research, 65(4): 351-356. (In farsi).
12. Tajik, J., Tafti, A.K., Heidari, M. and Babazadeh, M., 2013. Prevalence, histopathological, and some epidemiological aspects of abomasal ulcers in water buffalo (Bubalus bubalis) in Iran. Comparative Clinical Pathology, 22(2): 271-275.
13. Raoufi, A., Marjanmehr, S., Bokaie, S. and Hosseinifard, S., 2001. Prevalence study and pathological examination of abomasal ulcers at Babol's abattoir. Journal of Veterinary Research 56(1): 65-68. (In farsi).
14. Khodakaram-Tafti, A., Hajimohammadi, A. and Amiri, F., 2015. Prevalence and pathology of abomasal abnormalities in sheep in southern Iran. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 18(3): 270-276.
15. Fecteau, M. & Whitlock, R. H. 2009. Abomasal Ulcers. In: Anderson, D. E. & Rings, D. M. (eds.) Current Veterinary Therapy: Food Animal Practice. Saint Louis: W.B. Saunders.
16. Hund, A., Beer, T. and Wittek, T., 2016. Abomasal ulcers in slaughtered cattle in Austria. Tierärztliche Praxis Großtiere, 44(5): 279-285.
17. Kureljušić, B., Ivetić, V., Savić, B., Jezdimirović, N., Cvetojević, Đ., Kureljušić, J., Ilić, Ž.,Stanojević, S. and Stevančević, M., 2013. Pathomorphological characteristics of abomasal ulcers in high-yielding dairy cows. Actaveterinaria, 63(2-3): 237-246.