بررسی استفاده از روش دات-الیزای سه‌گانه برای تشخیص هم‌زمان ‌نئوسپورا کانینوم، BVD و IBR

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه بیوشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی، شعبه شیراز، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

سه عامل بیماری‌زای نئوسپورا کانینوم (Neospora caninum)، رینوتراکئیت گاوی (IBR) و اسهال ویروسی گاوی (BVD)، از مهم‌ترین عوامل عفونی بروز سقط جنین در گاو در جهان هستند. جهت تشخیص این عفونت‌ها از روش الیزا استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه طراحی تست تشخیصی بود که قادر به شناسایی راحت و هم‌زمان این عوامل عفونی باشد. بدین منظور نمونه‌های سرم از 184 گاو با سابقه سقط در یک سال گذشته در مناطق شمال فارس جمع‌آوری گردید سپس نمونه‌ها با استفاده از کیت‌های تجاری الیزا و روش الیزای نقطه‌ای چندگانه ارزیابی گردید. نتایج بدست آمده از کیت تجاری نشان داد که میزان موارد مثبت برای سه عامل عفونی مورد مطالعه به ترتیب 32 درصد برای نئوسپورا کانینوم، 98.2 درصد برای IBR و 64.1 درصد برای BVDV می‌باشد در حالی که نتایج مثبت با استفاده از روش الیزای نقطه‌‌ای برای همین سه مورد به ترتیب 29.3 درصد، 93.5 درصد و 79.3 درصد است. با استفاده از روش آماری کاپا توافق این دو روش برای تک‌یاخته نئوسپورا کانینوم، ویروس IBR و ویروس BVDV در حد مناسب تا خیلی خوب ارزیابی گردید. همچنین نتایج آماری مک‌نمار نشان داد که بین دو روش برای هیچ‌کدام از عوامل مورد نظر در این پژوهش تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج این مطالعه مشخص شد که کیت الیزای نقطه‌ای چندگانه، می‌تواند به عنوان روشی ساده و مقرون به صرفه جهت تشخیص هم‌زمان سه عامل مهم سقط در گاو مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه گامی نخست در طراحی یک کیت چندگانه برای تشخیص عوامل عفونتی سقط در گاو برای اولین بار در جهان می‌باشد و می‌تواند در آینده با انجام مطالعات تکمیلی به عنوان یک کیت تجاری معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of using the triple Dot-ELISA for simultaneous diagnosis of Neospora caninum, IBR and BVDV

نویسندگان [English]

  • Sadaf Kamkar-Salehi 1
  • Mehdi Namavari 2
1 Department of Biochemical Islamic Azad University, Branch Shiraz, Iran
2 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Shiraz Branch, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz , Iran.
چکیده [English]

The major agents cause abortion in cattle are Neospora caninum, Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR), and Bovine Viral Diarrhea (BVD). These infection agents cause reproductive disorders which can lead in economic loss in dairy and beef herds. Serological test including ELISA are calculated as the best diagnostic ways for Neospora caninum, IBR, and BVD. The aim of this study was to develop a multiplex Dot-ELISA kit for simultaneous detecting of three abortion agents: Neospora caninum, IBR, and BVD. The blood samples were collected from 184 cows with a history of abortion in the northern of Fars province. Sera were analyzed by Multiplex Dot-ELISA and commercial ELISA kits, and the results were compared to each other. The commercial kit showed 32%, 98,9% and 64.1% positive results for Neospora caninum, IBR, and BVD, respectively. On the other hand, positive results for Multiplex Dot-ELISA showed 29.3%, 93.5% and 79.3% for these agents. Kappa agreement assessment demonstrated that appropriate agreement between multiplex Dot-ELISA results and ELISA kits, and McNemar test showed that both methods have the same efficacy for the identification of these abortion agents. The results of this study revealed that multiple Dot-ELISA kit, could be a simple and economical method for the simultaneous detection of three abortion agents in cattle. This experimentally kit is designed as the first step in designing a multiple kit for the diagnosis of infections in cows which could be introduced with complementary studies as a commercial kit in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiplex Dot-ELISA
  • ELISA
  • Neospora caninum
  • IBR
  • BVD
1. Alenius, S., Lindberg, A., Larsson, B. 1997. A national approach to the control of bovine viral diarrhoea virus. Proc. of the third ESVV symposium on the control of pestivirus infections, Lelystad. The Netherlands, 162-169.
2. Bashir, S., Rashmi, Singh, R., Sharma, B., Sharad, K., Yadav, AK. 2011. Development of a sandwich ELISA for the detection of bovine herpesvirus type 1. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 4: 363-366.
3. Baszler, T., Adams, S., Vander-Schalie, J., Mathison, B., Kostovic, M. 2001. Validation of a commercially available monoclonal antibody-based competitive-inhibition enzyme-linked immunosorbent assay for detection of serum antibodies to Neospora caninum in cattle. Journal of Clinical Microbiology, 39: 3851-3857.
4. Bjorkman, C., Uggla, A. 1999. Serological diagnosis of Neospora caninum infection. International Journal of Parasitology, 29: 1497-1507.
5. Blanco, Rafael D., Cintia, F., Fidelis, Leandro, S., Araujo, Adriana, M., Henao, Jose, A., Cardona, and etal. 2014. Development and standardization of Dot-ELISA using recombinant peptides for serological diagnosis of Neospora caninum. Pesquisa Veterinary Brasilia, 34: 8.
6. Dubey, J.P., and Schares, G. 2006. Diagnosis of Bovine Neosporosis. Veterinary Parasitology, 140: 1-34.
7. Graham, D.A., Mawhinney, K.A., McShane, J., Conno,r J.A., Adair, B.M., Merza, M. 1997. Standardization of enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs) for quantitative estimation of antibodies specific for infectious bovine rhinotracheitis virus, respiratory syncytial virus, parainfluenza-3 virus, and bovine viral diarrhea virus. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 9: 24-31.
8. Crowther, J.R. 2000. The ELISA Guidebook: Methods on Molecular biology. Second edition. Human press, Totowa, Jersey, 85-140.
9. Hamidinejat, H., Haji hajikolaei, M., Ghorbanpoor, M., Namavari, M., and Mohamad Ali Gol, S. 2013. Development and Standardization of Dot – ELISA for Detection of Neospora caninum Antibodies in Cattle and Comparison with Standard Indirect ELISA and Direct Agglutination Test (DAT). Iran Journal of Parasitology, 8:634–640.
10. Hemat Zadeh, Farhid. 2001. Development of an immunofluorescent kit for IBR serodiagnosis. Iranian Journal of Veterinary Medicine 56, no. 2 (In persian).
11. Hemat Zadeh, Farhid. 2003. Development of a dot Elisa kit for IBR serodiagnosis in cattle. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 56, no. 6 (In Persian)
12. Hemmatzadeh, F., Amini, F. 2009. Dot-blot enzyme immunoassay for the detection of bovine viral diarrhea virus antibodies. Veterinarski Arhiv, 79: 343–350
13. Hoar, B.R., McQuarry, A.C., Hietala, S.K. 2007. Prevalence of Neospora caninum and persistent infection with bovine viral diarrhea virus in dairy-breed steers in a feedlot. Journal of American Veterinary Medical Association, 230: 1038–1043.
14. Hudson, l., Hay, FC. 1989. Practical immunology, 3th edition. Blackwell scientific publication, 15-42
15. Itoh M1, Sato S.1990. Multi-dot enzyme-linked immunosorbent assay for serodiagnosis of trematodiasis. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 21:471-4.
16. Jones, C., Newby, TJ., Holt, T., Doster, A., Stone, M., Ciacci-Zanella, J., Webster, JC., Jackwood, MW. 2000. Analysis of latency in cattle after inoculation with a temperature sensitive mutant of bovine herpesvirus 1 (RLB106), Vaccine, 18: 3185–3195.