پایش بهداشتی موش‌‌های آزمایشگاهی نژاد NIH موسسه رازی نسبت به باکتری کلستریدیوم پیلی فورم در سال 1395

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 کارشناس ارشد بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران، کرج، ایران

چکیده

عامل بیماری تایزر باکتری کلستریدیوم پیلی‌‌فورم می‌باشد. از آنجاکه تاکنون استانداردهای بین‌‌المللی در مورد تعیین آلودگی حیوانات آزمایشگاهی در ایران بدلیل اهمیت ندادن به این موضوع صورت نگرفته است، در این تحقیق میزان شیوع این باکتری در کلنی موش‌‌های آزمایشگاهی نژاد NIH مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه رازی در سال 1395 مورد بررسی گرفته است. 82 سر موش پرورشی به‌‌صورت تصادفی از کلنی پرورشی انتخاب و بعد از خون‌گیری، در کالبدگشایی دستگاه گوارش از لحاظ علائم بیماری و در سرم‌‌های تهیه‌شده با روش الایزای غیرمستقیم از نظر آنتی‌‌بادی اختصاصی ضد‌کلستریدیوم پیلی‌‌فورم مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد هیچ‌گونه علائم بیماری در کالبدگشایی مشاهده نگردید ولی در آزمایش الایزا، دو مورد مثبت شناسایی شد. با توجه به عدم مشاهده علائم بیماری در کلنی موش‌‌های پرورشی و بر طبق دستورالعمل FELASA می‌توان چنین نتیجه‌‌گیری نمود که با اطمینان 9/99 درصد، آلودگی به کلستریدیوم پیلی‌‌فورم در سالن‌‌های پرورشی، بسیار کمتر از 10 درصد (43/2 درصد) در بین موش‌‌های نژاد NIH بوده و نیاز به حذف کلنی نمی‌‌باشد. ولی باید در آزمایشات دوره‌ای، دقت و حساسیت بیشتری نسبت به این باکتری لحاظ نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health monitoring of Razi Institute laboratory mice (NIH strain) to Clostridium piliforme in 1395

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Fallahi 1
  • Mohammad Ali Mansouri 2
1 Member of Scientific Board, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
2 MSc,Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

The cause of tyzzer's disease is Clostridium piliforme bacteria. Since the international standards on determination of contamination in laboratory animals in Iran It's not done.This study intends review the incidence of Clostridium piliforme infection in laboratory NIH mice colonies in a laboratory animals breeding center. 82 mice from a colony of breeding laboratory animals were randomly selected and were examined by indirect ELISA method for specific antibodies against Clostridium piliforme in serum. Also after necropsy the gastrointestinal were studied examined for symptoms of the disease. Of these, two positive cases were identified in ELISA and any symptoms of disease was not observed in necropsy. According to the FELASA instructions, it can be concluded with 99.9% confidence, the contamination with Clostridium piliforme in breeding facilities, much less than 10% (2.43%) in the NIH mice colony is obtained and is not need to remove the colony. However, should be considered carefully and be more sensitive to this bacteria in periodic testing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Monitoring
  • Clostridium piliforme
  • NIH laboratory mice

1- Fallahi, R. and Mansouri, M.A. (2015) Biology, Breeding, Diseases and Principles of Working to Laboratory Animals, First Edition, Razi Vaccine and Serum Research Institute Publication, pp: 68-109.
2- Allen, A.M., Ganaway, J.R,, Moore, T.D. and Kinard, R.F. (1965) Tyzzer’s disease syndrome in laboratory rabbits, The American Journal of Pathology, 46:859–882.
3-Boot, R. (2001) Development and validation of ELISAs for monitoring bacterial and parasitic infections in laboratory rodents and rabbits, Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science, 1(28), 1-8.
4-Boot, R., van Herck, H.and van der Logt, J.(1996) Mutual viral and bacterial infections after housing rats of various breeders within an experimental unit, Laboratory Animal, 30(1), 42-45.
5-Boivin, G.P., R.R. Hook, J. R. and Riley٫ L.K. (1994) Development of a monoclonal antibody-based competitive inhibition ELISA for detectionof Bacillus piliformis isolate-specific antibodies in laboratory animals, Laboratory Animal Science, 44,153-158.
6- de Bruin W.C., van de Ven, E.M.and Hooijmans, C.R.(2016) Efficacy of soiledbedding transfer for transmission of mouse and rat infections tosentinels: A Systematic Review, PLoS One, 12;11(8): e0158410. doi: 10.1371/journal.pone.0158410.
7-Dammann, P., Hilken, G., Hueber, B., Kohl, W., Bappert, M.T.and Mahler, M. (2011). Infectious microorganisms in mice (Mus musculus) purchased from commercial pet shops in Germany, Laboratory Animal, 45(4):271-5. doi: 10.1258/la.2011.010183. Epub 2011 Apr 20٫www.ncbi.nlm.nih.gov.
8- Feldman, S.H., Kiavand, A., Seidelin, M.and Reiske, H.R. (2006) Ribosomal RNA sequences of Clostridium piliforme isolated from rodent and rabbit: re-examining the phylogeny of the Tyzzer's disease agent and development of a diagnostic polymerase chain reaction assay, The Journal of the American Association for Laboratory Animal Science. 45(5):65-73٫www.ncbi.nlm.nih.gov.
9- FELASA Working group on health monitoring of rodent and rabbit colonies (2014) Recommendations on health monitoring of rodent and rabbit colonies in breeding and experimental units, Laboratory Animals aine, 36: 20-42.
10-Goto, K. and Itoh, T. (1996) Detection of Clostridium piliforme by enzymatic assay of amplified cDNA segment in microtitration plates٫ Lab Anim Sci. 46(5):493-6٫www.ncbi.nlm.nih.gov.
11- Hubrecht, R. and Kirkwood, J. (2010) The UFAW hand book on the care and management of laboratory and oher research animals. 8th Edition, The laboratory mouse, pp: 304-309.
12-Hansen, A.K., Andersen, H.V.and Svendsen, O. (1994) Studies on the diagnosis of Tyzzer's disease in laboratory rat colonies with antibodies against Bacillus piliformis (Clostridium piliforme), Laboratory Animal Science. Oct; 44(5):424-9٫www.ncbi.nlm.nih.gov٫1395/8
13- Hansen, A.K. (2000) Handbook of laboratory animal bacteriology, Chapter nine, 9.2.1.Clostridium piliforme CRC Press, Medical / Nursing.
14- Kahn, C.M. (2010) The Merck Veterinary Manual, Digestive system, Tyzzer disease, 10th ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons.
15- Livingston, R.S, Franklin, C.L., Besch-Williford, C.L., Hook, R.R.and Riley, L.K.(1998) A novel presentation of Clostridium piliforme infection (Tyzzer's disease) in nude mice. Laboratory Animal Science. 48(4):334-339.
16-Motzel, S.L., Meyer, J.K.and Riley, L.K. (1991) Detection of serum antibodies to Bacillus piliformis in mice and rats using an enzyme-linked immunosorbent assay, Laboratory Animal Science, 41(1):26-30.
17-Spencer, T.H., Ganaway, J.R. and Waggie, K.S. (1990) Cultivation of Bacillus piliformis (Tyzzer) in mouse fibroblasts (3T3 cells) Veterinary Microbiology, 22:291–297.