برآورد مولفه های واریانس و کوواریانس صفات رشد با مدلهای حیوانی مختلف در گوسفند قره گل

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Estimation of (co) variance components of some economic traits using different animal models in Karakul sheep