تاثیر رژیم نوری بر رشد،بقاء و پارامترهای تغذیه ای لارو نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The effects of photoperiod on the growth, survival and feeding parameters in the rainbow trout (Onchorynchus mykiss) Larvae