مقایسه قابلیت هضم و فراسنجه های کنتیکی آن د ر گوسفند و شتر یک کوهانه ایران

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Comparative Digestion and digesta kinetics in iranian sheep and on-humped camel