بررسی بیماریزائی و کارآیی تلقیح دهانی غلظت LD ۵۰ از ویروس پلی هیدروسیس هسته ای در ۳۶ واریته کرم ابریشم ایران .Bombyx mori L

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Investigation on pathogenesis and oral LD50 concentration Inoculation of nuclear polyhedrosis virus in 36 Iranian silkworm varieties, Bombyx mori L.