بررسی اثر استفاده از باکتری Strptococcus lactis (نژاد مولد نیسین) بر مهار فساد گازی در پنیر سفید ایرانی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effect of nisin producing bacterium (Streptococcus lnetis) as well as starter to inhibit of gas detect in Iranian white feta cheese.