شناسایی سیستماتیکی دو گونه مار آبی Natrix natrix و مار چلیپر Natrix tessellata بر اساس تحلیل های چند متغیره

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Systematic identification of Natrix natrix and Natrix tessellata based on multivariate analysis