اثر غلظت های مختلف جلبک سبز Chlorella sp بر رشد و تر یکب اسیدهای چرب روتیفر آب شیرین تالاب انزلی آلود گی Brachionus calyciflorus

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effects of different concentration of green algae (Chlorella sp.) on growth and fatty acid composition of freshwater rotifer, Brachionus calyciflorus, of Anzali Lagoon