گزارش موردی سپتی سمی باکتریایی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا به همراه آلودگی شدید به هگزامیتاو کرم کاپیلاریا در فرشته ماهی، Pterophyllum scalare

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

  سپتی‌سمی باکتریایی از جمله بیماری‌های مهم ماهی است که به صورت اولیه و یا به واسطه عوامل مساعد کننده به صورت ثانویه بروز می‌کند. آلودگی به انگل هگزامیتا کاپیلاریا نیز ازبیماری‌های مهم انگلی ماهی خصوصاً در ماهیان آکواریومی به حساب می‌آیند. هدف از این مطالعه، بررسی علت تلفات در فرشته ماهیهای یک مرکز تکثیر بود. در این مطالعه موردی، از یک مرکز تکثیر و پرورش ماهیان آکواریومی، تعداد 10 قطعه فرشته ماهی بیمار (نر و ماده با میانگین وزن 1±5 گرم) به بیمارستان دامپزشکی ارجاع داده شدند و به روش متداول و سپس بررسی‌های تکمیلی مطالعه گردیدند. به منظور بررسی ماهیان بیمار از روش های متداول تشخیصی و برای تشخیص باکتری‌های جدا شده از روش های بیوشیمیایی و مولکولی (PCR) استفاده شد. در کالبد گشایی مهم‌ترین یافته در مشاهده با چشم غیر مسلح، آسیت و پرخونی احشا بود. در کشت باکتریایی از کلیه ماهیان بیمار، آلودگی شدید به باکتری آئروموناس هیدروفیلا مشاهده گردید که گونه عامل باکتریایی با روش‌های بیوشیمایی بررسی و با روش PCR مورد تایید قرار گرفت. در بررسی روده این ماهیان،وجود تعداد زیادی تک‌یاخته‌ی تاژک‌دار (هگزامیتا) و نیز آلودگی به کرم کاپیلاریا در فضای لومن روده مشاهده گردید.نتایج بررسی ماهیان بیمار نشان می دهد که علت مرگ و میر این ماهیان، سپتی سمی باکتریایی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا بود که احتمالاً آلودگی شدید روده به تک یاخته هگزامیتا و کرم کاپیلاریانیز به عنوان عوامل مساعد کننده بیماری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case study of Aeromonas septicemia coincides with infection to Hexamita sp. and Capillaria sp. and in a stock of Angle fish, Pterophyllum scalare

نویسندگان [English]

  • R. Peyghan 1
  • Z. Tulaby Dezfuly 2
  • N. MooriBakhtiari 3
  • M. Ahangarzadeh 2
  • M. Haghparast 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, ShahidChamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 PhD student, Faculty of Veterinary Medicine, ShahidChamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, ShahidChamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Bacterial septicemia is a bacterial fish disease that occurs as primary or secondary infection.Also the contamination to ciliate parasites such as Hexamita and to worms such as capillariaisis an important finding in aquarium fishes, which can weaken the fish and make them susceptibleto bacterial septicemia.The purpose of this study was diagnosis and identification of causes of death in an angelfish stock.A total of 10 fish samples (male and female, mean weight of 5±1 g) were transported live to the laboratory. For disease diagnosis, the routine investigation methods were done and for identification of isolated bacteria we used biochemical and molecular tests. At necropsy findings observed with the naked eye, had ascites and visceral congestion.In bacterial cultures of infected fish kidney, Aeromonas hydrophilainfection was detected and the bacterium was definitely identified by biochemical and PCR methods.In examination of intestine, severe infection to flagellate protozoa Hexamita sp. and Capillaria sp. infection in the intestinal lumen were also observed in all samples.According to this study, it was determined that bacterial septicemia by Aeromonas hydrophilawith heavy infestation with Capilaria and Hexamitacan be introduce as causes of the death of the angelfish.
Key words: Razi Vaccine and Serum Research Institute, Web of Science, Articles, Impact factor,
Immediacy index, Scientometrics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hexamita
  • Capillaria
  • Aeromonas
  • Angelfish
  • Aquarium
1-جلالی جعفری، بهیار (1377) انگلها و بیماریهای انگلی ماهیان آب شیرین، اداره کل آموزش، چاپ اول، انتشارات معاونت تکثیر و پرورش آبزیان. صفحات 385-405.
2-مغینمی، سید رحیم (1374) گزارش نهایی مطالعه آلودگی انگلی در ماهیان تالاب هورالعظیم دشت آزادگان. موسسه تحقیقات شیلات ایران. صفحات 17-79.
3-مصباح، مهرزاد، راضی جلالی ، محمدحسین، علیشاهی، مجتبی، اکبرزاده، عباس (1389) مجله دامپزشکی ایران. شماره 3، 20-27.

4-Adel, M., Saeedi, A. Safari, R., Azizi, H. and Adel, M. (2013)Pterophyllu mscalare (Perciformes: Cichlidae) a new paratenic host of Capillaria sp. (Nematoda: Capillariidae) in Iran, World Journal of Zoology 8 (4) : 371-375.
5-Camargo, L.M.A., Camargo, J., Vera, L.J., Barreto , P.D., Tourinho, E.K., Souza, M.M.(2010) Capillariaisis (Trichurida, Trichinellidae, Capillaria hepatica) in the Brazilian Amazon: low pathogenicity, low infectivity and a novel mode of transmission, Camargo et al. Parasites and Vectors 3:11.
6-Hazen, T. C., Filiermans, C. B., Hirsch, R. P. and Esch, G. W. (1987) Prevalence and distribution of Aeromonas hydrophila in the USA. Journal of. Applied and Environmental Microbiology, 36: 731-738.
7-Janda, J. M., Abboh, S. L., Khashe, S., Kellogg, G. H. and Shimada, T. (1996) Biochemical characteristics and serological properties of the genus Aeromonas. Journal of Clinical Microbiology, 34:1930-1983.
8-Jalali, B.(1997) Parasites and parasitic diseases of freshwater fishes of Iran. Iranian Fisheries Research Organization, pp: 105-112.
9-Meshgi, B., Eslami,A. and Yazdani, H. (2006) Study on the parasitic infections of aquarium fishes around Tehran. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, 61(1): 1-5.
10-Peyghan, R., Boloki, A. and Ghorbanpour, M. (2010). Case Report and Treatmentof Hole in
the Head in Oscar, Astronotus ocellatus. Iranian Journal of Veterinary Science and Technology. 2, (1) :39 -44.
11-Ruth francis- floyed and peggy reed. (1994) Management of Hexamita in ornamental cichlids, university of florida cooperative extention service Institute of food and agricultureal sciences.Pp: 1,2